ಮಾತಿ

By

ತೀನ್ ದೀಸ್‍ಥಾವ್ನ್ ಲುವಿಸಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮೊರ್ಗಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಲುವಿಸಾಚೊ ಪೂತ್ ಶಿಲು ಆನಿ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಎದೊಳ್ ತೀನ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ. “ಫಾದರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಕರಾ. ಅಶೆಂ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊರ್ಗಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ?”

ಮ್ಹಜಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತೆಂಯ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಆನಿ ಲುವಿಸಾಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್¬ೂ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚ್ ವಿರೋದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊ ವಿಗಾರ್¬ೂ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಆವ್ದೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೆ ವರ್ಗ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ. ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ತರ್ ಆನ್‍ಏಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಳೆಯಾ ಸಾಯ್ಬಾನೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ವಿಂಚ್ಣುಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಯೇವ್ನ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್‍ಚ್ ಹಜಾರ್ ವಿಗ್ನಾಂ!

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್ ವಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಆನಿ ದೋಗ್ ಸಾಂದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಿ.

ವಲ್ಲಿನ್ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಘಾಲ್ಲಿ: “ಫಾದರ್, ಲುವಿಸ್ ಸರ್ಲಾ; ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಹಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚ್ ಹಾಕಾ ಸಹಮತ್ ಆಸಾ.” ವಲ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯೊ ದಸ್ಕತ್ಯೊ. ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿತಾನಾ ದೊನ್ಶಿಂ ವೀಸ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯೊ ದಸ್ಕತ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಜೋಪ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ದಸ್ಕತ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

“ಫಾದರ್, ಆಮಿ ಕೊಣಾಚೆರ್‍ಯಿ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ದಸ್ಕತ್ಯೊ ಜಮಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ನವೆಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ತುಮಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಅಶೆಂ ದಸ್ಕತ್ಯೊ ಜಮಯ್ಲ್ಯೊ. ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತ್,” ವಲ್ಲಿ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ನಾ ವಲ್ಲಿ, ತುಮಿ ಹ್ಯೊ ದಸ್ಕತ್ಯೊ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಲುವಿಸಾವಿಶಿಂ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲಾಂ. ತೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮಾತಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾವೇ ವಲ್ಲಿ?” ಹಾಂವೆಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಫಾದರ್,” ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. “ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಆಜ್ ಸಗ್ಳೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್‍ಚ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಡ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಚೇಲಾ. ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯಿ ಅನ್ಬಾವಾಡ್ತ್ಯಾಬರಿ ತೊ ಜಿಯೆಲಾ. ಮೀಸ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆದಾಳಾ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನೆಣಾ, ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್‍ಯಿ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ವಿಗಾರಾಂಚೆರ್ ಕ್ಶುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೇಜಿ ವಯ್ರ್ ಕೇಜಿ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ತಾಣೆ ಆನಿ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಜಕೀಯ್ ರುಬಾವ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ಕಾನೂನಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಜಿಕ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ, ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ತಾಣೆ. ಆಸೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಚ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಜುಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ ತುಮಿಂಚ್ ಒಪ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್‍ಕೀ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚಿ ಮಾತಿ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್…”

ಹಾಂವ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ಬರೆ ಮನಿಸ್, ನಿತಿಚೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊ ಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಸದಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ವೆಕ್ತಿ ತೆ. ಪುಣ್ ಲುವಿಸಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಖರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಜೊರ್ಜಿಚಿ: “ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಫಾದರ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜುಂತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ತೆದಾಳಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಮಾನ್ವೆಲಾನ್. ವಿಶಯ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆವಿಶಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚೊ ಜಾಗೊ ಉಣೊ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫೆÇಂಡ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಸೊಡಿಜೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಗೊ ಉರ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪುಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್, ಫೆÇಂಡ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತುಂ ಪುರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫೆÇಂಡಾಂತ್ ಪುರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗೊ ವಿಬಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ನಾ; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಗವ್ರವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಸುಕ್ಶಿಮ್ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಕೊಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಫೆÇಂಡ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ. ಅಶೆಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ ಲುವಿಸ್…”

ಮುಕ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಮುಂದರಿಲಿ. “ಫಾದರ್, ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಲುವಿಸ್ ಏಕ್ ವಕೀಲ್. ತೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾದಾರಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ದಬಾಸುಂಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್. ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಣಾಂತ್‍ಗೀ? `‘ಫೆÇಂಡ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಫೆÇಂಡ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ.. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ನಾಂಗೀ? ಸರ್ವ್ ಬಂದ್ ಕರಾ ಹೆಂ, ಫೆÇಂಡ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಸ್‍ನೆಸ್. ತುಮಿ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಪುರ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊಂಕ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದೀಜಯ್’’.

