ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ

2010 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್

By

(2010 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್)

ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ:

ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಪರ್ತಣಿ ಯಾ ಯೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಡೆಚಾರ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್.  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡುಣೆಂ ತೆರಾವ್ಯಾ ಶತಕಾ ಥಾವ್ನ್ 1730 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮತಾಂತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನ್‍ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ನಂತರ್ ಸುಕಿದಾಢ್ ತಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಅಸಲಿ ಪರ್ತಣಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ:

ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ತಶೆಂ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತೆನ್ನಾಂ ತಾಂಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಲೋಕ್‍ಗಿತಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಆಸುಂಯೆತಾತ್. ತಾಂತ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕಿತ್ಲಿಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಕಿತ್ಲಿಂ ಕೊಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಕುಡ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಗ್ಮ್ಯಾಂ ಗಾಣ್ಯಾಂನಿ, ತಿಂ ಗಾಣಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ ದಿವ್ಯೆತ್. (ಕುಡ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಗ್ಮ್ಯಾ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ದಿಮಿಸಾಲ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲುನ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ತಾತ್. ಹೊ ‘ದಿಮಿಸಾಲ್’ ಸಬ್ದ್ ಪೆÇರ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಯಾ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್).

ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸಾರಸ್ವತಾಂನಿ ಲಗ್ನಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಏಕ್ ದೋನ್ ಆಸ್ತಿತ್, ವೊವಿಯಾಂನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆತಾಂ ತೊಂಡಾರ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಚಡಿತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಚ್ ಲೊಕಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್:

ಆಂಬೊ ಪಾಲೆಲೊ, ಕುಂಬೊ ಫುಲಲೊ

ಪಯ್ಲೊ ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊರೆತ್ ಆಮ್ಚೆ ಹೊಕ್ಲೆಲಾಗಿಂ

ಜಾರ್ದ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾಂತ್ ಸಷ್ಠ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ನಷ್ಟ್ ಹೊರೆತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್?

ಹ್ಯಾ ವೆರ್ಸಾಂತ್ ‘ಜಾರ್ದೊ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಳು ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ’ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಗಾಂವ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಯೆಜ್ಮಾನಿಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಭರ್ಲಾ ತೋಡ್

ಮಾಂಯ್ ಫುಲಾಂ ಮಾಳ್ತಾ ಹೊಕ್ಲೆ ಹಾತ್ ಜೋಡ್

ಯೆಜ್ಮಾನಿಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಾಸುಳೆಚೊ ಖೊಲೊ

ಲಾಂಬ್ ಸೊಡಯಾ ಝೆಲೊ ತ್ಯಾವಿ ಕಸ್ತುರೆಚೊ

ವಯ್ಲ್ಯಾ ವೊವಿಯಾಂನಿ ‘ತೋಡ್’ ತಶೆಂ ‘ಕಸ್ತೂರ್’ ಸಬ್ದ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊಂಕಯ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ :

ಆಪೆÇ್ರಸಾಚೆ ವಾಟ್ಲೆಕ್ ಮುಯಾಂಚ್ಯೊ ಹಾರಿ

ಆಯಾವೊ ನಾರಿ ಚವ್ಗಿ ರೋಸ್ ಲಾಯಾ

ಹೆ ವೊವಿಯೆಂತ್ಲೆ ‘ಆಪೆÇ್ರೀಸ್’, ‘ಆಯಾವೊ’ ಸಬ್ದ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ವೊವಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕಯ್ ಪುರೊ.

ವೊವಿಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಗುಮ್ಟಾ ಗಾಣಿಂ ಆಜೂನ್ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಗುಮ್ಟಾ ಗಾಣಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಗುಮ್ಟಾ ಗಾಣಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ ಆಸುಂಕಯ್ ಪುರೊ.

ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್, ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್, ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್

ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್

ಮೆಕ್ಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ ಮಾಂಯ್, ದೆಂವ್ಲಿ ಸಮ್ದಿರಾಕ್

ಮೆಕ್ಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ ಮಾಂಯ್, ದೆಂವ್ಲಿ ಸಮ್ದಿರಾಕ್

ಅನಿ ದೆಂವ್ಲಿ ಸಮ್ದಿರಾಕ್ ಮಾಂಯ್, ಪಾವ್ಲಿ ಬೊಳಾರಾಕ್

ದೆಂವ್ಲಿ ಸಮ್ದಿರಾಕ್ ಮಾಂಯ್ ಪಾವ್ಲಿ ಬೊಳಾರಾಕ್

ಬೊಳಾರ್ಚೆ ಪೆÇಬೆನ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ರೊಮೂ ದಿಲಾ…

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಣ್ಯಾಚೊ ಸಂದರ್ಭಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕಿ ಹೆಂ ಗಾಣೆಂ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪರ್ತಣೆಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್. ಬೊಳಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಜಾಗೊ, ಜಂಯ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ.  ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಪಳೆಯಾ ತಿ ಉಬ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚಿ.  ತಿ ಮೆಕ್ಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕವಿ ತಿಕಾ ಮೆಕ್ಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ? ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ದೇವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಕ್ಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ದೆಖ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ.  ಭಾಶೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ 1799 ವರ್ಸಾ. ತಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೆÇರ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತಾಂಣಿ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಗೊರಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಜೂನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕುಟ್ಮಾನಾಂವ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಘಡ್ಲಲೆಂ ಏಕ್ ಗಾಣೆಂ, ಜೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಯಾದಿಂತ್ ಆಸಾ:

ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ, ತೆಲಾ ತುಪಾಚೊ

ಬಾಯೆಗೇರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ

ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಲಾ, ಧಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯಾಂ

ಉಟಾಗೊ ಬಾಯಾಂನೊ ಮಾಂದ್ರಿ ಖವ್ಳಿಯಾಂ

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಬಾಬ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಚೆ ಮುಲಾಕತಿ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ತಾಣೆ ಕಾಡಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಗಾಣೆಂ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಗೀತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ರಾಕುಂಕ್ ರಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಧರ್ ಧರ್ ಕಳ್ತಾ.  `ಘರ್ಚೆಂ ದೂಧ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಕ್ ವೊತಿನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಘುಟ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಘರ್ಚೊ ಘುಟ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ, ಬಾಯೆಕ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಬಾಬು ಜಾಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಯಾ ಬಾಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ, ಸಾಂಗುನ್ `ತುಮಿ ನಿದನಾಕಾತ್, ಮಾಂದ್ರಿ ಯಾ ಶೆಂದ್ರಿ ಖವ್ಳೊನ್ ಬಸಾ’.

ಮಾಗೀರ್ ಕೊಣೆ ಹೊ ವಾದ್ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ಘಡ್ಲಿ:

ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತೆಲಾ ತುಪಾಚೊ

ಬಾಯೆಗೇರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ

ದಿವೊ ಲಾವುನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರುಪಾಚೊ

ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಕವಿತಾ ರಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೂರ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಂತಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾ ಯಾ ಗಿತಾಂ – ತೀಂಯ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಕಾಂತ್ ಫಾ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ `ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್’ ಕಾಂತಾರ್ ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ `ಆಯ್ಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಣಾ’, `ಉಟಾ ಉಟಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ’ `ಪಾಪಿಯಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾ’, `ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವುನ್’ – ಅಸಲಿಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾಂತಾರಾಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸುನ್, ಲಾತಿನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಣ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ `ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ್’ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಯಾ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲಾಂ.  ಹ್ಯಾ ಪುರಾಣಾಂತ್ 11,018 ವೊಳಿ ಆಸಾತ್.  ಫಾ ಲಿಯೊ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಅನುವಾದಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವೊಳಿ ಜೆ ಜೆ ರೇಗೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್.  ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞõï ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ದಿರ್ವೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್:

1912 ವರ್ಸಾ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ `ಕೊಂಕಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್ ಖರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್. ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  1904 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪುರಂದರ ದಾಸಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ.  ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯ್ ಅಸಲಿಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾನ್ ಪುಸ್ತಿಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ಪುಣ್ ಖರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ `ಕೊಂಕಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕುಂಯೆತಾ.

`ಕೊಂಕಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಥೋರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞõï.

ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞõÁನ್ (1887-1961) ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಜ್ಯೋತ್ ಜಳಯ್ಲಿ.  ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಕವಿ.  ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ `ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್’ ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್.  ಆತಾಂಯ್, ಪಾವನ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಕುಟಾವಯ್ಲೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಥಿಕ್ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸೊಭ್ತಾ.

‘ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್’ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯನಾಟಕ್.  ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡಿತಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾರಿ, ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್, ನವ್ಯಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್, ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ವೊಂಯೊಂ ಮಸ್ತುನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವೇದಿಚೆರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಚಿಂ ಭಾವನಾಂ ಪ್ರಕೃತೆಚೆ ಸೊಭಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಣುನ್, ಥಳೀಯ್ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಗಿಂ ಮಾಖುನ್, ಕವಿತೆರುಪಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಕವಿ, ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್, ತಾಣೆಂ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ಖಾತೀರ್, ಹೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಹುಮೆದಿಚಿ ಝರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ತಶೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಕವಿ ಅಶೆಂ ಥಾರ್ತಾ.

ಮೊರ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಬ್ರಾಂವ್, ಇಜಾಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ. ತವಳ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಪಳೆಯಾ:

….

ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ ತುಕಾ, ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್/

ಕಾಲೀಯ್ ಸಮಾ ನೀದ್ ನಾ, ಆಬ್ಳೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭೊವೊರ್/

ಇಂಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್; ಸಗ್ಳಿ ರಾತೀಯ್ ಆವಯ್ಚೊ ಜೋಪ್/

ಓಂಟ್‍ಬಿ ಕಪೆರ್Çನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್; ತಾಳ್ವೆಂತ್ ಯೆತಾ ಹುಲೊಪ್/

ಘರಾ ಆಸ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಸದಾಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ/

ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಬರಿ ತುಕಾ ಆವಯ್ ಪಾಸ್ಳಿ/

ಮೊಗಾ-ಸಾವ್ಟಾಕ್ ವಾಡೊನ್ ವೊತಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆ/

ಆಲ್ಪುಲಿಶಿ ಬಾವ್ತಾತ್ ತುಜೆ ಅಸ್ಲೆ ಕಳೆ/….

ಹೊ ಕಾವ್ಯನಾಟಕ್ ತಾಣೆಂ `ಸ ಘಾತಾಂಚ್ಯಾ’ (hexಚಿmeಣeಡಿ) ಛಂದಾನ್ ಪ್ರಾಸಾಂಚೆರ್ ಬರಯ್ಲಾ.  ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂತ್, ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಉತರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಉಜಳ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಪ್ರಾಸಾಂತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಜಾತಾತ್.

ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞõÁಚೆಂ `ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್’ ಹಾತಾಳ್ಳಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾ ಖಾತೀರ್, ರುಪಾ ಖಾತೀರ್, ಮಾಪಾ ಖಾತೀರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ಯ್ ತಾಂತ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತಾ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಶೆಂ ಉಂಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.  ಮಾಗೀರ್ ತಾಚೆ `ಮನೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿತೆಂ?’ ಕವಿತೆನ್‍ಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಬಳಾನ್ ರೊಂಬಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್

ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ಸರ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ,

ನಾಕಾ ತಿಳುಂಕ್ ಭಿತರ್:

ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಚೊಂವ್ಚಿ ಚಂಚಾಳ್ ಆಶಾ

ಆನಿ ಪೆÇಕಳ್ ಹಾಸೊ, ಪಿಶ್ಯಾ,

ವ್ಹರ್ಶಿ ಜರ್ತರ್,

ರಾವೊನ್ ವಚತ್ ಬಾರೀಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ

ಸಂಗೀತ್ ಗಣಾಂಚಿ ಝರ್,

ಭಿತರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಲಿಪತ್

ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಮಾಯ್ನಾ ಉಬತ್

ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್,

ವನಾಂತರಿ ಭೊಂವ್ತಾತ್ ರಚ್ಣಾಂ

ಕವಿತ್ವಾಚಿಂ ಸುಂದರ್,

ತುಜಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಚಂಚಾಳ್ ದೀಶ್ಟ್

ಪುರೊ ತಾಂಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಭಶ್ಟ್-

ತಿಳುಂನಾಕಾ ಭಿತರ್.

ಪಾಗರಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ತುಂ

ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್

ರಂಗೀತ್ ಗಾಯಾನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್, ಜಿಕುನ್ ಲಿಪೆÇನ್

ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಸರ್.

ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞõï

ಹಿ ಕವಿತಾ, ಪಾಂಚ್ ವೊಳಿಂಚಿ (ಛಿiಟಿquಚಿiಟಿ oಡಿ quiಟಿಣeಣ) ಕವಿತಾ. ‘ಛಿiಟಿquಚಿiಟಿ’ ಪಾಂಚ್ ವೊಳಿಂಚಿ ಕವಿತಾ ತರಿ ತಾಂತುಂ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆ ಕವಿತೆ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳಿ. ‘ಚಿbಛಿಛಿb’ ಪ್ರಾಸಾಚೆರ್ ಲುಮನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ದುಸ್ರೆ ವೊಳಿಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಬ್ದ್ ತಶೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆ ವೊಳಿಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಬ್ದ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪೆÇಂತಾನ್ ಪೆÇೀಂತ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸಾಂತ್ ಗುಂತ್ಲಾ ತರ್, ತಿಸ್ರೆ ತಶೆಂ ಚವ್ತೆ ವೊಳಿಂಚೆ ನಿಮಾಣೆ ಸಬ್ದ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪ್ರಾಸಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳಲ್ಯಾತ್. ಮಾಗೀರ್ ದುಸ್ರೆ ವೊಳಿಚೆಂ ಆನಿ ಚವ್ತೆ ವೊಳಿಚೆಂ ನಿಮಾಣೆ ವೆಂಜನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪೆÇಂತಾನ್ ಪೆÇಂತಾ ಏಕ್‍ಚ್ ‘ರ್’ ಉರ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ – ದೋನ್, ತೀನ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ವೊಳಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ವೊಳಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್.

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪೆÇಂತಾನ್ ಪೆÇಂತಾ ಎಕೆ ಆಮ್ಕೆ ಮಾಂಡಾವಳಿರ್ ದವರಲ್ಲೆ ಉತ್ರಾಂಚೆ ತುಕ್ಡೆ (sಥಿಟಟಚಿbಟes) ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ 8+6+8+8+4 ತುಕ್ಡ್ಯಾಂಚಿ.

ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ನಾದಾಚಿ ಏಕ್ ರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಟಟiಣeಡಿಚಿಣioಟಿ (ನಾದಾಸಾದ್) ಹಾಂಗಾಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತಿಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ.  ‘ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಚಲ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ’  ಆನಿ ‘ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಚೊಂವ್ಚಿ ಚಂಚಾಳ್ ಆಶಾ’ ಹೆ ವೊಳಿಂನಿ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ವೆಂಜನ್ ‘ಚ್’ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ವಾಪರುನ್ (iಟಿiಣiಚಿಟ ಚಿಟಟiಣeಡಿಚಿಣioಟಿ) ಕವಿನ್ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ.  ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ರೀತ್ ಸಬ್ದಾಂಚೆ ಆಕೇರಿಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಷಣ್, ಜಿಕುನ್, ಲಿಪುನ್’ (ಛಿoಟಿsoಟಿಚಿಟಿಛಿe) ಹೆ ವೊಳಿಂತ್ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ.

ಕವಿತೆಚೆ ಬಾಂದಾವಳಿಂ ವಿಶಿಂ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಂನಿ ಜರೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ.

ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞõÁಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ಉದೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.  ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್: ಫಾ. ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜ್, ಫಾ ಪಿ. ಎಲ್. ಬುತೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞõï.

ಫಾ. ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ಗೀತ್’  ಕಾವ್ಯಾಂತ್ 2,320 ವೊಳಿ ಆಸಾತ್. ಫಾ. ಬುತೆಲ್ಲೊ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಕಾಚ್ಯಾ ಚಾಳಿಸಾವ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದಿಕ್ ಕವಿತಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ `ಕಾವ್ಯಾಂ ಝೆಲೊ’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಎಕ್ಶೆಂ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾಯ್ ತಾಣೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞõÁನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡಶ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯಾಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯೊ.

ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞõÁಕ್ ಧರುನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಕವಿಂಚಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ, ನೀತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಂ. ಪ್ರಾಸಾಂಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ.

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚೊ ಕಾಳ್:

ಲುಮ ಕಾಳಾ ನಂತರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ. ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮುಂಬಯ್ ತಶೆಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ.  ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಣೆಂ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ, ಅಪ್ರೂಪ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಆನಿ ವ್ಹಾಳೊ, ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಮಾರ್ಚಿ ನದರ್, ಮಾಗೀರ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಅಲಂಕಾರ್ ಗುಂತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾನಾಂಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ – ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಾಫ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಚಾಫ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್.  ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜಾಂವ್, ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ವಾಪರಲ್ಲೆ ಭಾಶೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತಕಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನೀಂಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಕಷ್ಟ್.  ತಾಚಿ `ಹಾಡ್ ಚೆಡ್ವಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕವಿತೆನ್ ಹರ್ಯೆಕೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂನಿ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಧಲಯ್ಲಾಂ.  ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡಲ್ಲೆ ಕವಿ ಸಭಾರ್.  ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚಿ ಛಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಝಳ್ಕತಾ.

ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಲುಮ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಬರಿ ಪ್ರಾಸಾಂಚ್ಯೊ.  ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾ ಫ್ರೀ ವರ್ಸಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಾಸಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ರಾವನಾಂತ್.

ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯೊ.  ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯಾ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಷಯ್ ಹಾತಾಳ್ಳಲೆ ಝಳ್ಕನಾಂತ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಹಾಡ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಸಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಭೋವ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಢಂಗಾನ್ ಪೇಶ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚೊ ಕವಿ.

ಲುಮ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಖ್ತಾನಾ ಕವಿತಾಂ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ಲುಮಕ್ ಧರ್ಮ್ ಮೊಗಾಚೊ ತರ್, ಚಾಫ್ರಾಕ್ ಧರ್ಮಾನ್ ವಾಟ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ವೀಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲುಮ ತಶೆಂ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಧರ್ಮ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆತಾ ತರೀ, ಸೊಂಡಾಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಯೆತಾ:

ತೆಣೆ ಆವಯ್ ರಡ್ತಾ:

ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾ, ಮರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್

ಹೆಣೆ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾ ಝರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್

ಮದೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದೊಡ್ತಾ

ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾ, ಸರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ವಾತಿ ಘೆತಾ

ಬಾವಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ಫುಲಾಂ ಘೆತಾ

ಆನಿ ವಾಟ್‍ಭರ್ ಮ್ಹಣತ್ ವೆತಾ

ವೆಗಿಂ ಮರಾ ಪುರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ, ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕವಿತಾ ಚಾಫ್ರಾಚಿಂ ಆಸಾತ್.

ಚಾಫ್ರಾಚಿ `ತಿಸ್ರೊ ಶಕುನಿ’ ಕವಿತಾ ವಾಚಾ:

ಆಂಬ್ಯಾ ಮುಳಿಂ ಶೆತ್ ಆಶೆತಾ ಪಾವ್ಸ್ ಮೊಟೊ

ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕೊಗುಳ್ ಖರ್ಶೆತಾ ಪಾವ್ಸ್ ಖೊಟೊ

ಮಾಯಾಚೊ ಮಹಿನೊ ಮೊರೊನ್ ವೆತಾ ಮೊಡ್ ಮದೆತಾ

ವೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಲೆಂ ಲಗನ್ ಜಾತಾ ಶೆಳ್ ಉದೆತಾ

ಕೆಸ್ ಕೊವ್ಳುನ್ ರಸ್ಮಾಂ ಆವ್ಳುನ್ ಖಂಯ್ಗೊ ವೆತಾ

ಬದ್ಕಾಚಿ ಚಾಲ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ ಕೊಣಾಲಿ ಸುತಾ

ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸತ್ರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಲಕ್ತಾ ವಾರೆಂ ವೊಳ್ತಾನಾ

ಚಾಲ್ ಜೆಮೆತಾ ಗಾಲ್ ಭಿಂಡೆತಾ ಧಾರ್ ಗಳ್ತಾನಾ

ಎಕ್ಲೆಂ ದ್ರೌಪದಿ, ದೋಗ್ ಶಕುನಿ ಆಸಾಗೊ ತಿಸ್ರೊ

ಲಾಗಿಂ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಶಿರಾಂಧಾರೆಂತ್ ಮ್ಹಜೊಗೊ ಆಸ್ರೊ

ಚಾಫ್ರಾಚಿ `ಥೆಂಬೆ’ ಆನಿ `ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ’ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕವಿತಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಫಿಲೊಸೊಫಿಕಲ್ ಕವಿತಾ. ಉರಲ್ಲ್ಯೊ ಪುರಾಯ್ ಗಾಂವ್, ಧರ್ಮ್-ದೇವ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಯಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ – ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್.   ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಲುಮಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಬರಿ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್ ಕವಿತಾ. ಪ್ರಾಸಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್. ಫಕತ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ತಾಂಣಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯೊ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಬಿ ಮೊರಾಯಸ್, ಆನಂದ್ ವರ್ಟಿ, ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಅರುಣಾ ರಾವ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯದಾಸ್.  ಜೆಬಿ ಶಿಕೇರ್ ಸಯ್ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಚೆ ಕವಿ. ತಾಂಕಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತೀಯ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಯಾಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಧರುಂಕ್ ಸಕನಾ. (ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸ್, ಜೆಬಿ ಶಿಕೇರ್ ಆನಿ ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡೀತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ).

ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಚೆಂ ‘ಮೀನಾಕ್ಷಿ’, ಆನಂದ ವರ್ಟಿಚೆಂ ‘ಅಕ್ಷಯ್ ದಿವೊ’, ಅರುಣಾ ರಾವಾಚೆಂ ‘ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್’, ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚಿಂ ‘ದೇವ್ ಹಾಸ್ಲೊ’ ಆನಿ ‘ದೆಣಿಂ ದೆವಾಚಿಂ’, ಎಕ್ಸ್. ಎಮ್. ಉದ್ಯಾವರಾಚೆಂ ‘ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ’, ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸಾಚೆಂ ‘ಭಿತರ್ಲೆಂ ತೂಫಾನ್’, ‘ಏಕ್ ಧೇಂಟ್, ಏಕ್ ಪಾನ್’, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೇರಿಚೆಂ ‘ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಉಮಾಳೆ’ – ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ.

