ಕೊರ್ಪೊರೆಟ್ ಲಾಬಿನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ಪಣಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ್ ಕರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ -ಹೇಮಾ ನಾಯ್ಕ್

By

“ಕೊಣಾಕ್ ಆವ್ಡುಂ ವಾ ನಾ ಆವ್ಡುಂ, ಆಯ್ಜ್ ಬಾಜಾರ್‌ವಾದಿ ವೆವಸ್ಥಾ ದೇಶಾಚಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಂ ಚಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಆವಾಠಾಂತ್ ಜೊ ಸಶಕ್ತ್ ಆಸಾ ತೊಚ್ ತಗ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಜಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕ್ಷಮತಾ ಆಸಾ ತೊಚ್ ತಿಗ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬದಲ್ತ್ಯಾ ಸಮೀಕರಣಾಂ ಭಿತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಚಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೆಪಕಾರಿ ತಾಕದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಡೊವಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾಧಾನಾಚೆಂ ಯೊಗ್ಯ್ ನಿಯೊಜನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಫಾಮಾದ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಿ, ಸಮೀಕ್ಷಕ್‌, ಅನುವಾದಕಿ ತಶೆಂಚ್‌ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್‌ ಆಂಧೋಲನಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್‌ ಸಹಭಾಗ್‌ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯ್‌ಕರ್ತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ನಾಯಕ್‌ ನವೆಂಬರ್‌ ೪ ತಾರಿಕೆರ್‌ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್‌ ಶೆಣಯ್‌ ವೆದಿಥಾವ್ನ್‌ ಉಲವ್ನ್.‌ ತಿ ೨೫ವೆಂ ಅಖಿಲ್‌ ಭಾರತೀಯ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಉಗ್ತಾವಣ್‌ ಕರ್ನ್‌ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ಮುಕಾರುನ್‌ ತಿಣೆ- “ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಿ ಪ್ರಸ್ಥಾಪೀತ್ ಚಳ್‌ವಳೆಚ್ಯಾ ಆಂವಾಠಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಗರಜ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ದಾಖಲ್ ಘೆವ್ಪಾಚಿ. ಜರ್ ಚಳ್‌ವಳ್‌ ಹಾಚಿ ದಾಖಲ್ ಘೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಳ್‌ವಳಿಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಭೊವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾತ್‌ಳಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ನ್ ಆಯ್ಜ್ ತರ್ಣಾಟ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕಡೆ ಸೊಂಪವ್ಪಾಚೊ ವೆಳ್ ಆಯ್ಲಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಪಾಸತ್‌ ವೆಗಿಂಚ್‌  ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಫುಡಾರ್ಪಣ್‌ ಯುವಸಕ್ತೆಕಡೆನ್‌ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭೋವ್‌ ಚಡ್‌ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ದೆಕುನ್‌, ಅಖಿಲ್‌ ಭಾರತ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್‌ ʻಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಯೂಥ್ ಲೀಗ್ʼ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್‌ ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ ಆನಿ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್‌ ಪಡಾಜೆ ತರ್‌ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಹೆರ್‌ ಭಾಸಾಂಕ್‌ ತರ್ಜಣ್‌ ಜಾಯ್ಜೆ. ಲಿಪಿಚೊ ವಾದ್‌ ಘೆವ್ನ್‌ ಕುದ್ರೆ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಕೀ ಎಕ್ವಟಾನ್‌ ಮಾತ್ರ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್‌ ಉರವ್ನ್‌ ಘೆವ್ಯೆತ್‌ ಮ್ಹಣ್‌ ತಿಣೆ ಲಿಪಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ ಚೂಕ್‌ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್‌ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಉಗ್ತಾವಣ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ, ಹಿಂದಿಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್‌ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್‌ ಮಾನೆಸ್ತ್‌ ಉದಯನ್‌ ವಾಜಪೇಯಿ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್‌ ʻಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಆನಿ ಜಿವಿತ್‌ʼ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್‌ ಉಲವ್ನ್‌ “ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಪರಿಗತೆಂತ್‌ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪಿ ʻಸಮಾಜ್‌ ವಿರೋದಿʼ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸತ್‌ ಉಲಂವ್ಕ್‌ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಬದ್ಲೆಕ್‌, ಆಪ್ಲೆಂ ದಿಶ್ಟಿಕೋಣ್‌ ಬದ್ಲುನ್‌ ಬಂಡ್ವಳ್‌ಶಾಹಿ ವೆವಸ್ಥೆಸಂಗಿಂ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ದಬಾವ್‌ ಘಾಲ್ತಾತ್.‌ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್‌ ಹಾಚೊ ವಿರೋದ್‌ ಕರ್ನ್‌ ದಣ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್‌ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್‌ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವಿಗ್ಯಾನ್‌ ಯಾಂತ್ರಿಕ್‌ ಜಿಣಿ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಫಕತ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಆನಿ ಕಲಾ ಮಾತ್ರ್‌ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್‌, ಸಮಾಜ್‌ ಜಿವಿತ್‌, ಪ್ರಕೃತಿ ತಶೆಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್‌ ಕರ್ತಾ”‌ ಮ್ಹಣಾಲೊ.‌