ಬಾ| ಮಾನ್ವೆಲ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಮನಿಸ್. ತಾಣೆ ಲುವಿಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಪಳೆ ಲುವಿಸ್, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮೊರ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮೊರ್ಣಾಚೆ ರಿವಾಜೆವಿಶಿಂ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೊ ಏಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ವಿಶಯ್.’’

`ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲುವಿಸಾನ್ ತಾಳೊ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲೊ. `‘ಕಸಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಕಸಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ? ತುಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಆನ್‍ಏಕ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಸೆರ್ದೊತಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಭಿಕಾಡ್ಡೆಪಣಾನ್‍ಂಚ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಪಾಡ್ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ತುಮ್ಚಿ ಮಾತಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ತುಮ್ಚಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್’’.

“ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ತಶೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜಿ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಮಾತಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚಿ ಮಾತಿ ಬಿಲ್ಕುಕ್ ನಜೊ ಫಾದರ್. ಆನ್‍ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವಿಗಾರಾಂಚೆರ್ ಕೇಜಿ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಬಾ| ಮಾನ್ವೆಲಾ ವಯ್ರ್, ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಜಾಗೊ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಂದೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೇಜ್ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಬಾ| ಆಬೆಲಾಚೆರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಚುನಾವ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆನ್‍ಏಕ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೊ ಕೇಜಿ ಆಜೂನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಭುಂಯ್ ತಾಣೆ ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಕೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಲುಟ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್. ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲೋಕ್ ಉಲ್ಟೊ ರಾವಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಶಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಗಂಬೀರ್ ಹೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತಾಕಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಗಾ. ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ನಾ.”

ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಚೂಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪರಿಗತ್ ಪುರ್ತಿ ವಾಯ್ಟ್ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲೊ ತರೀ ನಿರ್ದಾರ್ ತುರಂತ್ ಘೆನಾ ತರ್‍ಯೀ ಪರಿಗತ್ ಸುದಾರ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸತ್.

ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ: “ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆರ್ ಉಲ್ಟೊ ರಾವ್ಲಾ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಂಚೆರ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಮಾತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ… ತುಮ್ಚೊ ವಾದ್ ಎಕೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಸಾರ್ಕೊಚ್. ತೆಂಯೀ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿರೋದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಜರ್ ಹಾಂವೆಂ ಲುವಿಸಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೆಲೆಂ, ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತೆಲಿ ತೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪರ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ತೊ ಆತಾಂ ಸರ್ಲಾ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಸಲಿಂ ಕಸಲಿಂ ನಾಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾನೂನಾಚೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಯಾ: ಲುವಿಸ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಲಾಯಿಕ್. ತಾಣೆ ಅನ್ವಾಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ; ತಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬಾವ್ತಿಸ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಾಂದೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾತಿ ಚುಕಯ್ಲ್ಯಾರ್              ಕಾನೂನಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಮಿ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾತಾಂವ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೇಜ್ ಘಾಲಿ ತರ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅನಾವಶೆಂ ಲಪ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪಡಾಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ.

“ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಹೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಡಾವಳೆಚಿ ಆನ್‍ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಪಳೆಯಾ. ವ್ಹಯ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಒಪ್ತಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಚೆಚ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಮಾತಿ ಮೆಳ್ನಾ ತರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್‍ಚ್ ಹೊ ಏಕ್ ಉಣೆಪಣಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ತಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಮಾತಿ ಚುಕಯಿಲ್ಲಿ ಎದೊಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ…”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾವ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಅರ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ತರಿಕೀ ತಾಂಕಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲುವಿಸಾನ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಅನಾವಶ್ಯ್, ಅರ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ಹಗ್ಯಾನ್ ದುಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಗುಮಾನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಫಾದರ್,” ವಲ್ಲಿ ಉಲಯ್ಲೊ. “ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಲೋಕ್ ಒಪೆÇ್ಚನಾ ಫಾದರ್. ಲೋಕ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಲೊ. ಕಾನೂನಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ತಾಕಾ ಮಾತಿ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಕಾ ಮಾತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆಶಾತ್ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ. ಮಾಗಿರ್ ಪೆÇಲಿಸಾಂಚೆ ಸುಪಾರ್ದೆಂತ್ ಕಶೆಂಯ್ ಲುವಿಸಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಘಾಣ್ತೆಲೆಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಛಾಪುನ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ದರ್ವಡೊನ್ ಆಮಿ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ..”

ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನಿಶ್ಟುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲೊಯ್ ದರ್ವಡ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಹಕ್ಕಾಚಿ ಮಾತಿ ಆಡಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾ ಮುಕಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದಿಯಾ, ಚಡಿತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಟವ್ನ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಹೊ ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್. ನಿರ್ದಾರ್ ಆಜೂನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವಿಸಾಚೊ ಪೂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಫಾದರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ,” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. “ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ. ತೊ ಆತಾಂ ಸರ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ಮುಗ್ದಾತಾ. ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕೇಜಿಯೀ ನುಲ್ಲ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಚೆದ್ವಾರಿಂ ಫಿರ್ಗಜಿಕ್ ಕಳಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಪುರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಯಾ.”

“ಪಳೆ ಶಿಲು,” ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. “ತುಂ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಮಾತಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೊ ದಸ್ಕತ್ಯೊ ಪಳೆ,” ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದಸ್ಕತ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ದಾಕಯ್ಲಿಂ. “ಜರ್ ಹೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕರಿನ್, ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ವಿಬಾಡ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತುವೆಂಚ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯೀ ಕರಿಜೆ. ತುಂ ಒಪ್ತಾಯ್ ತರ್, ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಮರ್ಣಾ ವಿದಿ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಮರ್ಣಾ ವಿದಿ ತಿರ್ಸಿಯೆತ್.”

“ನಾ ಫಾದರ್, ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ,” ಶಿಲು ಒಪೆÇ್ವಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. “ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಗವ್ರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್. ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಾ.” `ಜಿವಂತ್  ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆತಾಂ ಹಿ ಗತ್ ಉದೆನಾತ್‍ಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಲ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಶಿಲು ನಿಜಾಕೀ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ. “ಫಾದರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾತಾಗೀ ನಾ ತೆಂ ಸಾಂಗಾ. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಶಿಲು, ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್…”

“ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಫಾದರ್. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ತುಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತರ್, ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕಳಯ್ನಾಂತ್ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಮೀಡಿಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ.”

ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಅರ್ಗಾಂಟಿ ಬುದಿ ಪುತಾಕ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ತಾಣೆ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂ ಶಿಲು ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಆತಾಂ ವೊರಾಂ ದೋನ್ ಉತರ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ದಾರಾಕೀ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ಆಜೂನ್ ಅಸೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಂ. ಬಿಸ್ಪಾಕಡೆ ಉಲೊಂವ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಮದೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವಿಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ. ಲುವಿಸಾವಿಶಿಂ ಖರೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾರ್‍ಲ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ಬೊವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಸಮೊರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಕ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಪರ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಪಣ್‍ಯೀ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಚಿಕಾರ್ ಗಡ್ದಿ. ಮದೆಂಚ್ ಲುವಿಸಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್; ರಾಸ್‍ಬರ್ ಪೆÇಲಿಸ್, ಪೆÇಲಿಸ್ ವೆನಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್…

ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ನಿಜಾಕೀ ಹಾಂವ್ ಹಯ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮತಿಂತ್ ವಿವಿದ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಕಸಲೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮತಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಝಳ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಚಿಂತಿನಾ ತರ್ ಪರಿಗತ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಿಗಡ್ತಲಿ.

ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಭಾರೀಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಸತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್ ಚವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‍ಚ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ದೊರೊ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸುವಾತ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಆಪ್ಶೆಚ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ಲೆ. ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಶೀದಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಖುರಿಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ವ್ಹಡ್ ಖುರಿಸ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಸೊಮಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ: ‘ಬಾಪಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ.’ ಲುವಿಸಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಮಾತಿ ನೆಗಾರಿತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಆಪ್ಲೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್ ತಾಣೆ ಸರ್ಗ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ! ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಚೊರಾಕ್ ಭೊಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಸಲೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಮತ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಘೊಂಟೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಸಲೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡಾತೆಲಿ ಖಂಡಿತ್. ಏಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್, ಪೆÇಲಿಸ್, ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ. ಆನ್‍ಏಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಹುಶ ಕೋಡ್ತ್, ಕೇಜ್; ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಬರಿ ಪೆÇಲಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ…

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೆÇ್ರಫೆಸಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: `‘ಆಮಿ ಖಂಯ್ಚೊಯೀ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ, ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ರಾವಾತ್… ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ಘೆನಾಂವ್. ಹರ್‍ಎಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ದಾರಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ವಿಚಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್, ದೇವ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ….?’’

ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ಜಿವಾಂತ್ ಎಕೆ ರಿತಿಂ ನಿರಾಳ್ ಭೊಗ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ಸೊ ಮೊಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಖುರ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊಂ. ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಂಕ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More