ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ʻಸಾದ್‌ ಸೈಮಾಚೊʼ ಅಪ್ರೂಪ್‌ ಪ್ರಯೋಗ್

By

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2023 ಅಗೋಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಕಥಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ’ಸಾದ್ ಸೈಮಾಚೊ’ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಭುಲೊಂವ್ಕ್ ತಶೆಂ ಖುಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಢಾಯಿ ಆಖಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸೈಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಕೇದಾರ್‌ನಾಥ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ’ಬಾಘ್’, ಸಲೀಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿಚಿ ’ಕಹಾಂ ಗಯೀ ಓ ನದೀ ಕೀ ಧಾರ್’ ಆನಿ ಜಾಸಿಂತಾ ಕೆರ್‍ಕೆಟ್ಟಾಚಿ ’ನದೀ, ಪಹಾಡ್ ಔರ್ ಬಜಾರ್’ – ಹಿಂದಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೇಕರಾಚ್ಯೊ ’ಗುಪೀತ್’ ಆನಿ ’ ಫೊಂಡ್ಕುಲಾಂ’ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ’ಪಾಣಿ ಆತಾಂ ದೆಂವ್ತಾ’ ಆನಿ ’ಹಿ ರಾನ್‌ಕಾಣಿ’ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕಥಾಕಾರ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಚಿ ಕಥಾ ’ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಗೆಲಿಂ ತಿಂ’ ಕಾಂಯ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಥಾ ಡೊ. ರಮಿತಾ ಗುರವ್, ಡೊ. ಮನೀಷಾ ಖೊರಾಟೆ ಆನಿ ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೆಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆರ್ತಿ ದಾಸ್ ಆನಿ ನಿಯತಿ ಪತ್ರೆ ಹಾಂಣಿ ಕಥೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಪಾಠ್‌ಭುಂಯ್ಚೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕವಿಂಚಿ ತಶೆಂ ಕಥಾಕಾರಾಚಿ ವಳಖ್ ದಿಲಿ.

ಎಕಾ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾ ನಂತರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಢಾಯಿ ಆಖಾರ್ ಹಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ ತರ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಢಾಯಿ ಆಖಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಖಾಲ್ ’ಲೋಕ್: ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ನವ ಸಿದ್ದಿ ಕಲಾ ತಂಡಾನ್ ಸುನೀಲ್ ಸಿದ್ದಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಡಮಾಮ್, ಫುಗ್ಡಿ, ಜಾಕಯ್ ಆನಿ ಶಿಗ್ಮೊ ಖೆಳಾಂಚೆಂ ಸಾದರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುನೀಲ್ ಸಿದ್ಧಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಂಗ್ಡಿ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭೆಟ್‌ವಸ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: kavitaa.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More