ಆವಯ್ನ್ ರಚೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್

By

ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಡ್ ಯಾ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತಿ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಹ್ಯಾ ಜೆರಿಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸೈತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್‍ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಗ್ ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಚ್. ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಚಿ ಕೊಣ್ ಪರ್ವಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್?

“ಬಾಯೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ” ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಚಾಳ್ವಾಲಿ.

“ಕಿತ್ಯಾ? ಹಾಂವೆ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಉದಕ್ ದೆಂವಾನಾಂಗಿ? ಯಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂತುಂ ವೀಕ್ ಖಿರವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆತಾಯ್?”

`ಖೊಕ್ಕ್….. ಖೊಕ್ಕ್….’ ಕರ್ನ್ ಬಾಬಾನ್ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಸ್ರೊ ಆನಿ ಗುಜಿರಿ ಭರ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್, ಭುಶ್ರ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ನಿದುನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ಲಿ.

ಧನ್ಪಾರಾಚಿಂ ವೊರಾಂ ದೋನ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಜಿರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆ ದಂತ್ ಆಜೂನ್ ಭುಖೆನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ತಿ ಉಪಾಸಾಚಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಸುಚೆ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಜಾಂವ್ಕ್‍ನಾಂತ್ ತರೀ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಥಂಯ್ ಆಜೂನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಮೊವ್ ಪಡುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ತಿಣೆ ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಪಾಶಿಂಚ್ ದವರ್ಲಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ರಿತಿಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮಾಂವಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿತಾ. ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಬೆಥಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಚಿಂ ತಿಂ ಜಳ್ತ್ಯಾ ಕೆಂಡಾಂ ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಶಿಂತಿದ್‍ಯಿ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾತ್, ಉದ್ಕಾಕ್‍ಯೀ ಉಜೊ ಲಾಯ್ತಾತ್.

ಬಾಬ್ ಪರತ್ ತಾನೆನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಸು ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಕಾ ಹಾಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಪರಿಂ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಬಸುನ್ ತಿ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಪಾನ್-ಫೊಡ್ ಚಾಬುನ್, ಕಂರ್ಗಟಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಮಾಂವಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಟಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಠುನ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಾಬಾಚೊ ರಂಗ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಸ್ಟೀಲಾಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಉದ್ಕಾನ್ ಭರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಸುಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭುತ್ ರಿಗ್ಲೊಚ್.

“ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ ತೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಆಲಿಸಾ” ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ತಿಚಿ ತಿ ಆಜ್ಞಾ  ಪಾಳುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ ಜಾಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ ಕರುನ್ ಶೀದಾ ಗೊಬ್ಳೊ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ದಿಲಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘೊಣಿಪರಿಂ ಯೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ಉದ್ಕಾಚೊ ತೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಜೊಂಪಯ್ ಮಾರ್ನ್ ಅಸೊ ವೊಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಕಿ, ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿದುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಸುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಕಾತಿಕ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಡಾಂಚೊ ಘುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಗಾನ್ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚುನ್ ಧರ್ನ್ ನಾಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುನೊನಿ ವಾರೆಂ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಹರಾಮಿಪಣ್ ಉಸ್ಪುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆವ್ನ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಘೊಟ್ಶಿ ತರ್ ಥಂಯ್ ಹುನ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ತಿ ಪೇಜ್ ಕೊಣೆ ಭೊಕಾಂವ್ಚಿ ಲುಸಿಫೆರಾ?” ಮಾಂಯ್ ಫುಟ್ಲಿಚ್.

ಬಾಬ್ ಭಾವ್ಡೊ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಿಂವಾನ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೊ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತೊ ತಾಪಾನ್ ಅಸೊ ತಾಪ್ತಾಲೊ ಕಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆಂ ರೂಪ್‍ಚ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಆನಿ ಚಡ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾರ್ ಕಷ್ಟಿತಾಯ್ ಎಲಿಜಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಮೊರುಂಕ್‍ಯಿ ಸೊಡಿನಾಂಯ್, ವಾಂಚುಂಕ್‍ಯಿ ದಿನಾಂಯ್. ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ?”

ಉತ್ರಾಂ ತಾಚಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಅಸ್ಕತ್, ಕಾಂಪೆರಿಂ  ಆನಿ ಪೊಕ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಬಾಬಾಚಿ ಖರಸ್ ಆನಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಲಾಗಿಂಚ್ ಉಭಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾಕ್ `ಉಲಯ್ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಖೊಂಕ್ಲೆನ್ ತಾಕಾ ವೊಳಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹರ್ದ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯೆ ದುಖಿನ್ ಆನಿ ಹುಲೊಪಾನ್ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ದೊಳೆ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಕಷ್ಟಾಲೊ.

