ದೋತ್ ದೆಣೆಂ

By

ಲಿಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಬರೊ ಇಷ್ಟ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಗ್ರೆಜಿಕಟ್ಟೆ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್. ಎಕ್ದಮ್ ಮುಗ್ದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕುಮೆರ್ ಬೆಸಾಯ್, ಕಸ್ರಿವಾಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಜೋಡ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂತೆಕ್ ಥೊಡಿಂ ಕಸ್ರಿ ಪಾನಾಂ, ಕಾಜು ಬಿ, ಕಣ್ಗಿ, ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಬಾಜಿ, ಅಬೊಲಿಂ, ಮಾತ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಘರ್ಚಿ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾಚಿ ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವ್ಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಫೊಂಡ್‍ಯಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ತಮಾಷ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಕಸಲಿಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಚಡ್ ಚಿಡ್ಕಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಹುನ್ ಚಾ ಪಿಯೆಲಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್.

‘ಇಂಗ್ರೆಜಿಕಟ್ಟೆ’ ಹೊಟೆಲ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಬಾಂಕ್, ದೋನ್ ಮೆಜಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪಾಂಯ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಮಾರ್ಯಾದಿನ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲಿ.

“ಚಾಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಲಿಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಬರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ಕಿತೆಂಗಿ ಖಂತಿನ್ ಆಸಾ! “ಲಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಆಸಾಯ್? ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಯಾರ್ ನಾಂಗಿ?” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪೂಣ್ ತೊ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಲಿಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾಂಗಿ?” ಮ್ಹಳೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲೊ.

“ತುಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆನೆ ಅಲೆಸಾ!” ಪಿಂರ್ಗುನ್ ಲಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್!” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಗ್ರೇಸಿಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.  ಪೂಣ್…?”

“ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಲಿಯಾ?”

“ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅಲೆಸಾ “ದೋತ್ ದೆಣೆಂ” ಮ್ಹಣ್ 25 ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ, ದಿಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್ 300 ರುಪಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ 25 ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಹಾಡ್ಚಿಂ?  “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ 50 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಿ ಅಲೆಸಾ? ಆನಿ ಥೊಡೆ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತರಿ ತಲಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ.”

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಲೊಚನ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಆಸ್ತ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯಿ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲೊ ತರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್? ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಇಷ್ಟಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಪಾಳಿಜೆನೆ? ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್! ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಮುಕ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ದವರ್ನ್, “ಜಾಯ್ತ್ ಲಿಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ದಿತಾಂ ತುಂ ಮುಕಾರ್ ಸರ್…!”   ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉದೆಲ್ಲೊ.

ರಾತಿಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ   ಉಜ್ವಾಡ್ಲಲೆಂ ಗೊತ್ತುಚ್ ನಾ.

“ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ವರಾಂ ನವ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ದುಸ್ರೊ ಸನ್ವಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಕುಮೆರ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಲಿಯಾಕ್ ದಿಲೆ.

“ತುಂ ವರ್ತೊ ಅಲೆಸಾ! ತುಜೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ. ತುಜೆ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ‘ರೀಣ್ ನ್ಹಯ್ ಖುಣ್‍ಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ. ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಗೆಲೊಂ, ಮ್ಹಜಿ ಕುಮೆರ್ ಆಸಾ. ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಡೊವ್ ದವರ್ನ್ ತರಿ ತುಜೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಅಲೆಸಾ!”

ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 3 ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಗ್ರೇಸಿಚೆಂ ರೊನಿ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಲಿಯಾನ್ ಆನಿ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ.

ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಉತರ್ಲಲೆ ತಿತ್ಲೆಚ್, ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಕಾತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಬರಿಂಚ್ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ಅಳೆನೆ, ಲಿಯಾಬಾಚಿ ಧುವ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆನೆ? ತಾಚೊ ನವ್ರೊ ರೊನಿ ಸರ್ಲೊ ಖಂಯ್! ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್! ಪಿಡಾ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕಾತ್ರಿ.

“ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್!” ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲೊ ತಾಣಿಂ,  ಗ್ರೇಸಿ ಆತಾಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಸಯ್ತ್. ತಾಕಾ ಕೊಣ್ ಗತ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್? ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ?” ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಧಾಂವ್ ಧಾಂವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ.

“ಸುನೆನ್ ಕೆದಾಳಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೊ! ತವಳ್‍ಚ್ ಘರಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ಕೊಸಳ್ಳೊ!…” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡು ಖಬರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ. “ಪಿಡೆನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸುನೆನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್?” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊನಾ.

ಹೆಂ ಘಡುನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಲಿಯಾ ಚಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಫಾಪ್ಸಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲಿಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ “ಅಲೆಸಾ, ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೊತಿಚೆಂ ರೀಣ್ ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್   ಮಿಲ್ಲಾಚೊ ಸನ್ನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಅಲೆಸಾ, ತುಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್‍ನಾಂಗಿ? ಇಂಗ್ರೆಜಿಕಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಲಾಚೊ ಲಿಯಾ ಸರ್ಲೊ ನೆ? ಥೊಡಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತಾಕಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತೊ ತಾಕಾ ವಕತ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್! ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ರಿಣಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಗುರು ಗುರು ಉಲಯ್ತಾತ್. ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸತ್, ಖಂಯ್ಚೆಂ ಫಟ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ ಅಲೆಸಾ!”

“ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ತಾಂಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ.

ಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಲಿಯಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೊಂಡ್, ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಚಾ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಬೊಕುರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ತೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಗೆ ಬಸುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೆ.

ದೀಸ್ ತೊ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್.  ಕಂಪೌಂಡಾಚಿ ಗೇಟ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಪಳಯ್ತಾನಾ ಲಿಯಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯ್! ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಜುನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತರಿ “ಕಿತೆಂ ಸಿಸಿಲ್ ಬಾಯೆ? ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ…”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆನೆ… ತೆ ಪಾಟಿಂ ತುಕಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಅಲೆಸಾಬಾ…”

“ನ್ಹಯ್ ಬಾಯೆ ಇತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ?” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಅಲೆಸಾಬಾ… ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ತುಕಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಲೊಂವ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಘಸ್ಟುನ್ ಚಲ್ಲ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಡೊವ್ ದವರ್ನ್ ತರಿ ತುಜೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಅಲೆಸಾ, ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ!” ಲಿಯಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಖಂಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಹಾಂ! ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಕಾತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಲಾಗ್ಚೆಂ 30 ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ “ದೋತ್ ದೆಣೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ಕೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರಿ ಕಡೆನ್ ಜೊಕೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ದೋತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾತ್ರಿನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ! ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಕಾತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಮುಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. “ತುಂ ಆನಿ ತುಜೊ ಬಾಬ್ ಕಾಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ನ್ಹಯ್! ತುಮಿ ಘೆವ್ನಾಂಯೆ? 30 ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ಜೋತ್ ವಿಕುನ್ ತುಕಾ ದೋತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ನಾ ತರ್ ಆಜ್ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತೊ, ಆನಿ ತುಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾತೊನಾಂಯ್…!”

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್ಲಿ. “ಅಳೆ ಕಾತ್ರಿ, ಹಾಂವೆಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾ. ತುಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್‍ಯಿ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. “ದೋತ್ ದೆಣೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

“ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಕಿತೆಂ ಜಿವಂತ್ ಜಾತಾಲೊ?” ಮ್ಹಣ್ ಕಾತ್ರಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಾತ್ರಿ ಹಾಕಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಸಿಸಿಲಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಹಾಕಾ ಘಾಲುನ್ 30 ಪಾಂವ್ಡಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ. ಲಿಯಾಚ್ಯೆ ಧಾಕ್ಟ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ಕುಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಕಾಜಾರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆಮಿಚ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ,  ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಕಾತ್ರಿ….?”

“ಹುಂ…” ಮ್ಹಣ್ ಕಾತ್ರಿನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More