ಪೊಸ್ಕೊ

By

ಭಾರತೀಯ್ ಭೂಸೇನಾಂತ್ (ಆರ್ಮಿ) ಚೊವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ಸೊಂಪಯ್ತಾನಾ ಸುಬೆದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡೆಂ ಭಡ್ತಿ ಲಾಬ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆದೇಶ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಕ್  ಆಪ್ಟಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ದೆಸ್ವಾಟುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ದೊಗಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಪತಿಣೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ವಾ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಕಾಳ್ಕೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯ್ ದಿವ್ನ್.

ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಚಡಿತ್ ಭಡ್ತೆಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಗವ್ರವ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೊನೊರರಿ) ಭಡ್ತಿ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್ಪಿಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟಾ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಅಧ್ರ್ಯಾರ್‍ಚ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಳ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗವ್ರವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್ ನಿವೃತ್ತ್ ವೇತನ್ (ಪೆನ್ಶನ್) ಪಂಚ್ವಿಸ್ ಹಜಾರಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಉಡ್ತೆಂ, ಉಣ್ಯೆ ದರಿರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವಿಸ್ಕಿ ಸ ಬೊತ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಬೊತ್ಲಿಂಕ್ ಪಾವ್ತಿ ಆನಿ ಕ್ಯೂ ಚುಕ್ತಿ!

ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಘಟ್ ಚಿಡ್ಕತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ, ಹದ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ದಡ್ದಡೆ ಥಾಂಬಯ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಸೆವಾ ಸೊಂಪೊಂವ್ಚೊ ಆದೇಶ್ ಸ್ವಿಕಾರುನ್, ನಿವೃತ್ತ್ ವೇತನಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ ಪಾಟೊವ್ನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘೆವ್ನ್ (ಓಔಅ) ಹಾಂವೆಂ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ಧರ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾನ್ ಸರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾಂ ಬಾಬ್ತಿಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ತರಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಂತ್ “ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ” ದಸ್ಕತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಪುಣಿ ಧಾಂವುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯೆ ಬರಿಂ.

ತ್ಯೆ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ ಏಕ್ ಖಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ: ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ. ಬಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್, ಪತಿಣ್-ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಜಿಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಮಾಡಾ-ಮಾಡಿಯಾಂಚೆಂ ತೊಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಯೆತೆಂ ತರಿ ಪತಿಣ್-ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತೆಂ ಘರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್-ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ರಾವ್ತಾಲಿ, ಗರ್ಜೊ ಸುಧಾರ್ಸಿತಾಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಯಾಮ್ ಥಂಯ್ ರಾವುಂಕ್ ಖುಶಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

ದೆಕುನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಾಂಡುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಪೇಟ್ ಆನಿ ಪೊಟ್ಲಿ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ ತರಿ ದೋನ್ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ಬಿಡಾರಾಂಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಡ್ಕುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ತರಿ ಹಾಯ್‍ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಳ್ ಘರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂನಿ: ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಬರಿಂ ಬಿಡಾರಾಂ ವಾ ಘರಾಂ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾಮಾಂ ಧರ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ವರ್ವಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಬಿಡಾರಾಂಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂ!

ಎಕ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಮಾಯ್-ಮಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಪತಿಣ್-ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ ಘಾಲುನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನೆಗಾರ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ, ಪತಿಣೆಚಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ರಾವುಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಘರ್-ಜಾಗೊ ವಾಂಟೆ ಕರುನ್ ವಿಕುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್ ತಿಕ್ಕೆ ಪಾಡಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೆಂ ದೋನ್ ವಾಟಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾಲೆಂ-ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಬಿತ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಫುಡ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಚಿ ವಾ ಪೊಟ್ಲಿ ಸುಟೊವ್ನ್ ಪಾಪಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ.

ವ್ಹಯ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಾಂಡ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಳಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಲಾಕಾಂಚಿ ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಕ್ (ಈಆ) ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆನ್ಶನಾಕ್ ಮೊಟಿ ಕರ್ತಾಲಿ, ಖರ್ಚಾಕ್ ವಾಟ್ ಜಾತಾಲಿ. ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಘರ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಲಿ, ಖರ್ಚಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವಾಡ್ ರಾವ್ತಲಿ, ಉಳ್ಟೆಂ ಥೊಡೆಂ ಪೆನ್ಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ರಿಣಾಕ್ ವೆತಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಜತನ್ ದಿವ್ನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಸೊಬಿತ್ ಘರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉದ್ಯೊಗ್ ಧರ್ಲಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪತಿಣೆನ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ, ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಇರಾದೊ ದಿಷ್ಟಿ ಹುಜ್ರಿಂ ಲಕೊವ್ನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಬಜಾಲ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