ತಾಚಿ ತಿ ದುರ್ಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ ಭರುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಂತಾಪಾನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ, ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಂಬಾಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್.

“ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗ್ ಯೆತಲೊಚ್ ಆಲಿಸಾ. ಹಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟಿತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಹಾಣೆÉ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಹಾಕಾ ಜಾಗೊ ಹಾಂವೆ ದಿಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಶಿತಾ ಉಂಡಿ ಸಯ್ತ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಗೊತ್ತಾಸಾಯೇ ತುಕಾ? ತಿತ್ಲೊ ಕಸಾಪ್ಪಿ, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹರಾಮಿ, ಯೆಮ್ಕುಳೊ ಹೊ.”

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ತ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ವಿಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಎಲಿಜಾ? ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಂಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ದೆವಾಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.” ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಆಸ್ಪವ್ ನಾ ತರೀ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ ಕಾಂಪೆರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ಹಾಂ….ಹಾಂ….. ತಿತ್ಲೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ನಾಕಾ ಹಾಂ, ಘಾತ್ಕಿ ಜುದಾಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ ದೊಳೆ ಕಾಂಯ್ ಫುಟುಂಕ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತುಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಅತುರ್ವಣಾಂ ಕರ್ತಾನಾ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಸಲೆಂ ಲೇಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ಅಳೆ, ತುಂಚ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ ಆತಾಂ ಜರ್ಕಟುನ್ ಆಸಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕರ್ತುಬಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ದಿಂವ್ಕ್.”

“ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊರಾಸ್ಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್  ಸೈತಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹಿ ಇಝಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ಗರ್ಗರ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಬಾಬ್ ನಿಧಾನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಲ್ಕಂದ್ಲೊ ಉಸ್ಪುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರುನ್.

“ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ವ್ಹರ್ಚೆಂ-ಯಾ? ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ವ್ಹಚಾಜಯ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ತುಂ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಂವೆ ಅಶೆಂ ವಳ್ವಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ? ತೊ ಬರೊ ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್‍ಗಿ ತುಂ ಲುಸಿಫೆರಾ?”

ಬಾಬಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಧೊವ್ಯಾ ತಾಡಾಂನಿ ಭರ್ಲಲಿಂ ದಾಡಾಮಾಚಿಂ ಸುಕಿಂ ಹಾಡಾಂ ಹಾಲವ್ನ್. ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವುನ್ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆಜ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್‍ಚ್ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಜ್ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಬಾಬಾಚೊ ತೊ ಕಾಜಾರಿ ಮೋಗ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಜೆರಿಚೊಚ್ ಮೋಗ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೊ ಯಾ ಲಾಂಕುಡ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹೆತಿತ್ ತರ್ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸುಕ್ಯಾ ಆಡಾರಾಂಚೊ ಭೊರೊ ದವರುನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರುನ್.

ಭಾರೀ ಏಕ್ ಮೋಗ್, ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ತಾಂಚೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಘೊವ್ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತೊ ಕಾಸಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬಜೀ ಚಾಪ್ಪೊ ಮನಿಸ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಂಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ಗರ್ಭ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲೊ ಪೊಕೊಳ್ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಜೆರಿ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಎಕಾ-ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆವಯೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ದೆವಾನ್ ತಸಲೆಂ ಭಾಗ್ ಆಜೂನ್ ದಿಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ. ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ದುರ್ಸಾಜಯ್? ತಾಣೆ ದಿತಾನಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಜಯ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಚ್ ಮುಗ್ದಾನಾ. ರಾತಿಂ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಯೆವ್ನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್, ತೇರ್ಸ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೊಪಾಚೆಂ ಘೊಟುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಕುಂಭಕರ್ಣಾಚಿ ನೀದ್ ಲಾಗ್ತಾ, ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚಿ, ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ನಿದೆಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ `ಕಾಂಯ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾಯೆಗೊ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ? ಹೊ ಖೊಡು ಘೊಟ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂ ಘೊಟುನ್ ಆಸಾಂ. ಜೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್, ಇಚ್ಛಾ, ಅತ್ರೆಗ್  ಯಾ ಖಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ದಿಸುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಆನಿ ಕಾಸ್ತ್‍ಚ್ ಥಂಡ್, ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಸಾಧಾರಣ್ ಚ್ಯಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಬಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಆವ್ಚಿತ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವೊತಾಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವಾಜ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ರಾಗಾಚೊ ಗೋಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಬಾಬ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಕೊಯ್ತಿ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯೆ ನ್ಹಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್, ಉಜ್ಯಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಠವ್ನ್ ತಿ `ಶಿವ ತಾಂಡವ’ ನಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆÉಂ.