ಚಾಫ್ರಾ ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‍ಚ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡೊ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ. ಮೈಸೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಚೊ ತೊ ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪಣಾಚಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. `ಕೀರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ’ ತಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ಗೋವಿಂದ ಪೈನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಕವಿತೆಚೆ ಥೊಡೆ ಅಧ್ಯಾಯ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಕವಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಣೇಂಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊಚ್ ನಾಂತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಚ್ ತೊ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂನಾ ಆಸ್ಯೆತ್.  ಡೊ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಜರೂರ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್

ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಚಿ ಭಕ್ತ್

ಕರ್ಣಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾಚಿ

ತಡ್ವೊಂಕ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ

ತ್ರಿಂದಾದಿಚೆಂಚ್ ದೇವ್ಪಣ್

ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾನೊನಿಜಾರ್ ಸಾಂತಿಪೆÇಣ್

ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಸಳ್ಸಳೆ

ರೊಂಬ್‍ಲ್ಲೆ, ವಾವ್ಳೆಕಟ್ – ಪಾಲೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಲಿ

ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಫುಲೊನ್

ವೆಂಗೆಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫೆÇಳ್

ಬೊಳಾವ್ನ್, ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾವವ್ನ್, ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್

ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಖ್

ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಚುಕಾಮುಕಿಂ –

ತೆಲ್ತೊ ವಿಲುದೆಚೊ ಘಾಗ್ರೊ

ನಿಸರ್ತಾನಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ಲೆ –

ಪಾಯ್ ವಿದ್ರೂಪ್, ಆವ್ಯಾ-

ಕೊಡಾ ಮಾತಿಯೆಚೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.  ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತೆಲೆಂಚ್.

ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಕೆದಳಾ ಸುರು ಜಾಲಿ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಗ್ತಾ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕೆ ಆಮ್ಕೆ ತಾರಿಕೆರ್, ಎಕಾ ಆಮ್ಕ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ನಾ.  ತೆಚ್ ಪರಿಂ, ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಕವಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬರಿ ನಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಹಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಕೊಣೇಂಯ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆಧುನಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಜ್ರಾಪೌಂಡಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಚೀನೀ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.  ಪುಣ್ ಚೀನೀ ಕವಿಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚೀನೀ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಮಿ ಸಂಕಷ್ತಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾಂವ್.  ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸುಂಕಯ್ ಪುರೊ.  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡಾನ್ ಪುರಾತನ್ ಚೀನೀ ಕವಿತಾ ಆಸಾ ತಶ್ಯೊ ಅನುವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತ್ಯಾ ಅನುವಾದಾಂತ್ ತಾಚಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ದೇಣ್ಗಿ ಖೂಬ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿನೀ ಕವಿಂಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಡೇವಿಡ್ ಆರ್ಕೆಲಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐooಞiಟಿg ಜಿoಡಿ ಐಚಿಜಿoಡಿgue ಪುಸ್ತಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಶ್ಲಾಂಗೆನ್‍ಬಾದ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಲಿ ಜಲ್ಮಲಿ.  ಆರ್ಕೆಲಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಲಾಫೆÇೀರ್ಗ್ ಕಾರಣ್ (1860-87).  ಅರ್ಕೆಲಾಚಿ ಹಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿನ್ ಎಲಿಯೆಟ್ ತಶೆಂ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್.

ಜೂಲ್ಸ್ ಲಾಫೆÇೀರ್ಗ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಉರುಗ್ವೆಂತ್. ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್.  ತೊ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ನ್ಹಯ್. ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋತೆಕಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ತಾ.  ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಶೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರೀ ಕುಡಿಂತ್ ತಶೆಂ ಮತಿಂತ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾತಾ. ಬಯಾಲಜಿ, ವಯ್ಜಕೀಯ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಫಿಲೊಸೊಪಿ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ವಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಷಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೊ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಲಾಫೆÇೀರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಸುರ್ವೆಚೆ ಸಂಕೇತ್ ಹೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಸ್ಟಾಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಲಿಯಾ ಲೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಿಚೆರಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ತೊ ವೆತಾ.  ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಲೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಖೆವಾದೆಚಿ ಪಿಡಾ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆನಾಂತ್.

ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಅಗಸ್ಟಾಕ್ ಶ್ಲಾಂಗೆನ್‍ಬಾದಾಂತ್ ರೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ ಲಾಫೆÇರ್ಗಾನ್ ಈಷ್ಟ್ ಗುಸ್ತಾವ್ ಕಾಹ್ನಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.: ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಹಸ್ತ್‍ಪ್ತತಿಯೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂ.  ಪ್ರಾಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಿಸರ್ತಾಂ. ಅಕ್ಶರಾಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಮೀಟರ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಸಲ್ವತಾಂ, ವೊಳಿ ರಚುಂಕ್‍ಯ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ. ವೊಳಿ ಮಾರ್ಜಿನಾಚೆರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾತ್, ಗದ್ಯಾಬರಿ. ಆತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಳಾಯ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ನಾ.  – ಹಿಂಚ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಸಾಚಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆರ್ಕೆಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.  ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಫ್ರೀ ವೆರ್ಸಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್. ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಕವಿ ವ್ಹಿಟಮನಾನ್ ಆಪೆÇ್ಲ್ಯ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತಾ ಫ್ರೀ ವೆರ್ಸಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿ ರಿಂಬೋನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫ್ರೀ ವೆರ್ಸಾಚೆರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತೋಯ್ ಲಾಫೆÇೀರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲೊ ಕವಿ.  ವ್ಹಿಟ್‍ಮನಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಲಾಫೆÇೀರ್ಗಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ತ್ಯೋಯ್ ಫ್ರೀ ವೆರ್ಸಾಂತ್.  ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಲಾಫೆÇೀರ್ಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಿಟ್‍ಮನ್ ಆನಿ ರಿಂಬೋ ಸಯ್ತ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ವಿಷಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಘುಂವ್ಚೊ ದಿಸಾ. ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾಯ್, ವಿಷಯ್ ಜಾಯ್, ತೊ ವಿಷಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ – ಹೆಂಚ್ ಪ್ರಾಸಾಂಚ್ಯಾ, ಪಾರಂಪಾರಿಕ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್.  ಪುಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಯ್ತಾ.  ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ತರೀ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಶಣಾಚಿ ಸಕತ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾ.  ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಕ್ ಕೊಣ್, ಕಿತೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಹಜ್‍ಪಣಿಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ಸೈಕೊಲೊಜಿಂತ್ ಮುಕ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಯಾ ಜಿಡಿee ಚಿssoಛಿiಚಿಣioಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನಾ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ವ್ಹಾಳುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಯಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ.   ಲಾಫೆÇೀರ್ಗಾಚಿ ರೀತ್‍ಯ್ ಅಶೀಚ್.  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೇಂದ್ರಿಕರಣ್ ಉಣೆಂ, ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ್ ಚಡ್. ಅಸಲೆಂ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ್ ಮುಕ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಸೊಧುನ್ ಚಲುನಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಮುಕ್ತ್ ಛಂದ್ ಯಾ ಫ್ರೀ ವೆರ್ಸ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಶೈಲಿ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಸಯ್ತ್.  ಮುಕ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕೊಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ, ಎಕೆಚ್ ದಿಷ್ಟಿಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಯಾಂತ್ ದೊಂಗರ್ ತಶೆಂ ತಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.  ಲಾಫೆÇೀರ್ಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಥರಾಚಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ಹೆರ್ ಕವಿಂಥಾವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಘೆತಾ, ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾ, ಆಜ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೆ ಆಮಿ, ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆತಾಂವ್. ಲಾಫೆÇೀರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ, ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ, ಆ್ಯನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ – ಹೆ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿ ಜಿಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ಆಜೂನ್ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್ ಕವಿತಾ ಶೈಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ವಿಷಯ್ ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ರಾವ್ತಾತ್.

