ಸಂಭ್ರಮ್

By

ಬಾರಾ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ವೊತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸುನ್ ಚೆಂಬಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ಲಿ. ಚೆಂಬು ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ತಾನಾ ಲಿನಾಬಾಯ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಭುತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಬಾರಾ ವರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾಚ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಹಾಂಗಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಎನ್ವಲೊಪಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಸೊಬಿತ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಲಿನಾಬಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್ ತಶಿಚ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಪಪ್ಪಾ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಖಾಟ್‍ಚ್ ಧರ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಿ ಅಸ್ವಸ್ತ್‍ಚ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಯೆಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಹಾಸುಂಕ್ ವಿಸರ್ಲೆಂಗೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಸೊ ಪಳಯ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಪಾಂತಿಯೊ ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಆಜ್ ಬಾಯೆನ್ ಕಾನಾಚೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ! ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಬರೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಗಿಳ್ಳೆಂ.

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಬರಿಂಚ್ ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್. ದಿಸಾಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಚುನ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ದುರ್‍ದೈವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಕೆಂಕ್ರೆಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಅನಾಥ್ ಕರ್ನ್  ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಮಮ್ಮಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಬರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಹುಮೆದ್‍ಚ್ ಸಾಂಡ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯೆ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡಲಿ ಆನಿ ತಿ ವಳ್ವಳ್ಳಿ. ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಬಾಯೆಚೆಂ ಬಿ.ಕೊಮ್. ದಿಸಾಕ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ನ್, ಬಾಯೆ ಸಂಗಿ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನಾಯ್ಟ್-ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಕಾರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ಅಲೊಚನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಘರಾ ಕೊಣ್‍ಯಿ ದಾದ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಚ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಲೆಗುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ನಾ. ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಸಯ್ತ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ!

ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಧುನಿಕರಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ತಿತ್ಲೊ ಪಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್, ದೆವಾ ತುಂ ಪಾವ್ ಮ್ಹಣುನ್, ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪಿಕಾವಳಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾರ್ಲಿಂ. ಬಾಯೆಕ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಪಂಚ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ… ತಾಚೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಯ್ರಿಕೆಕ್ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ ಮೂ? ಹಾಂವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ.

ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್ ಚುಕ್ಲೊ. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಬಾಪ್ಪುಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್.

ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ದುಬಾಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲುಗ್ಟಾಂಚಿ ಆಂಗಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೊ ದುಡು  ಕಮಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಾತೆಂ ತೊ ವಿಸರ್ಲೊ. ಮಮ್ಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ತರ್‍ಯಿ ಆಜ್ ಪೊಸ್ಟಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ  ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ನಿರಾಸ್ಪಣಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಘರಾ ಯೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಆನಿ ಹೊಲ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಆಬ್ಬಾ! ಕಾಜಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಯ್ವ್-ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ರೊಸಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮಮ್ಮಾಕ್ ಬಾಯೆನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಏಕ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ.

“ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಇನ್ವಿಟೆಶನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಮೂ?”, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ತುವೆಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಸೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇಜೆ ಆನಿ ಲಿನಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆನಿ ಟೊಪ್ ಶಿವೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್” ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ಲೆಂ. “ಆಂಟಿಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಅಶೆಂ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಲ್ ಕಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಗದ್ದಳಾಯ್ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ವಾಡತ್ ಆನಿ ಚಡತ್ ಆಸಾ. ಪೊರ್‍ಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ಆಂಕಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಅಡೇಜ್ ಲಾಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್.

ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಪಂಚ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಲೊಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ವಿದೇಯ್ಪಣ್ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚಿ ಶಾಶ್ವತ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಸಿ| ಲೆತಿಸಿಯಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಸಂಬ್ರಮ್ಲೊ. ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ಲಾಕಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಒಡ್ದಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಹಪಾಟಿ ಲೊರೆನ್ಸಾಕ್ ಚಡ್ ಆಡಂಬರಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಚರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

“ತುಂ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ನೆಯೆ ರೆ! ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ನಾ…. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಜೆ ನೆ!” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಬರಿಚ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗಡ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೆಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ದುಬ್ಳೊ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಲ್ವಾರಿರ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯೆ ಮರ್ಜೆ ಮುಕಾರ್ ಮೊನೊಚ್ ಉರ್ಲೊ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಪುಣ್ ‘ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ ತಸಲಿ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಗಾಲೆಲಿಯಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಚಮ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಜಾರೆತ್‍ಗಾರ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲೊಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಸೊಪಣ್, ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಶೊಲಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂನಿ, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ತುರ್ಯಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಂನಿ ಆನಿ ಆಯರಾಚ್ಯಾ ಭಾರಾನ್ ಸಪಣ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಆನಿ ಬರೊ ಇಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾಟಿರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಸರ್ಬರಾಯ್, ತ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಮಾನ್ ಪತ್ರಾರ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ತಿಂ ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಆಮ್ಚಿ ರೀತ್ ನೀತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ! ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್‍ಗಿ? ಆಮಿಚ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮಿಚ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಎಕಾ ಗರಿಬ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಹಾಂವೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಸೂಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಯೆಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವೊಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಗತ್ ಆಮ್ಚಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮೊಲ್?

ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯೆಚೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ತಿಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಕುನ್, ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಯ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ, ರೆಸ್ಪೆರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲಿನಾ ಬಾಯೆ ಸಂಗಿ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಧಾ ವರಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ತರ್‍ಯಿ ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯ್ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಆಂಟಿ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆಕ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪುಣ್ ಬಿಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಬರಿಂ ತಿಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಸವಯ್ ಧಾ ವರಾರ್ ಎಕಾ ಅಲಂಕೃತ್ ಧವ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಾಕಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಡಜನ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಬಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಕಲ್ ನವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಫಾಯ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಯೆಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ನಾಚ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯೆನ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೆಜ್ ಆನಿ ನೊನ್ ವೆಜಾಂತ್‍ಚ್ ಡಜನಾಂ ವಯ್ರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಚಾಯ್ನಿಸ್ ಕಾಂವ್ಟರ್ ಆನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಂವ್ಟರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ರಾಸ್‍ಚ್ ರಾಸ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ.

ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಆಂಟಿ, ತಶೆಂಚ್ ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಬರಿಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ಳ್ಯಾಂವ್.

***

ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಪ್ಪುಗೆರ್ ವೆಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಬಾಪ್ಪುಗೆರ್ ವೆತಾನಾ ಜಸಿಂತಾ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಬಾಪ್ಪು ಎಕಾ ವಕಿಲಾ ಸಂಗಿ ಡೈವೊರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ…

ತೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ತಿ ಗದ್ದಳಾಯ್, ತೆಂ ಆಡಂಬರ್… ಎಕಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅರ್ಥ್ ಹೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More