ಕೆಂಕಾಣ್

By

ಲಾಂಡ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಜಮಯ್ತಾನಾ, ಕಾಲ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ರಜಾ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಬೊಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಗುರುದಾಸ್. ಪೂಣ್ ಪೆÇರ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಲ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಮಾತ್ಸೊ ಸುಶೆಗ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಚಡುಣೆಂ ಬರೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಆಫಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

ಕಾಲ್ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ರಜಾ ಕಾಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೆ ಮೊಡುನ್ `ಮಜಾ ಮಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಜಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಜಾ. ಪೆÇಯ್ರ್‍ಚ್ ಗೋಕುಲ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಗಲ್ಲೆಕ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್‍ಚ್ ದಹಿ ಹಾಂಡಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟೆ ಯೆವ್ನ್ ತಿ ಹಾಂಡಿ ಫುಟೊವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಪೆರ್Çರೇಟರ್ ವಾಗ್ ಮೋರೆನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ದಬಾಜೊ ದೊಡ್ತೊ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ದಬಾಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದಬಾಜಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ಬ್ಯಾನರಾಂನಿ ಸೊಬ್ಚ್ಯೊ ಕೊಪೆರ್Çರೇಟರಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ, ತಶೆಂಚ್ ನವೆಂಚ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿ.ಜೆ. ಮಾಯ್ಕಾಂನಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಕಾನಾಚೆ ಕಾನ್ಪೆ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತ್ಯೆಚ್ ಗಲ್ಲೆಕ್ ರಿಗ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆ ದೆಗೆನ್ ಗಣಪತಿ ಪಂಡಲ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡಿತ್ ಉಬಾರ್. ದೆಕುನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಯ್ಕಾಂನಿ ಪದಾಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಆರತಿ ಆನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಾಲಿ, ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಚಂದಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಚಂದಾ ದಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂ, ಬಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಟಯರಾಂಚೆಂ ವಾರೆಂ ಕಾಡ್ತಾಲೆ.

ಗುರುದಾಸಾಚ್ಯೆ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಕ್ ಮಧೆಂ ಬಾರಿಕ್ ವಣದ್ ಬಾಂದುನ್ ಏಕ್ ಖಾಟ್ ಆನಿ ಕಬಾಟ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಅಧ್ರ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಅಡೆಜ್ ಹಜಾರ್ ಭಾಡೆಂ ದಿವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ತಾ. ಬಗ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಾಂಡಿಯೊ, ತೀನ್ ಬೊಶಿಯೊ, ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಮೊರಿ, ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿ ಬಾಲ್ದಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಗ್ಗ್. ಹಿಚ್ ಗುರುದಾಸಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ವಸ್ತ್. ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಉಟುನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಕುಸಾಕ್ ವಚುನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸೊಂಪಯ್ತಾನಾಂಚ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ನಳಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖಾಡ್ ತಾಸುನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಾಲ್ದಿ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಾಂಡಿಯಾಂನಿ ಭರುನ್ ದವರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಗೊಂವಾಂ ಪಿಟಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪೆÇಳೆ ಖಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಣೆಂ ಸಾತಾಂಕ್ ಸುಟ್ಲೊಂ ತರ್ ಸಾತ್ ವಿಸಾಂಚಿ ಗಾಡಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಸದಾಂಚಿ ಗಾಡಿ, ಬೊಗಿ, ಡಬ್ಬೊ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ತೊಂಡಾಂ ವಳ್ಕೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಾಕುಸಾಚ್ಯೆ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋರ್‍ವೆಲ್ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬೊ ರಾವುನ್ ವಸ್ತುರ್ ಧುವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಸೊಂಪ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್, ಬಜಾರಾಕ್ ವಚುನ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಹಾಡ್ನ್, ರಾಂದುನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರ್ ಉತರ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯೆ ಲಾಂಡ್ರಿಕ್ ದಿಲಿಂ ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಂ ತೊ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕರುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಲಾಂಡ್ರಿಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಭಯ್ಯಾನ್ ಹಾಚ್ಯೆಚ್ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಘಾಲ್ಲಿ, ಬಗ್ಲೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಸೆಲೂನ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಆತಾಂ ಪದಾಂ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ.

***

ಕಾಲ್ಚಿ ಸಜಾ ವಾ ಮಜಾ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ ಆಜ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಗಡಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ ಸಯ್ತ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಗುರುದಾಸಾನ್ ಪಳೆಲೊ. ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ವ್ಹಯ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಬುರಾಕ್; ಉಂದ್ರಾನ್ ಖಾಂತಯಿಲ್ಲೊ ಬುರಾಕ್. ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಲಾಂಡ್ರಿವಾಲ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಶಿಣ್ಲೊ.