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಸುರ್ವಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಾಸಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ ತರೀ, ಮನೋಹರ್ ರಾಯ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಿಕಾಂ ಬರಿ – ಜಾಂಕಾಂ ಥಿಕಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಹಾಂಗಾ ದಿತಾಂ:

ಪಾಯ್ ನಿಸ್ರತ್

ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಶಿ

ಜೀಬ್ ನಿಸ್ರತ್

ಉಟಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಪಡ್ಶಿ

ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಿರ್ತಾ

ಪುಣ್ ಮೆಳನಾ

ಗ್ರೇಸ್ತಾಕ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ

ಪುಣ್ ಜಿರನಾ

ವೊಂಟಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಫೆÇಡ್

ಉಮೊ ಲಾಗ್ತಾ ಗೋಡ್

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದೋನ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತರೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬರೊಂವ್ಚೆಂಚ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ವಿಷಯಾಂಚೆ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಆ್ಯನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ತಶೆಂ ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಆಜೂನ್ ತಾಂಣಿ ಪ್ರಾಸಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ.

ಆ್ಯನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾಂಬ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಕವಿತಾ ಸೊಡುನ್ ನವಲಿಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ತೊ ಬಳ್ವಂತ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಲೆನಿನ್‍ವಾದ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ವಿತ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ `ತಾಂಬ್ಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಫುಡಾರಿಂಕ್ ಧರುನ್ ಜಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ, ತಾಂಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ತರೀ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಥಾವ್ನ್ ತರೀ ತಾಂತುಂ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ನ್ಹಯ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಗ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಶಿನಾ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಆಜ್ ನವಿ ಏಕ್ ದಿಶಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಉಮೆದ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯುವ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲಿ ವಾಟ್ ತಾಂಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ರುಪಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಷಯಾಂನಿ ಸಯ್ತಿ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಝಳ್ಕತಾ.

ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶಯ್:

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ರಾಜಕೀ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚ್ಯಾ `ಝುಜ್’ ಕವಿತೆಚೆರ್ `ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಚಾರ್ ಪಾನಾಂಚೊ ಲಾಂಬ್-ದೀಗ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯ್ಲಾ. ತಿ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸಾ:

ಝುಜ್

ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೊ

ಏಕ್ ಪಾಯ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊಡುನ್

ಮುಶಾರ್ರಫಾಚೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಫವ್ಜೆಚಿ

ತೋಖ್ಣಾಯ್

ಕರ್ತಾಂ, ಭಾರತಾಕ್ ಬೆಂಡುನ್

ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಉಕ್ಲುನ್

ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ವಾಕೊರ್ ಧರುನ್

ಹೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕೆಲ್ಸಿ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಲಾಗ್ಚೆಂ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್

ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ

ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಚಿ ಕಾಂಪ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ

ಖಿಣಾಕ್ ಸೊಜೆರಾಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್

ಗಳೊ ಕಾಪಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ

ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್!

ರಾತ್ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ

ಸೆಲುನಾಂತ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂವಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೊ ನಾ

ದಾವೊ ದೊಳೊ ತಿರ್ಸೊ ಕರುನ್

ಸೆಲುನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಭಾಯ್ರ್

ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ಲೊ

ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ

ಮಾರೊಗ್ ದೆಖ್ತಾನಾ

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್‍ಯ್

ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಬರಿ

ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾತಿ

ವಾಕೊರಾಚೆ ಧಾರಿಂಲಾಗಿಂ

ಝುಜ್ತಾತ್ ಭೊಗ್ತಾ

ಹಾಂವ್ `ಮಲ್ಬಾರಿ’ ಯಾ ‘ಮದ್ರಾಸಿ’

ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ:

`ಮಂಗ್ಳುರಿ’ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್

`ಆಮ್ಚಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ಆತಾಂ

ವಯ್ರ್ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್‍ಪಾಸೂನ್

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖಿಮಾಂ

ಕರ್ಚೆ ತಾಕ್ತೆಚಿಂ’

ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಕಾತ್

ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಲಿಂ ಖಾಡಾಚಿಂ

ಥೊಡಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂ ಖರ್ವಟಾಯ್ತಾ

`ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಮ್ಚೆಂ

ಹೊ ಕಂಟ್ರೋಲಾಚೊ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್

ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಾಚೆಂ ಪೀಟ್

ಫುಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾ?’

ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ದುಂತ್

ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಸಿ, ಎಕಾನೇಕ್

`ಬುಲ್‍ಶಿಟ್’ ಮ್ಹಣೊನ್

ದಾರ್ ಉಗ್ದೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಿಂಪಿ ಥುಕ್ತಾ

ಓಲ್ದ್ ಸ್ಪಾಯ್ಸಾಚೆ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಪುಸ್ತಾನಾ

ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಲೊಪಾನ್

ಲಾಹೋರ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಕೊಸಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕುಪಾಂ

ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್

`ಆಮಿ ಬೋರ್ಡರಾವಯ್ಲೆ ಮನೀಸ್

ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್

ಆಮ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾತ್

ಕಾಳ್ಜಾಂ ಫಾಳ್ತಾತ್

ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕೊಸಾಳ್ತಾತ್

ತರಿ ಆಮಿ

ಭಿಯಾನ್ ನಿದನಾಂವ್

ಆಮಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾಂವ್

ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಸಂಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್

ಎಕೆ ಬೊಂದುಕೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾಂವ್!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ

ಫಾತಿಮಾಚೊ ಅತ್ಮೊ

ಬೋರ್ಡರಾಚೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ

ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಕುಶಿಂ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ

ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿತಾ..

ತಶೆಂ ಆಮಿ

ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್

ನೀವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಖ್ತಾನಾ

ತಾಚ್ಯಾ ತಳಾತಾಭಿತರ್

ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆ ಕಾತಿವಯ್ಲ್ಯಾನ್

ಚರೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸ್ಕಸಾಯ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ಉಟ್ತಾಂ

ಆನಿ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕ್‍ಯ್ ಪಾಂಚ್ ಧಿರಾಮ್

ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಕ್ಸಿಸ್ ದಿತಾನಾ

`ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹೀಬ್

ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಆಪ್‍ಕಿ’

ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್

ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್

ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಆಪಡ್ತಾಂ

ಸಕಡ್ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯ್ ಜಾಲಾಂ

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ

ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್

ಸೊಜೆರಾಂಚೆ ಕೊಣ್ಣಾ

ದೋನ್ ಅತ್ಮೆ

ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಚೆ ಆಯ್ಕತಾತ್

ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ನವ್ಯಾನ್

ಏಕ್ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ

ಆಕೇರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಝುಜ್!

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಜುಲಾಯ್ 31, 2002

ಸಂಯುಕ್ತ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ರಾಬಿತೊ ಕರ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಶೇಕ್‍ಡಮಾಚೆಂ ರಾಜಕೀ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.  ಭಾರತ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಆಮೇರಿಕ, ರುಶಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಎಮಿರೆತ್ ಗಾಂವ್ ಕಸೊ ಚಡ್ಪಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ `ರೆಂವೆಚೆ ಕಣ್’ ವಾಚಾ:

ರೆಂವೆಚೆ ಕಣ್

ಹೆ ಕಣ್ ರೆಂವೆಚೆ

ಸುಕೆ ಸುಕೆ ಸುಟೆ ಸುಟೆ

ಆಯ್ಲೊ ವಾರೊ, ಚುಕ್ಲೊ ಥಾರೊ

ಸುರು ಜಾಲೆ ಆಟೆವಿಟೆ

ಏಕ್ ಕಣ್ ಅಂತ್ರಳಾಚೆರ್

ಏಕ್ ಕಣ್ ಧರ್ತೆಕೊಂಡಾ

ಏಕ್ ಕಣ್ ದರ್ಯಾವೊರ್ಲಾಂತ್

ಕೊಣ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಿಂಡಾ

ಪಾವ್ಸಾ ಭಿಜ್ಲೊ ವೊತಾ ಸುಕ್ಲೊ

ಲಿಸಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಶಿಕ್ಲೊನಾ

ಎಕ್ತಾರಾಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಕೆದಿಂ

ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಠಿಕ್ಲೊನಾ

ಆಮೆರಿಕಿ ವಾರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಗಿರ್‍ಗಿರ್ ಗಿರ್ಗಿರಾಯ್ತಾ

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಉಬ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಚೆಂ

ಖಿಣಾಖಿಣಾಕ್ ಥರ್ಥರಾಯ್ತಾ

ತ್ಯಾಯಿ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಉಜೊ

ದುಸ್ಮಾನ್ ರಾಯ್ ಸುಧಾಮಾಚೊ

ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೊಚೆ ಸೊಜೆರಾಂಚೆ

ಖಿಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಚೊ ಭೆಜೊ

ಬ್ರಿಟನಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ಕಾಳೀಜ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾಲೆಂ

ತೆಲಾಥೆಂಬೆ ಪಿಳುನ್ ಪಿತಾಂ

ಧರ್ತೆಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಶೆವ್ಟಾಲೆ

ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ತರ್

‘ಅಂಡರ್‍ವಲ್ದ್’ ಕರ್ಕರೆ

ದುಷ್ಟಾ ದಾವಿದಾಕ್ ಲಾಗೊನ್

ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಪುರ್ಪುರೆ

ರುಶಿಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್

ಕುಲೊ ಮಣಿಯೆರ್ ಉರನಾ

ಥಾನಾಂ ಧನಾಂ ಕಣಾ ಮನಾಂ

ಥಾರ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಥಾರನಾ

ಜರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಿತ್ ವಾರ್ಯಾಶಿರೊ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಧರ್ತೆಚ್ಯೊ

ಮುಶ್-ಭುಟ್ಟೊ-ಶರೀಫ್ ಘೊಡ್ಯಾಂ

ಲಾಳಿ ರೊಂಬ್ತಿತ್ ಮಸ್ತೆಚ್ಯೊ

ಹೆ ಕಣ್ ರೆಂವೆಚೆ

ಸುಕೆ ಸುಕೆ, ಎಕ್ಟೆ ಸುಟೆ

ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾರೊ, ಚುಕ್ತಾ ಥಾರೊ

ಬುರಾಕ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಅನ್ಕಿಟೆ

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2003

ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ರಾಜಕೀ ಗಜಾಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ `ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಜೀಕ್?’ ಕವಿತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್-ಲೆಬನಾನ್ ಝುಜ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಮರ್ಣಾ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ:

ಆಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಝುಜ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ

ಆಜ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ಚೊ ದೀಸ್

ಸರ್ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಂಕ್

ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫೆÇಂಡಾಂನಿ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ

ಒಲಿವ್ ರುಕಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್

ಆಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳೊನ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್

ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ

ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಜೆವಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ ಸರೊನ್

ಮಾಗ್ದಾ, ಮರಿಯಮ್, ಮನಾಲ್, ಹಬೀಬ್

ಜೈನಾಬ್, ಜಾಕ್ಕೆವ್, ಜಾಫರ್, ಲಬೀಬ್

ಆಮ್ಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಇತ್ಲೀಯ್ ಖರಿ ಕಿ

ಮರ್ಣಾಂತಯ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್

`ಧುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಧುಳಿಕ್ ಪಾಟಿಂ’

ಆಗ್ಮೆಂತಾಚೆ ಚಾರ್ ಥೆಂಬೆ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ

`ಲಾ ಇಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ’ ಥೊಡೆ ಉದ್ಗಾರ್ತಾನಾ

ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಬೊಬಾಟ್

ಕಾನಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಡತ್ ಆಸ್ಲಿ

`ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್’

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ ಹಾಂಚಿ ಜೀಕ್?

ಸಮ್ಜನಾ, ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಜೀಕ್?

ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯು ಡಿಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್-ಪಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಝುಜಾಚೆ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಹಜಾರೋಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಜ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ವಾಪರಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ರೂಪಕಾಚೆಂ ಬಳ್ ಖಿಣಾನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವೊಳಿ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್:

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್

ಲಜ್ ಧಾಂಪುಂಕ್

ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್.

ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ

ಪಾತಳ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಜಾವ್ನಚ್ ಗೆಲೆಂ

ಫಾಸ್ಳೊನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಆಜ್ ಕಸಲಿ ಲಜ್?

ಜಿಣಿಚ್ ನಾಗ್ಡಿ ಧಾಂಪ್ತೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ

ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್?

ಕರ್ಪತಲೆಂ ಪಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ

ಮನಿಸ್ ನಿಮಾಣೆಂ

ಮನ್ಶಾಕೂಳ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ

ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ ಧಾಂಪುಂಕ್

ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್!

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಬೂಸಾ’ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಾಶಕ್ತಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಬುಶಾಚೆರ್ ತೀರ್ ಜೊಕ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ಬುಶಾಮುಖಾರ್ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ವೀಕಾರೂನ್ ನಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ತೊ ಖೆಬ್ಡಾಂ ಕರ್ತಾ.  ಆಮೆರಿಕೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೋಷಣಾಚೆಂ, ಮಾರ್‍ಪೆಟಾಚೆಂ, ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಕರುನ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಆಮೇರಿಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಟಯ್ತಾ, ನಾಡ್ತಾ, ಪಿಡ್ತಾ, ಕುಸಯ್ತಾ ಕಾರಣ್ –

ಬೂಸಾ ಬೂಸಾ ಬೂಸಾ ಬೂಸಾ

ಆಮೆರಿಕಿ ಬೂಸಾ

ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ದೇವ್ ಶೀದಾ

ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ

ಏಕ್ ಭಯಾಂಕೃತ್ ಪೂನ್ ವಾಸ್ತವ್ ಅಶೆ ತರೆಚೆಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಕವಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಫಕತ್ ಆಮೇರಿಕೆಚಿ ಮುಜೋರ್‍ಶಾಹಿಚ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಚೋಯ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ಉಪ್ರಾಸ್ತಾ.

ಆಮೆರಿಕಾನ್ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ `ನಶಿಬಾಚಿ ಭುಕ್’ ತಶೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ ಎಂಪಾಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ `ಕೊಸಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬುರುಜಾಂ’ ಕವಿತಾಯ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್.

ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ, ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ನಾಂತ್. ತೆ ಗಡಿ ಉತ್ರುನ್, ವೊಂಯೊಂ ಉತ್ರುನ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಸಾತ್.  ತಾಂಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಹಾತಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಮೇರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್‍ಯ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್. ಫಕತ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೆ ಹಾಲ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾತ್.

ವಿದೇಶಿ ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ:

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ, ಉದೆತೊ ಕವಿ. ಪ್ರಾಸಾಂಚೆರ್ ತೊ ಚಡಿತ್ ಬರಯ್ನಾ. ವಿದೇಶಿ ಕವಿಂಕ್ ಚಡಿತ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾ. ತಮೀಳ್ ಭಾಸ್ ತೊ ಬರೊ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕವಿತಾ ತೊ ಚಡ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ತೊ ಶೀದಾ, ಉಗ್ತೆಂ, ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಚ್ಯಾ ಆನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾತ್, ಬೊದಿಲೇರ್ ತಶೆಂ ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಝಳ್ಕತಾ. ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಅಶಿ:

ಸಿಲ್ವಿಯಾ….

ವಾಚುನ್ ತುಕಾ ಸಿಲ್ವಿಯಾ …

ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊನೆ ಜಾಲೆ

ಮೊರ್ನಾ ಮುಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ

ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾಲಿ

ವಾಚುನ್ ತುಕಾ ಸಿಲ್ವಿಯಾ …

ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ

ಜಿಣ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ

ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಿ

ವಾಚುನ್ ತುಕಾ ಸಿಲ್ವಿಯಾ …

ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಅನಾಥ್ ಜಾಲಿಂ

ಕವಿತೆ ಮುಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ

ಮೊಗಾಶಿರ್ ತುಟೊನ್ ಗೆಲಿ

ಆತಾಂ …

ಅನ್‍ವೊಳ್ಕಿ ಹ್ಯಾಯಿ ಗಾಂವಾಂತ್

ಮೊರ್ನಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸೊಧ್ತಾಂ

ಕವಿತೆಂತ್ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್

ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶಿರ್

ತುಕಾ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ … ?

-ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕಾ ಜಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ:

ಸಿಲ್ವಿಯಾ- ತುಕಾ ವಾಚುನ್

“ಹಾಂವೆಂ ಜೆನ್ನಾ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವೊಡ್ಲ್ಯೊ

ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲೊ”

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಕಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡುನ್

ತಿಳ್ಚಿ ಮಾಜ್ವಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್,

ಕಾಳ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಲೆಗೂನ್

ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವೋಡ್ತ್

ಪರ್ನೆ ಡೈರಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್

ಪಿಂಜುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್,

ಉತ್ರಾನ್ ಉತರ್ ಗಡ್ಶಿತಾಂ ದಿಸ್ಚಿ

ನವ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚಿ ವೋಳ್

ಹೆಂ ಪೂರಾ… ಪೂರಾ ಸಾಂಡುನ್

ಪಯ್ಸ್ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ

ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್

ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ

ಯಾದ್ ಉರನಾತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್

ಪಿಡೇಸ್ತ್ ತುಜೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾಚುನ್‍ಗೊ

ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ವೊಳಿಕ್

ಜೀವ್ ಆಯ್ಲಾ

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ

ಗುಪಿತ್ ವೊಡ್ನೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್,

ಮೊಡ್ಕರ್ ಮೆಜಾರ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ

ಅರ್ಧೆಂ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಪಾನ್

ಕಶೆಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾರೀ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ

ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ `ಎಕ್ಸ್’ ಕುರ್ಹು,

ತ್ಯಾಯ್ ವಯ್ರ್ ವೊಮ್ತೊ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ

ಅರ್ಧೊ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಬೂಕ್

ಹೆಂ ಪೂರಾ… ಪೂರಾ ಸಾಂಡುನ್

ಪಯ್ಸ್ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ

ಕಾವ್ಯೆಂ ಉದೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್

ಉದೆಲ್ಯಾರೀ

ಕವಿ ಬುಡನಾತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್

ಮರ್ಣಾಚೊ ತುಜ್ಯಾ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್‍ಗೊ

ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್

ಪಿಶೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

– ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

(ಆಮೇರಿಕಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್)

ತರ್ನೆ ಕವಿ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾನಾ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಯಿಲ್ಲೊ ಆಸನಾ.  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಇತ್ಲೆ ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಬೋದಿಲೇರಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಥಾವ್ನ್ ತ್ರಾಣ್ ಜೊಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಕವಿಚೆ ತಾಕ್ತೆಚೆಂ ಥೊರುಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತ್.  ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ, ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಸೊಡುನ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸಾಚ್ಯಾ, ದಿನೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿ ಬೋದಿಲೇರ್ (1821-1867) ಪಯ್ಲೊ ನವ್ಯ ಕವಿ.  `ಜಿಣಿ ಅರ್ಧಿ ಉರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ, ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಅರ್ಧಿಚ್ ಜೀಣ್.  ತೇಂಯ್ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಬರಿಚ್.  ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ವೇಶ್ಯಾ, ಸಿಗ್ರೆಟ್, ಜುಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವ್ಯಸನಾಂಕ್ ಕವಿತೆಚೆ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ತೊ.  ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ತರ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಂತ್, ವೇಶ್ಯಾಂಚೆ ಚಂಚಲಂತೆಂತ್ ಆನಿ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳಾಂತ್ -ಅಶೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ `ಲೇ ಫ್ಲೂರ್ ದು ಮಾಲ್’ (ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ) ಬುಕಾಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿರೋಧ್ ದಾಕವ್ನ್, ತಾಕಾ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯಾಂ:

ಬಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್

ತುಜ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾ ಸುತಾಂಕ್-ಗೊ

ಪರ್ಮಳ್ ಬಿಡಿಯೆ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ

ಹಾತ್ ಚರಯ್ತಾನಾ ವೊಂಟಾರ್ ಪೆಟ್ತಾ –

ತಾನ್ ಉಜೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ

ತುಜೆ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಫಾಂತೆಂ ಜಳ್ಚ್ಯಾಕ್

ಮ್ಹಜೆ ಸಂತತೆನ್ ಝರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ

ಕಾಡಿಯಾಂ-ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್!

ಬೋದಿಲೆರಾಚೆ ಕುಳಿಯೆಚೊ-ಗೊ ಹಾಂವ್

ಬೊಟಾಂ ಫಾಪುಡ್ತಾನಾ ಝಡ್ತಾ ಗೊಬೊರ್

ಲಾಸೊನ್ ವೆಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ.

-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕತಾ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಝಳ್ಕತಾ.  ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ `ಜನೆಲ್’ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ಯಾಂ:

ಜನೆಲ್

ಘರ್ಚೆಂ ಜನೆಲ್ ದಾರಾ ತೆದೆಂ

ವ್ಹಡ್ ಕಾಂಯ್ ನಯ್, ಪೂಣ್ . . .

ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ

ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್

ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್

ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಯೆತ್

ದಾರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ , ಜನೆಲ್ ಚೊರಾಂಚೆಂ

ತರ್‍ಇ ದಾರಾರ್ ಚಾಬ್ಕೊರ್ ಸುಣೆಂ

ಜನೆಲಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಜಾರ್

ದಾರ್ ಘೊವಾಚೆಂ

ಜನೆಲ್ ಪ್ರೇಮಿಚೆಂ

ದೇಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ –

ಎಕಾ ಘರಾಕ್ ದಾರ್ ಏಕ್

ಜನೆಲಾಂ ಮಾತ್ ಸಬಾರ್.

`ಜನೆಲ್’ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ದೇಶಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಮರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಸಾದಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಹಾಂತುಂ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಪರ್ಜಾ. ದಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ವಾ ನಗಣ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸೆಕುಲಾರ್ ಸುವಾತ್ ತರ್ ಜನೆಲ್ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೋಮುವಾದ್. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹೆರ್ ಸಂಕೇತ್ ಘೊವ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕ್ರಮಾನ್, ಅಸಹಾಯಕ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿ ಸಕ್ತ್ಯೊ. ಚಾಬ್ಕೊರ್ ಸುಣೆಂ, ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತ್ಯೊ ಜೆ ಘೊಂಕ್ತಾತ್ ಮಾತ್ ಆನಿ ಸೊಭೀತ್ ಮಾಜಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೆಂ ಆಂಗ್ ಮಾತ್ ಪಿಸ್ವಾಯ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೇರ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಕವಿತಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್, ಆ್ಯಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್‍ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆ್ಯಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ತಶೆಂ ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಸಯ್ತ್ ವಿದೇಶಿ ಆಸಾತ್.  ಆ್ಯಂಟನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕಾಳಾವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಿ ಸಮ್ಜಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಧಾರಾಳ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ರೂಪಕಾಂ ವಾಪರ್ತಾ.  ತಾಚಿ `ರಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್’ ಧಾರಾಳ್ ರೂಪಕಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿಷಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ.

ರಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್…

ರಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್

ವೊತಾಕ್‍ಚ್ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ತಾ.

ಪಾನಾಂ ರುಕಾಕ್ ಸಾಂಡ್ತಾತ್,

ಲೊಕ್ ಥಂಡಾಕ್ ಖೆಂಡ್ತಾತ್.

ಹಿಂವ್ ಹಾಡಾಂ ಖಾತಾ.

ವಾರ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್

ಕರ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್

ಧರ್ತಿ ಧವ್ಸಾಟ್ ಜಾತಾ.

ಕಾತಿ ಸುಕ್ತಾತ್,

ಪ್ರಾಣಿ ಥಕ್ತಾತ್.

ಜಿಣಿ ಥಾಂಬ್ತಾ.

ಆನಿ..

ಜೆನ್ನಾಂ ಭುಮಿ ರುದಾನ್

ಮೊಳ್ಬಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ…

ಸುರ್ಯೊ ಪರತ್ ತಿಳ್ತಾ.

