ಕೇರಳಾಂತುಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ಆನಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾಂ

By

ಜೀವ್’ಚರಿತ್ರಾಂ ಆನಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚೆಯ್ ಭಾಷೆಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ಆಸೂಕಾ ಜಾಲೆಲೆ ಸುಪ್ರಧಾನ್ ದೊನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೆಣಿ ವಾಡೊವಂಚಾಂತು ಆನಿ ವಾಚ್ಕಾಂಕ್ ಪ್ರಚೊದನ್ ದಿವಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಂತು ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾಂಕ್ ಹೊಡ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ. ಜೀವಿತಾಚೆ ವೆಗ್ವೆಗಳೆ ಮಂಡ್ಲಾಂತು ಹೊಡ್ ಹೊಡ್ ಸಂಭಾವ್ನಾ ದಿಲೆಲೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತೀಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಮುಕಾವೆಲೆ ತರುಣ್ ಪರಂಪರೆಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿವಂಚೆ ತರಾಚಿ ಮಾಹಿತಿ ದಿವ್ಪ್ ಬಹು ಆವ್ಶ್ಯಕ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೀಚ್ ಮಹಾನ್ ಮನಿಷಾಂನಿ ಆಪಆಪಣಾಲೆಂ ಸಂಭವ್ಬಹುಲ್ ಜೀವಿತ್, ಸಂಘ್ರ್ಷಾಂಕ್ ಹಾರ್ವೊವನು ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ವಿಜಯ್, ಇತ್ಯಾದೀಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಸ್ವಯಂ ಬರೊವಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಆವಶ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜಾಚೆಂಯ್ ಆವಶ್ಯ್ !

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೇರಳಾಂತು ಥಾಕೂನೂಯ್ ಅಸ್ಲೆ ಗ್ರಂಥ್ ಆನಿ ರಚ್ನಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹಾಂತುಂ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಗ್ರಂಥ್ ಮೂಲ್ ರೂಪಾನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಗ್ರಂಥ್ ಭಾಷಾಂತರಾಚೆ ರೂಪಾನ್ ಆಸಾ. ಎಕಿ ವಿಶೆಷತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂಥ್ ಪದ್ಯರೂಪಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ! ಅಸ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಆದ್ಯಕಾಲ್ ಧರೂನ್ ಕ್ರಮಾನ್ ವಿವ್ರಣ್ ದಿತಾಂ.

1992 ವರ್ಷಾ ಎರ್ಣಾಕುಳಮಾಂತು ಎಕಿ ದೆಶೀಯ್ ಪರಿಚರ್ಚಾ ಜಾಲೆಲಿ. ಪರಿಚರ್ಚೆಚೊ ವಿಷಯ್ ಆಶಿಲ್ಲೊ ‘ಕೇರಳಾಂತುಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್’. ತೆ ಪರಿಚರ್ಚೆಂತು ವಾಚ್ಲೆಲೆ ಪ್ರಬಂದ್ ಎಕ್ಡೆ ಕರೂನ್ 1993 ವರ್ಷಾ ಎಕ್ ಪುಸ್ತಕಯ್ ಉಜಾವಾಡಾ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಹೆ ಆತಾಂಚೆ ವಿಷ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಪರಾಮರ್ಶ್ ಆಸಾ. ತಾಜೆ ಉಪ್ರಾಂತೆಂ ಹೆ ವಿಷ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪರಾಮರ್ಶ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಆನೀಕ್ ಎಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾ ಕೆಂರ್ದೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದಮಿನ್ 2000 ವರ್ಷಾ ಉಜ್ವಾಡಾಯಲೆಲೆಂ A History of Konkani Literature.