ಆಬ್ಳೆ! ಹ್ಯೆ ಸಾದ್ಯೆ ಆಶೆಚ್ಯೆ ಖುಶೆಕ್ ಪಡೀಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ವಾಪರ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಡ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಕೆಂಕಾರ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಉಸಯ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅಜಾಪ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವಾಟ್ ದಿವ್ನ್. ಪಡೀಲ್ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಆಳ್ಶಿ ಪೆಟ್ಯಾ ಬರಿಂ ಲೊಳುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊದುನ್ ದೋಗ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರುನ್, ತುಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಸೊದ್ತಾಯ್ ಖಂಯ್, ಬಜಾಲ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಖಂಯ್, ತೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಸೊದುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ. “ಬಿಡಾರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ ತುಮ್ಕಾಂ, ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ತೆ ಹಾಸ್ಲೆ. “ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಗಡಿರ್ ದೆಶಾಕ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೊ ವೀರ್‍ಪುತ್ರ್ ತುಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಜಾಲ್ ಗಡಿರ್ ಎಕಾ ತೊಟಾಕ್ ರಾಕುಂಕ್ ಆಮಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಮ್ಹಣ್ ಆಜಾಪ್ತಾನಾ, “ಬಜಾಲ್ ಗುಡ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಿ ಸುವಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್” ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಿಲೆಂ.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಕೆನಡಾ ವಾವುರ್ತಾಲೆ, ಹಾಂಗಾ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಅಂತರ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಘರ್-ತೋಟ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬರೊ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಸುವಾತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ!

ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಲೊಂ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಬಿಡಾರ್-ತೋಟ್ ಆನಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಡ್ಲೊಂ. “ಹಾಂ-ಹೂಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಣ್ ಒಪ್ಲಿ, ಬಾಯ್ಕ್-ಸ್ಕೂಟರ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಒಪ್ಲಿಂ, ದೆಕುನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಸ್ಸಾಂ ಮಾರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮುಕಾರ್, ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಭಿತರ್, ಪೂಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತೋಟ್-ಸೊಬಿತ್ ಘರ್-ಆಳಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾ ಸವೆಂ. ಮಿಲಿಟ್ರಿಂತ್ ಶೆಂಬರ್-ದೊನ್ಶಿಂ ಜವಾನಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಆಳಾಂ ಕರ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕರೊಂವ್ಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಘರ್-ತೊಟಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಬಂದುಕ್ ವಾಪರುಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾನಾ ತೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ಲೆ!

ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಂವ್ಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಡಿಸಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆನಿ ಬಜಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಾಂತ್ ಉತ್ರಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಚಿ, ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರಾಚಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರೆಚಿ ಪ್ರತಿ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ವ್ಹಡಾ ಆನಂದಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ವಿರೆ ಹುಜ್ರಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳೊವ್ನ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ಲೆ. ಆವ್ಚಿತ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಿಯಾಳುನ್, ಹಾಂವ್‍ಯಿ ರಡ್ಲೊಂ.

ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಲಕೊವ್ನ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನಡಾಗಾರಾಂಚ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಪಾಟೊವ್ನ್ ತೋಟ್  ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಘಡಿತಾನ್.

ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಘರ್-ತೋಟ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸೊಬಿತ್ ಕೆಲೆಂ, ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಘರ್ ರಾಕುಂಕ್ ದೋನ್ ಸುಣ್ಯಾ ಪಿಲಾಂ ಪೊಸ್ಲಿಂ-ಏಕ್ ಪೆಟೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕೊಲ್ಗೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಘುಡ್ ಭರುಂಕ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆನಿ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಆರಾಯ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ದಿಶಾಂನಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟುನ್ ಹಾಂವ್ ತೊಟಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆಳಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊಂ. ತ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ತೊಟಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್-ವ್ಹಾಳಾಂತ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾಲೆ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್-ಲಾಡು ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ.

ವರ್ಸಾಂ ಉಬ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸುಣಿಂ ಮ್ಹಜೆ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊಟಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಳಾಂಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ವಣೆ ವಿರೊಧ್ ಬೊಲ್ಯಾಂ-ತೊಡಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಕಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ಸರೊಪ್ ಜಿಡೆಂ ಫುಲೊವ್ನ್ ಖೊಂಚ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಆಕಾಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಪೊಸ್ಕೊ ಆಡ್ ಯೆವ್ನ್ ಘೊಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಸರೊಪ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಸ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಸ್ಕೊ ಉಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಾಬುನ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಸರ್ಪಾನ್ ಖೊಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿಚ್, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರ್ತಾನಾ ಪೊಸ್ಕೊ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದ್ಲೊ, ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಗುಲೊಬಾ ಝಾಡ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More