ಹಾಂಚ್ಯಾ, ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಜೆಂಬಾರಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ತ್ಯೆ ದಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಕಿ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಖಂಚ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬ್ ತಿಕಾ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ನಿಕಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸುನ್-ಉಲವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ ಕಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೊ ಪುರಾಸಣೆಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಆನಿ ಘಾಮಾನ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಬಾನ್ ದುಬಾವಾಚಿ ದಿಷ್ಟ್ ಮಾಂಯ್ಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿಚ್ ತಿ ಬೊಲ್ಚೆಲಿ ಕಂಯ್. ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಚೂಕ್ ಕಂಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾನ್‍ಚ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್…ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾಕ್ ಬುರ್ಬುರ್ಯಾಂ ವೊಡ್ನ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಬೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಥಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ ಗಾಳಿ-ಸೊವ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಕ್ಳಿನ್ ಬಾಂಧುನ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಪುನ್ ಪಡ್ಚಾ ಜಾಲೊಗಿ ಯಾ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಿಡ್ಚೊ ಜಾಲೊಗಿ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ಮಾಂಯ್ ತಿಂಗಾ ತರ್ ಬಾಬ್ ಹಿಂಗಾ. ಹಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಮೋಗ್, ಸಂಬಂಧ್ ತೀರ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಜೂನ್ ಸಾರ್ಕೊ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ನಾ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಜೆರಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಘರಾ ವೆಗಿಂ ಯೆತಾ. ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಮೊಗಾಚೊ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಯಾ ಲಜ್‍ಗಿ ಯಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿಗಿ..ಮ್ಹಜಿ ಆಂತರಿಕ್  ಆಶೆಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್‍ಚ್ ನಾ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಗಿಂ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಶೀದಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾ. ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಪೂತ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಯಾ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‍ಯಿ ಸಮ್ಜಾನಾ.

ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ರಾತಿಂ ನೀಸ್-ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಠ್ತಾನಾ ಗೊಮ್ಟಿ ಕುಶಿಕ್ ಕರುನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ದವರುನ್ ಅರ್ಧಿ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುನ್ ಪಡ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೀವ್ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೊಚ್ ದಡ್ಬಡ್ಲಾ ಯಾ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕರ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಶಿನ್ ವ್ಹೆತಾಂ ತರ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚ್ಯೆ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಹರ್ಶೆಂ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಚುನ್ ತಿಕಾ ಉಠಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಉಠುನ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ತಿಚಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಆನಿ ವೋಲ್ ಹಾಂವೆ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಕೊವುಳ್ನ್ ದವರಿಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ತಿಣೆ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತಿಚಿ ಕಾಫಿ ಆನಿ ನಾಷ್ಟೊ ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಯಾರ್ ದವರಿಜಯ್.

ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿಂ ತಿಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಉಳ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿಚೊ ಪೂತ್, ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಜೆರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಕಸಲ್ಯೆಗಿ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಯಾ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಆರಾಬಾಯೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್.

ಬಾಬಾಚಿ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರುನ್, ದಾವೊ ಹಾತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆ ಪಂದಾ ಉಶ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾತ್ಳಾವ್ನ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹದ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಡವ್ನ್, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಣ್ಕಟ್ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಃಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಹಾಕ್-ಬೊಬ್ ತಿ ಮಾರ್ತಾಲಿ. ಜಾಲಾಂತ್ ದೋಗ್ ದಾದ್ಲೆ ಉಭೆ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ. ಆಜ್ ವರೇಗ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

“ಏ ಆಲಿಸಾ, ತುಜೊ ಬಾಬ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ನ್ಹಯೆಗೊ… ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯಾಪಣ್ ಹಾಂವೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಏ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮಾಯ್, ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಇತ್ಲ್ಯೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜೆವ್ಲಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾ. ಅಳೆ, ಸಕಾಳಿಂ ಉಠ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಏ ದೆವಾ, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಜೆರಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಆಲಿಸಾ?”

ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಲುಬುಲಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ಲಲೊ, ಹಳೂ ಉಠುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ಭಿಜುನ್ ವೊಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಾರಿಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ಹಾಚೊ ಹೊ ಅಥ್ವೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಬಾಬಾಚಿ ಪಿಡಾ ಹಾಕಾಯ್ ಲಾಗ್ಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರುನ್ ವೊಣದಿಕ್ ಅಡ್ಚುನ್ ನಿದ್ಲಿಂ, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಗೆ ದವರುನ್.

ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೆರಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಮೀಪಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ ನಿಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಫಾಂಟ್ರೆಲ್ಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೆಂತ್ಲಿ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಜೆರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ತಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಆಜೂನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತಾಯ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ದುಖಿಚ್ಯೆ ಪೆಜೆ-ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸೈರಿಂ-ಧೈರಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಪ್ಪಟ್-ನಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಜೆರಿನ್ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾದಿಸಾ ಮಾಂಯ್ ರಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಆಜೂನ್ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ರಡುನ್‍ಚ್ ಆಸಾ, ಕೊಣ್ ಘರಾ ಯೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ತಾನಾ. ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ತಿ ತಿಚಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಿವ್ದಾಳಿಪರಿಂ ಸರಸರ ಕರ್ನ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕರ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಾಚಿ ಲಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ದಾಖಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಜೆರಿ ಆತಾತಾಂ ತಿಕಾ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಚಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಸಲಿಂಗಿ ದಸ್ತವೇಜಾಂ ಮಾಂಯ್ ದಿವ್ನ್ ಖಂಯ್‍ಗಿ ಸದಾಂಯ್ ಧಾಡುನ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿಯ್ ತವಳ್ತವಳ್ ದಿತಾ.

ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಬೊರ್ಯೆ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜೆರಿ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಠಯ್‍ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ನಿದೆಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಸುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿರಾಯಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೊ.

“ಆಲಿಸಾ…. ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಬಾಬ್ ಮೊರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ತುಂವೆ ಮಾತ್ರ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿಜಯ್.”

ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ತುಂವೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಆಲಿಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ತುಂವೆ ತುಜ್ಯೆ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮ್ಗೆರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ತುಂವೆ ಕಸಲಿಚ್ ಖಂತ್ ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

ಜೆರಿ ಖಂಯ್‍ಗಿ ನೋಟ್ ದವರುನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಇರಾದೊ ಯಾ ಹೇತು ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಣ್ ಕರ್ತಾ? ಮಾಂಯ್ಕ್….”

“ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾಟಾವಳ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಚಡ್ ನಾಕಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ಎಕಾ  ವರ್ಸಾಕ್ ತುಂವೆ ಕುಳಾರಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ಏಕ್ ವರ್ಸಾಕ್!?”

“ವ್ಹಯ್.. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮಿ ಕರ್ನ್ ಮುಗ್ದಿತಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ತುಕಾ ಧಯ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ?”

ಜೆರಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್. ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಡ್ ಶೀದಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್?”

“ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಯ್ ಕರ್ತಾ ಕಂಯ್. ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಧಯ್ರ್ ಪಾವಾನಾ ಕಂಯ್. ತುಂ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಕಂಯ್. ತಶೆಂ…ತಶೆಂ……”

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಂತೆಗ್ ನಿಧಾನ್ ಚಡುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ನೀದ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಂಚ್ಯಾನ್‍ಗಿ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ತ್ಯೆಚ್ ರಾಗಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಜೆರಿಕ್ ಪಳೆಲೊ, ಪಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್. ತೊವಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ ಬೋರೊ ಭಿಯೆವ್ನ್.

“ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಚಾನಾ ಜೆರಿ. ತುಂವೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಶಿ ತರ್ ಮಾತ್ರ್…”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ ಆಲಿಸಾ. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂಚ್ ತುಕಾಯ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡಾತ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…?”

“ನಾಕಾ. ತುಕಾ ನಾಕಾ ತಿ ಗಜಾಲ್. ತುಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್. ಚಡಿತ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಗೆರ್ ವ್ಹಚ್ ತುಂ.” ಜೆರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ದಿಷ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಆತಾಂ ಥಿರ್ ಜಾಲೊ. ತರ್ ಬಾಬಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆವಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ!!

`ಅಸಲ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆ ಕಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂಗೆ ಏ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್?’ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭಿಯಾನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಹಿಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಳಾರಾ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾನಾಮೂ? ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಕಸಲಿ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ರಚುನ್ ಆಸಾಗಾಯ್? ತಿಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕಪ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಅಸಲಿಂ ಕುತಂತ್ರಾಂ ತಿ ಕಶಿಂ ಜಾರ್ಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾ?

* * *

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕುಳಾರಾ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ವ್ಹೆಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಹಾಂವೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಸುನ್ ಘರಾಚಿ ಅಡಿ ಏಕ್ ದವರ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುಂಯ್-ಭಾಟ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಕ್ಲಾಂ ಕಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣ್‍ಯಿ ನೆಣಾ. ಆವಯ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾತ್. ಜೆರಿ ಸದಾಂಚ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆವ್ನ್ ಆವಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಜಗಡ್ತಾ ಕಂಯ್. ತಿ ಭಾವ್ಡಿ ದುಃಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಪುತಾ ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಿಕಾಮಾನ್ ಘಾತಾನ್ ಭುಲವ್ನ್, ಫಸವ್ನ್, ನಾಗವ್ನ್ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಏಕ್‍ಸಾರ್ಕೊ ಶಿರಾಪ್ ದಿತಾ ಕಂಯ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜೆರಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಪಾಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ದಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟಿಂ ಕುಳಾರಾ ವ್ಹಚುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾಂ.

ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More