ತಾಂತುಂ ದೊನೀಂತೂಯ್ ಹೆ ವಿಷ್ಯಾಕ್ ಧರೂನ್ ಪ್ರಥ್ಮಚ್ ಪರಾಮರ್ಶ್ ಕೆಲೆಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾ 1976 ವರ್ಷಾ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲೆಲೆಂ ‘ತುಳ್ಸೀದಾಸ್’. ದಿವಂಗತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್. ಕೆ. ರಾವ್ ಆನಿ ಶ್ರಿ. ಕೆ. ಅನ್ನ್ತ್ ಭಟ್ ಹಾನ್ನಿ ಮೆಳ್ನು ಬರಯ್ಲೆಲೆ ತೆ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಸಂತ್ ಕವಿ ತುಳ್ಸೀದಾಸಾಲೆಂ ಜೀವ್’ಚರಿತ್ರಾಂ ಆಸಾ. ಕೆವ್ಲ್ ಎಕು ಸಾಧಾರಣ್ ಮನೀಷು ಕಶಿ ಮಾಗೀರ್ ಸಂತ್ ಆನಿ ಕವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹೂಣ್ ತಾಂತುಂ ಮನೊಹರ್ ರೂಪಾನ್ ವಿವ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ.

ಉಪ್ರಾಂತೆಂ 1983 ವರ್ಷಾ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲೆಲೆ ‘ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ’ ನಾಂವಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ‘ಮಂಜೆಶ್ವರ್ ಗೊವಿಂದ್ ಪೈ’ ಹಾಂಚೆಂ ಜೀವ್’ಚರಿತ್ರ್ ಆನಿ ಅನುಸ್ಮರಣ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಎಕ್ ಸಂಕ್ಲಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಲೆಖಕ್ ವೆಗ್ವೆಗಳೆ.

ಮಾಗೀರ್ 1984 ವರ್ಷಾ ಕೊಚೀಚೆ ಶ್ರಿ. ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ತೆ ಮಹಾಕವೀಲೆಂ ಜೀವ್’ಚರಿತ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಪದ್ಯರೂಪಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಲೆಂ – ‘ಗೊವಿಂದ್ ಪೈ ಶತ್ಕಮ್’. ತೆಂ ಎಕ್ ಶತ್ಶ್ಲೊಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯ್. ತಾಜೆ ಉಪ್ರಾಂತೆಂ ಶ್ರಿ ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂಚಿಂ ಮಸ್ತ್ ಶತ್ಕಾಂ ರಚೀಲಿಂ.

1987 ವರ್ಷಾ ಶ್ರಿ. ಶರ್ತಚಂದ್ರ್ ಶೆಣೈನ್ ಸಂತ್ ಮೀರಾಬಾಈಚೆಂ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಲೆಂ. ಮೀರಾ ಭಜ್ನಾಂಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೂಪಾನ್ತರ್ ಲಾಗೆನ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ, ‘ಮೀರಾ – ಜೀವ್ನ್ ಆನಿ ಕವ್ನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ತೆ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಮಾಗೀರ್ ಕೊಚೀಚೆ ದೆವ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಭಾಷಾಂತರ್ ಪುರ್ಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

1994 ವರ್ಷಾ ಶ್ರಿ. ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ರಚ್ಲೆಲೆ ‘ಸರ್ಸ್ವತಿ ಬಾಯ್ ಶತ್ಕಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಶತ್ಶ್ಲೊಕಿ ಕಾವ್ಯಾಂತು ತಾಂಗೆಲೆ ದಿವಂಗತ್ ಆವ್ಸೂಲೆಂಚ್ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರ್ ಆಸಾ. ಕೆರ್ಳಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಮ್ಹೂಣ್ ತೆ ಮಹ್ತೀಲೆಂ ಗುಣಗಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತೆಚಿಂ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಂಗೆಲಿಂ ಶತ್ಕಕಾವ್ಯಾಂ ಅಶಿಂ –