ಆದ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಪೇಜರ್ ಪಪ್ಪುಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. `ಲಾತೊಂ ಕೆ ಭೂತ್ ಬಾತೊಂ ಸೆ ನಹಿ ಮಾನ್ತೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ವಚುನ್ ಲಾಂಡ್ರಿವಾಲ್ಯಾಕ್ ದಡಿಯೊ ಘಾಲುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಲಾಂಡ್ರಿವಾಲೊ ಮಾನ್ವಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆಪ್ಣಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಕಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಘಷ್ಟುನ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರಿತ್ ಗುರುದಾಸ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ವಸ್ತುರಾಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಗುರುದಾಸ್ ರಾಗಾನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಕಿದರ್ ಹೈ ತುಮ್ಹಾರಾ ಬಾಪ್?”

ಭುರ್ಗೊ ಮಾತ್ಸೊ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲಾ, ಆತಾಂ ಯೆತಲೊ”.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಂಡ್ರಿಚೊ ಭಯ್ಯಾ ಆಯ್ಲೊ. ಗುರುದಾಸಾನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ದಡಿಯೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ; “ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಬಾಡಿಗಿ? ಹೊ ನವೊಚ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಪೆÇಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಉಂದ್ರಾನ್ ವಾ ಕೊಳಿಂದ್ರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಬುರಾಕ್ ಕೆಲಾ, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

ಭಯ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೊ, ಮಾತ್ಶೆಂ ಹಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸರ್, ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

ಆಯ್ಕುನ್ ರಾಗ್ ದೊಡ್ತೊ ಕರುನ್ ಗುರುದಾಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ: “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ? ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಚಾಬುನ್ ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಾ?, ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಲಾಂಡ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುರಾಂ ದಿತಾಲೊಂ, ಕೆದಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ನವೊಚ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ವಿಬಾಡ್ಲೊಯ್…”

ಭಯ್ಯಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಲೋಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ವತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಭಿರಾಂತೆನ್. “ಸರ್, ತುಂ ನವೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘೆ ಸರ್ ತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣತ್ ಭಯ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾವರ್ ಉಗಡ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆ “ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆ ದೋನ್” ನೋಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ. ಗುರುದಾಸಾನ್ ತೆ ಘೆತ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಬಗರ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ರಾಗಾನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಹೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಫುಟ್‍ಪಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೊ? ಹೊ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಚ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ”.

ಭಯ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಲೊವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸರ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೆಚ್ ಆಸಾತ್, ತುಂ ಶರ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆ, ಬಾಕಿಚೆ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿತಾಂ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಗುರುದಾಸಾಚಿ ಮತ್ ಮಾತ್ಶಿ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ. ಭಿತರ್ಲ್ಯೆ ಭಿತರ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಲೊ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಬರ್ಥ್‍ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲಿತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ಭರ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್, ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಾಲಿಂತ್ ಕೊಣ್‍ಗಿ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಎಕ್ಲಿ ಕಾಮ್‍ವಾಲಿ ಬಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆರ್ ಶಿಣ್ತಾಲಿ. “ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಗಶ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಂ, ಘರಾಂತ್ ಶಿತಾಕ್ ಗತ್ ನಾ ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಮಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವ್ಹರುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಬಾಡ್ತಾಯ್? ಆತಾಂ ಏಕ್ ಟಿವಿ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಉಸ್ತುನ್ ತುಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲಾಯ್, ತುಕಾ ತೆ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ತಲೆ?, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂಯ್ ತುಂ?”

ಕಾಮ್‍ವಾಲಿ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ರುದಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಕಾಂತಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಟವಾಂತ್ ಚಾ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂಚ್ ಗುರುದಾಸಾಚೆ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಖತ್ಕತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಪರತ್ ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಗಾಜ್ಲಿಂ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂಯ್ ತುಂ? ತುಕಾ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ತಲೆ?”.

ಕಬಾಟಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ರಾವುನ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಗಿ ಕಾಂತೊವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಪರತ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲಾಂಡ್ರಿವಾಲೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಪರತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಚುರ್ಚುರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸರ್, ಹೆ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪನ್ನಾಸ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್, ಪೂಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೊಸ್ಕೊಟಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ಆಯ್ಕುನ್ ಗುರುದಾಸಾಚೆಂ ಖಡ್ಪಿ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಯ್ಯಾಕ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಸುಂದಿ, ಸೊಡ್. ಚುಕಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್‍ಯಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಶಿ”

ಗುರುದಾಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಫಿಸಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೆಂಕಾಣಾಚೆ ದೊಳೆ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ: `ವ್ಹಯ್, ತೆ ಸಾಫ್ ಆಸ್ಲೆ’.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More