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ ಯೆವ್ಕಾರ್‌ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ವಾಗತ್‌ ಕೆಲೊ. ವೆದಿಚೆರ್‌ ಆಯೋಜನ್‌ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ನಂದ್‌ಗೋಪಾಲ್‌ ಶೆಣೈ, ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್‌ ಪ್ರಭು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎಮ್‌ ಪೆರ್ನಾಲ್‌, ಪರಿಷದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್‌ ಉಭಯ್‌ಕರ್‌, ಪರಿಷದೆಚೊ ಸಚಿವ್‌ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ್‌ ವರ್ಣೇಕರ್‌ ವೆದಿರ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ವಿವಿಧ್‌ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್‌ ಜಾಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಹ್ಯಾಚ್‌ ವೆದಿರ್ ಮಾನ್‌ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀ ಅನಂತ್‌ ಅಗ್ನಿ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಸಚಿವ್‌ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ್‌ ವರ್ಣೇಕರ್‌ ಹಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್‌ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ದೊ| ನಾರಾಯಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ʻಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಳ್ವಳ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಾ ಖಾತೀರ್ ಪಾವ್ಲಾಂʼ ಹೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಯನ್ನೂರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ, ಫಾ| ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ವಝ್ರೀಕಾರ್, ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫಿ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ವಾಂಟೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ದೊ| ಸುನೀತಾ ಕಾಣೇಕಾರ್ ಆನಿ ದೊ| ಅರವಿಂದ ಶಾನ್‍ಭಾಗ್ ಹಾಣಿಂ ಚಾರ್ ಪ್ರಾಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮ್ಮೇಳಾನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಚಲ್ಲೊ. ದೊ| ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಗದ್ಯ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಕಾಮತ್, ಸಯ್ಯದ್ ಸಮೀಉಲ್ಲ್, ರೊಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ, ನವೀನ್ ಭಕ್ತ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಹಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಮಾಯಾ ಖರಂಗಟೆ, ದಿನೇಶ್ ಮರ್ಣೇರ್ಕಾರ್, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಹಾಣಿಂ ಕಥಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಸಂದೇಶ್ ಬಾಂದೇಕಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಚಿಕ್ಣಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಚಾರೋಳಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ.

ದುಸ್ರೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ʻಬಾಳ್‍ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಯುವ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ʼ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಕ್ ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ರತ್ನಮಾಲ ದಿವ್ಕರ್‌, ಅನ್ವೇಷನಾ ಸಿಂಗ್ಬಾಲ್‌ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ವಾಂಟೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ದೊ| ಪ್ರಶಾಂತಿ ತಲ್ಪಣ್‌ಕರ್‌ ಹಾಣಿಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.‌

ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ʻಸಮಕಾಲೀನ್ ಲೇಖಕಾಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂʼ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್‌  ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಚರ್ಚೆಂತ್‌ ಉದಯನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಮಮತಾ ಸಾಗರ್ ಹಾಂಣಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಹ್ಯಾ ಪರಿಚರ್ಚೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪರಿಚರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮನೋರೆಂಜ್ವನಾಚಿಂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್‌ ಜಾಲಿಂ. ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆಂ ಗೋಂಯ್‌ ಸರ್ಕಾರ್‌ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆದಾರಾನ್‌ ಚಲ್ಚೊ ಸಾತೇರಿ ಖೆಳ್‍ಬಾಯಿ ಲೋಕ್‍ಮಾಳ್ ಪಾರೊಡೇಶ್ವರ್ ಕೇರಿ ಸತ್ತೇರಿ ಪಂಗಡ್ ಗೊಂಯ್, ಹಾಣಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಲೋಕ್‍ನಾಚ್ ಫುಗ್ಡಿ, ದೆಖ್ಣಿ, ದೊವ್ಲಿ ಮಾಂಡ್, ದಿವ್ಲಿ ನಾಚ್, ಕಳ್ಶಿ ಫುಗ್ಡಿ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ,  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ʻಅಸ್ತಿತ್ವʼ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ‌ʻಜುಗಾರಿʼ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೊ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ವಿಷಯ್ ʻಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ದಶಾ ಆನಿ ದಿಶಾʼ- ಹೆಂ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ವೆದಿರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊ| ಹನುಮಂತ್ ಚೊಪ್ಡೇಕರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ್, ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂತು ವಾಂಟೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ದೀಪ್‍ರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ತೀನಿ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ದೊ| ತನ್ವಿ ಕಾಮತ್ ಬಾಂಬೋಳ್ಕರ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ಹಾಣಿಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪರಿಸಂವಾದಾಚೆ ಆಕ್ರೇಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| ಹನುಮಂತ್ ಚೊಪ್ಡೇಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಹೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಸಮರೋಪ್ ಕೆಲೊ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರ್ ʻಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಉದರ್ಗತಿಂತ್ ನೆಮಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ʼ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ದೊ| ಹರೀಂದ್ರ ಶರ್ಮ ಕೆರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಉದರ್ಗತಿಂತ್ ನೆಮಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಚೆರ್ ಪ್ರಪಾತ್ರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೆಮಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೆಮಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ದೊ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಪಾತ್ರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಳಾರ್ ನೆಮಾಳಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂವಿಶಿಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಮಾನಸಿ ಧಾಉಸ್ಕಾರ್ ಹಾಣಿಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಹೊ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಸಮರೋಪ್ ಕೆಲೊ.

ದೋನ್ ಪರಿಸಂವಾದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ, ಕವೀಂದ್ರ್ ಫಳ್‍ದೇಸಾಯಿ, ಜೊಫಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೆಕಾರ್, ಸಾರಿಕಾ ನಾಯ್ಕ್, ಸಾಗರ್ ವೆಳೀಪ್, ವಿಸ್ವಪ್ರತಾಪ್ ಪವಾರ್, ಮಹಾದೇವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಗೋವಿಂದ್ ಮೋಪ್ಕಾರ್ ಮಂಗೇಶ್ ಹರಿಜನ್, ಆಕಾಶ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹೇಮಂತ್ ಅಯ್ಯ ಹಾಣಿಂ ಲಲಿತ್ ಲೇಖನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅದ್ವೈತ್ ಸಾಳ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲೇಖನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾನ್ ಥಾರಾವ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೆ ಥಾರಾವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಡ್ಲೆ. 25ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಥಾರಾವ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ʻಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಂಪೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ  ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಯೆದೊಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಫುಡರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಿಪಿಂಚೊ ದೊರೊ ಉತ್ರೊನ್ ವಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಥಾರಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆಂಡ್ಯ್ರೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚೊ. ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಹೊ ಥಾರಾವ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಣಿಂ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೊ. ದುಸ್ರೆಂ ಸೂಚನ್ ಫಾ| ಜೆಸನ್ ಪಿಂಟೊ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ. ಹಾಂಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ- ʻಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಸೊ ಸಂಕೊ ಬಾಂದ್ಚೊ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆ ವಿಶಿ ಕಶೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತ್ʼ.  ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊ| ಪುರುಶೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಚರ್ಚಾವೆಳಾರ್ ‌ʻಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲಾಜಯ್ʼ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ತೀನ್ ಥಾರಾವ್ 25ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆ. ಮಾ. ನಾಯಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಹತಾಂತರ್ ಕೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ. ಮಾ. ನಾಯಕ್ ಹಾಣಿಂ ತೆ ಥಾರಾವ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಕಾರ್ಯರುಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಹೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಮರೋಪ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ:

25ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ಸಮರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆ. ಮಾ. ನಾಯಕ್, ಹಾಣಿಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗಾರ್ ಸಮರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಖಾತಿರ್ ದೊ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ರೊನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಳ್ವಳೆ ಖಾತಿರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ| ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಕುಮ್ಟಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರಿಷದ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯಾ ಹಾಂಣಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ, ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಆಯೋಜನ್‌ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಚಿವ್‌ ಶ್ರೀ ಟೈಟಸ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಯೆವ್ಕಾರ್‌ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್‌ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ವಿಶ್ವ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್‌ ಭೆಟ್‌ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಲೀಸಾಯೆನ್‌ ಚಡೊಂಕ್‌ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ ಎಸ್ಕಲೇಟರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ನ್‌ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್‌ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಿರೆಂ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More