  • ಡೊ. ಸುನೀತಿಕುಮಾರ್ ಚಾಟ್ರಜಿ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಪ್ರಶ್ಸ್ತ್ ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್. ಹಾನ್ನಿ ಕೆನ್ದ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮೀಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಅಕಾದೆಮೀಚೊ ಅಂಗೀಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ.
  • ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಡೊಕ್ಟರ್, ಬೈಂಕರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಶ್ಣ್ ತಜ್ಞ್. ಹಾಂಕಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ಮಣಿಪಾಲಾಚೆ ನಿರ್ಮಾತೆ ಮ್ಹೂಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.
  • ಹರಿರಂಗ್ ಭಟ್ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಕೊಚೀಚೆ. ದಶ್ಗ್ರಂಥಿ ಮ್ಹೂಣ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಪಂಡಿತ್. ಶ್ರಿ. ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಂಚೊ ಬಾಪೂಸ್.
  • ಡೊ. ವೆಂಕ್ಟೆಶ್ವರ್ ಮಲ್ಯಾ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಅನೆಕ್ ವಿಷ್ಯಾಂಚೆ ಪಂಡಿತ್. ಶ್ರಿ. ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಭಾವು.
  • ಅಮ್ಮೆಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಪೈ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಮಂಗ್ಳೂರಚೆ. ಕೆನರಾ ಬೈಂಕ್, ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಸೆವನ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಆದ್ರಣೀಯ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್.
  • ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕೃಷ್ಣ್ ಅಯ್ಯರ್ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಕೆರಳಾಚೆ ಎಕ್ ಆಧರಣೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿವೃತ್ತ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ್ಮೂರ್ತಿ. ಶ್ರಿ. ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮ್ಹೂಣ್ ಮಾನ್ತಾ.
  • ಎಮ್. ಶೆಷ್ಗಗಿರಿ ಪ್ರಭು ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಕಾಲಿಕಟಚೆ. ಆದರಣೀಯ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಮಾಜ ಸೆವಕ್, ಬಹುಭಾಷಾ ವಿದ್ವಾನ್, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರ್.
  • ಅನಂತಶ್ರ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಕೊಚೀಚೆ. ಹೊಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಪಂಡಿತ್. ಶ್ರಿ. ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಭಾವು.
  • ಕಲ್ಶಂಕ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ ಪೈ ಶತ್ಕಮ್ – ಹೆ ಉಡುಪೀಚೆ. ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬೈಂಕಾಚೆ ಚೆಯ್ರಮನ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ.

ಮಾಗೀರ್ 1994 ವರ್ಷಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರ್ಯಾ ಅಶೊಕ್ (ಪಳ್ಳುರುತ್ತಿ) ಹಾನ್ನಿ ಉಜ್ವಾಡಾಯಲೆಲೆ ‘ಅಮೃತವಾಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಣವ್ ಸಂತ್ಕವೀಂಚಿಂ ಲಘು ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ಆಸಾ – (1) ಪಂಡ್ರಪುರಾಚೊ ನಾಮ್ದೆವ್ (2) ಆಪೆ ಗಾಂವಾಂಚೊ ಜ್ಞಾನ್ದೆವ್ (3) ಕಾಶೀಚೊ ಕಬೀರ್ (4) ಸಿರಿ ಗಾಂವಾಂಚೊ ಸೂರ್ದಾಸ್ (5) ಪೈಠಣ್ ಗಾಂವಾಂಚೊ ಎಕ್ನಾಥ್ (6) ಬಾಂದಾಚೊ ತುಳ್ಸೀದಾಸ್ (7) ಲಾಹೊರಾಚೊ ರಹೀಮ್ (8) ದೆಹು ಗಾಂವಾಂಚೊ ತುಕಾರಾಮ್, ಆನಿ (9) ಕೆರಳಾಚೊ ಪೂತಾನಮ್ ನಂಪೂತಿರಿ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆಯ್ ತಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಭಾಷೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಕ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಸಂಭಾವ್ನಾ ದಿಲೆಲೆ ಮಹಾಮನೀಷ್, ಸಂತ್ ಮನೀಷ್.

ಅನಂತರ್ ಎಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರ್ ಭಾಷಾಂತರಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತು ಪಾವ್ಲೆಂ – ‘ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜೆಶ್ವರ್ ಗೊವಿನ್ದ್ ಪೈ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜೀವಚರಿತ್ರ್. 1983 ವರ್ಷಾ ಕನ್ನಡ್ ಭಾಷೆನ್ ಶ್ರಿ. ಕಯ್ಯಾರಾ ಕಿಂಞಣ್ಣ ರಯ್ ಹಾಣಿಂ ರಚಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜೀವಚರಿತ್ರ್ ಪ್ರೊಫಸರ್ ಎಲ್. ಸುನೀತಾ ಬಾಯ್ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಕೆಂದ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮೀಚೊ ಪರಿಭಾಷಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಂ.

ಕೆಂದ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿ ಭಾರತಾಂತುಲೆ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರಾಂಚಿಂ ಜೀವಚರಿತ್ರಾಂ ಕಾಲಾಕಾಲಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯತಾ. ತಾಂಗೆಲೆ ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಾಲೆಚೆ ನಾಂವ್ ಆಸಾ ‘ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಲ್ಪಿ’ ಮ್ಹೂಣ್. ಅಶಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ಕೆರ್ಳಾಂತುಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೆಖಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತು ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂ. ‘ವಳ್ಳತೊಳ್ ನಾರಾಯ್ಣ್ ಮೆನೊನ್’ (ಹೆ ಮಲ್ಯಾಳಮ್ ಮಹಾಕವಿ) ಹಾಂಚೆಂ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರ್ ಪ್ರೊಫ್ಸರ್ ಆರ್. ಕೆ. ರಾವ್ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತು ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂ. ಪ್ರೊಫ್ಸರ್ ಎನ್. ಎನ್. ಆನ್ನ್ದನ್ ಹಾನ್ನಿ ದೊನಿ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತು ಹಾಡ್ಲಿಂ – ‘ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್’ (ಹಿಂದಿ ಲೆಖಕ್) ಆನಿ ‘ಡೊ. ಸುನೀತಿಕುಮಾರ್ ಚಾಟ್ರಜಿ’ (ಬಂಗಾಳಿ ಲೆಖಕ್)

ಅಶಿ ಮಲ್ಯಾಳಮ್ ಭಾಷೆಂತುಲ್ಯಾನ್ ಭಾಷಾಂತರಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತು ಪಾವ್ಲೆಲೆ ಜೀವಚರಿತ್ರಾಂತು ಆನಿ ಎಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾ ‘ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ್ ಗುರು’. ಹೆಂ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ ಕೊಚೀಚೆ ಶ್ರಿ. ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾನ್ನಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೀಂತು ಭಾಷಾಂತರಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಜೀವಚರಿತ್ರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತುಲೆಂ ಜೀವಚರಿ ಮಲ್ಯಾಳಮ್ ಭಾಷೆಂತು ಪಾವ್ಲೆಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ತಸ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಜೀವಚರಿ ಆಸಾ ‘ಶೆಣೈ ಗೊಂಯ್ಬಾಬ್’ ಹಾಂಚೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಪಿತಾಮಹ್ ಮ್ಹೂಣ್ ಆಮಿ ವಳ್ಖೂನ್ ಘೆವಂಚೆ ‘ಶೆಣೈ ಗೊಂಯ್ಬಾಬ್’ ಹಾಂಚೆಂ ಜೀವಚರಿತ್ರ್ ಮಲ್ಯಾಳಿ ಲೊಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಯ್ಲೆಲೆಂ ದಿವಂಗತ್ ಶ್ರಿ. ಪಿ. ಜಿ. ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಪುಣೀಯ್ ಮೊಗ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ ಸರ್ವಯ್ ಜನಾಂನಿ ಅವಶ್ಯ್ ವಾಚೂಕಾ ಜಾಲೆಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಂ. ಖಂಚೆಯ್ ಭಾಷೆಂತುಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀಯ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಚೊದನ್ಪ್ರದ್ ಜೀವ್ನಕಥಾ ಆಸಾ ಶೆಣೈ ಗೊಂಯ್ಬಾಬಾಂಚಿ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊಲೊ ವಿಷಯ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ದೊನ್ ಗ್ರಂಥ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ದೊನೀಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪದ್ಯರೂಪಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಎಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ ಮ್ಹೂಣ್ ಸಾಂಗೂಯಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಎಕ್ ನವೀನತಾಯ್ ಆಸಾ.

‘ಅನ್ನ್ತು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಕೊಚೀಚೆ ಶ್ರಿ. ಕೆ. ಅನ್ನ್ತ್ ಭಟ್ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಜೀವಿತಾಂತುಲೆ 72 ವರ್ಷಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಪದ್ಯ್ ರೂಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಇಷ್ಟಾಂಲಿ, ಬಂಧುಜನಾಂಚಿ, ಅನುಭವಾಂಚಿ, ಅಶಿ ಮಸ್ತ್ ಖಬರ್ ಹಾಂತು ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 700 ಶ್ಲೊಕ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಿತ್ರಾಂಯ್ ಆಸಾ. ಉಡ್ಗಾಸಾಂಕ್ ಫಾಟಿಬಲ್ ದಿವಂಚೆ ಅಸ್ಲೆ ಚಿತ್ರಾಂಕ್ ಆತ್ಮಕಥೆಂತು ಸಹಜ್ ರೂಪಾನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ.

ದುಶೆರೆಂ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರ್ ಆಸಾ ಪತ್ಮಶ್ರಿ ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಂಚೆಂ – ‘ಆತ್ಮಚರಿತ್ರ್ ಶತ್ಕಮ್’. ಎಕ್ಶೆಂ ಎಕ್ ಶ್ಲೊಕಾಂನಿ ರಚಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾಂತೂಯ್ ಆವ್ಶ್ಯಾನುಸಾರ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಎಕ್ಡೆ ಕೆಲ್ಯಾಂ. ತಾಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾಚೆಂ English ಭಾಷಾಂತರ್ ಗದ್ಯರೂಪಾನಯ್ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾಂ.

ಕೆರ್ಳಾಂತುಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಇತಿಹಾಸಾಂತು ಉನ್ನತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ ಹೆ ದೊಗ್ ಆದ್ರಣೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತೀಂಚಿಂ ಹಿಂ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾಂ ಸಗ್ಳೆಯ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ್ ಆಶಿಲ್ಲಿಂ.

ಹಿಂ ಇತ್ಲೀಂಚ್ ಚರಿತ್ರಾಂ, ಪುಸ್ತಕ್ ರೂಪಾನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ರೂಪಾನ್ ಆಯ್ಲೀಂನಾ ತಸ್ಲೀಂಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಉಲ್ಲೆಖನೀಯ್ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ಆಸಾ. ತಿಂ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ಲೆಖ್ನಾಂಚೆ ರೂಪಾನ್ ಆನುಕಾಲಿಕಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಂಗಾವೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಾಂಲಿಂ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಜನ್ತಾ’, ‘ಸಾರ್ಸ್ವತವಾಣಿ’, ‘ವೈಷ್ಣವರ್ತ್ನ್’, ‘ಸ್ಪನ್ದನ್’ ಆದಿ ಮಾಸಿಕೆಂಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಕೊಚೀಚೆ ಶ್ರಿ. ಕೆ. ನಾರಾಯ್ಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾನ್ನಿ ಸಮಾಜಾಂತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆದ್ರಣೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತೀಂಚಿಂ ಚರಿತಾಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಿಕೆಂಚೆರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಕೆರ್ಳಾಂತುಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಂಗಾವೆಲೆ ‘ಜಿ. ಕಮಲ್ಮ್ಮಾಳ್, ರಂಗ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಶೆಠ್ ಬಲ್ರಾಜ್, ಪ್ರೊಫ್ಸರ್ ಆರ್. ಕೆ. ರಾವ್, ಪಿ. ಜಿ. ಕಾಮತ್’ ಆದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತೀಂಚಿಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಜೀವ್ಚರಿತ್ರಾಂ ಶ್ರಿ. ಶರ್ತಚಂದ್ರ್ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನೀಯ್ ಆನುಕಾಲಿಕಾಂಚೆರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂ.

ಅಸ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಭಾಯ್ರ್, ಅನುಸ್ಮರಣಾಂಚೆ ರೂಪಾನಯ್ ಉಣೆಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚರಿತಾಂ ಆನಿ ಜೀವ್ನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೆರ್ಳಾಂತುಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ವಾಚೂಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತು ಆನೀಕಯ್ ಚಡ್ ಚಡ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಯೆವ್ಪ್ ಆವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಎಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನೂಚ್ ಆಸಾ. ಹೆ ದಿಶೆರ್ ಚಡ್ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕಾಂಚೊ ನವೊ ನವೊ ಪ್ರಯತನ್ ಆಸೊಂ ಮ್ಹೂಣ್ ಆಮಿ ಆಶೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ತೆ ಖಾತೀರ್ ಆಶಂಸಾ ಕರ್ಯಾಂ.

-ರಾಧಿಕಾ  ಆನಿ ಶರತ್’ಚಂದ್ರ್ ಶೆಣೈ (ಕೊಚಿ)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More