ಬರಫ್ ಹಿಂವ್ ಜಾತಾ

ಹಿಂವ್ ಧುಂವ್ರಿ ಜಾತಾ…

ಧುಂವ್ರಿ ಧೋವ್ ಜಾತಾ

ಧೋವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ..

ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಶ್ಯಾಕ್

ಭುಮಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಕ್

ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ

ವಸಂತ್ ಯೆತಾ.

ಆನಿ ಅಬ್ಳೆ…

ಫುಲ್ತಾತ್….

ಡ್ಯಾಫೆÇಡಿಲ್ ಆನಿ ಟುಲಿಪ್,

ಡೈಸಿ ಆನಿ ಲಿಲಿ,

ಲಾಂಬಾ ಲಾಂಬ್…

ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್…

ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣ್

ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬರಿಂ

ರಾಶಿ ರಾಶಿ

ಹಾರಿ ಹಾರಿ

ಹಳ್ದುವಿಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡಿಂ,

ನಿಳ್ಶಿಂ ಆನಿ ರಗ್ತಾಂಬೋಳ್…

ಫೆಸ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಬರಿಂ,

ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಂಬರಿಂ.

ಆನಿ ರಾಣ್ಯೆ ಭುರ್ಗಿಂ-

ಗೊರಿಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಂ,

ನಿತಳ್ ತಶಿಂ ಮ್ಹೆಳಿಂ:

ವೊತಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾತ್,

ವೊತಾಂತ್ ಲೊಳ್ತಾತ್,

ವೊತ್‍ಚ್ ಗಿಳ್ತಾತ್…

ಭಿಕಾರ್ಯಾನ್

ಶಿತ್ ಭೊಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ.

ವಸಂತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ

ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಸ್‍ಚ್ ಜಿಯೆತಾತ್…!

-ಆ್ಯಂಟನಿ, ಬಾರ್ಕುರ್

ನಯೀಫ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ…

ನಯೀಫ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ

ತ್ಯಾ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚರಂಡ್ಯಾಂನಿ

ದೊನೀ ದೊಳೆ ಉಗ್ಡೊನ್ ಪಳೆಯಾ…

ಸಭಾರಾಂಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಪ್ಣಾಂ

ಆವ್ರಾತಶಿಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾತ್

ರಗ್ತಾ ವಾಸಾನ್, ಧವ್ಶಾ ರಂಗಾನ್!

ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ

ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ

ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕಾಳಕೀ ಕೊನ್ಶೆ…

ಹ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡೊಸೊ ಕಸ್ತಾಳ್

ದಿಸನಾ-ತಿತ್ಲೋಯ್ ನಿತಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಂಗಾಳ್ ಟಾಯ್, ಖಡಕ್ಕ್ ಇಸ್ತ್ರೆಚಿಂ

ಜೋರ್ಡಾನೊ ಶರ್ಟಾಂ, ರಿಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಜೀನ್ಸಾಂ

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಶನಾಚಿಂ ಸಲ್ವಾರ್ ಖಮೀಜಾಂ

ಮ್ಹಾರಗ್ ಮೊವಾಳ್ ಲೇಟೆಕ್ಸಾಂ

ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಸುಶಿಕ್ಪಿ, ಜಾತ್-ಕಾತ್,

ಓಚಿಣioಟಿಚಿಟiಣಥಿಚೊ ಬೇಧ್-ಭಾವ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿಂ

ಚಿಕ್ಸಾಂ-

ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್, ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್

ಯೆತಾತ್-ವತಾತ್, ಯೆತಾತ್-ವತಾತ್.

ದೀಸ್-ರಾತ್ ಅವಿರತ್

ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂನಿ

ಸಪ್ಣಾಂ ಥೊಡಿಶಿಂ-

ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್, ಥೊಡಿಶಿಂ ಘರಾಂತ್…

ತಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ-ಸಾಂತೆಂತ್

ಕೊಣಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾತ್?

ಫಕತ್ ಲೊಟಾ ಖೆಟಿಚೊ, ಲುಕ್ಕಾ-ಛುಪ್ಪಿಚೊ

ಆವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್!

ಆಸಾತ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಹಜಾರ್ ತರೀ

ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ

ಥೌಜûಂಡ್ ವಾಟ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‍ಯ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಂಪ್ಡನಾಂತ್,

ಸಮ್ಜನಾಂತ್.

ಕಸಲಿ ಸಕತ್ ಹಿ-

ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಮನ್ಶಾಚೊ ಎಕಾಂತ್ ತಪಸ್ ಮೊಡುನ್

ಊಂಚ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ?

ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಮುಖಮಳಾಂನಿ

ಸರ್ವ್ ಸೊಭಿತ್-

ಆಂಜ್‍ಭಡ್ವೊ ಮಾತ್

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ತಾ?

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಕಾಳಕಾಂತ್ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್;

ಕೊನ್ಶಾ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾಂತ್!

ರಗ್ತಾಚೆ ಥೆಂಬೆಚ್-

ಕೆದ್ನಾಂ ಪೇಜ್ ನಾ ತರೀ ತೇಜ್ ಆವ್ರ್ ಜಾತಾತ್

ಥೊಡೊಸೊ ಘಾಮ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ಘಮಾಸಾನ್ ನಂಯ್ ಜಾವ್ನ್

ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್ ….

ಸವಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಂ,

ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನಾಕಾಂ!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನುನಾಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ

ಸಗ್ಳಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಆವ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವತಾತ್

ಸಾಂಗಾತಾ

ಝರಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ

ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಿಲ್ಯಾಂಚೀಯ್

ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ

ವೇಳ್ ವಿಭಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ

ಮಿನುಟಾಂನಿ

ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಪಾಯ್ಪಾಂನಿ

ನಪಂಯಿಂಚ್, ನಾಂಚ್ ಜಾತಾತ್!

– ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಆ್ಯಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ – ಹಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾತಾ. ಹೆ ಕವಿ ಕೊಂಕಣಿನ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕವಿ. ತಾಂಚೆ ವಿಷಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾತ್.  ತೆ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ತಾಂಣಿ ಸಂಪೂರ್ನ್ ರಿತಿನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆ `ವಾಟ್’ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಘೆವ್ಯಾಂ:

ಹಿ ಮಾಟ್ / ಪಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ / ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ / ಸಾಟ್ ಸುಮಾನ್ ಸರ್ಲೆ

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಕತ್ ನೋವ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ನೋವ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪಳೆಯಾ. `ಮಾಟ್’ `ವಾಟ್’ `ಪಾಟ್’ `ಸಾಟ್’ – ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸ್ವರ್ ಸಾಮ್ಯ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ `ಅಂತ್ಯ್ ಅನುಪ್ರಾಸ್’ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ `ಸಾಟ್ ಸುಮಾನ್ ಸರ್ಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅನುಪ್ರಾಸ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಪ್ರಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್, ಆಧುನಿಕ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಶೆಂ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚೆ ಥೊಡೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ:

ಕವಿತೆಕ್ ತಿಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕಚ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್; ತಿಚೆವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರಯ್ ವಿಚಾರವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತಿಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ – ತೇಂಯ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್.  ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಲೊಕಾಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಆಶೆಲ್ಲಿ.  ಇತ್ಲೆಂ ಆಸುನಯ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚಿನಾ.  ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆನಾ.  ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ದೋನಯ್ ರಿತಿಂನಿ ಲೊಕಾಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತರೀ, ಲೊಕಾಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಕ್ಷೇಪ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆಚಿ ಅರ್ಥಹೀನತಾ, ಭಾವ್ ಶೂನ್ಯತಾ ಆನಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟತಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಅರ್ಥ್ ಭರುಂಕ್, ಭೊಗ್ಣಾಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್, ಪ್ರಾಸ್ ಲಯ್ ಆನಿ ಸಾದಿಂ ರೂಪಕಾಂ ಹಾಡುನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.  ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸನಾಂತ್.  ಆಜ್ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ, ಹೈಕು ತಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಖಿಣಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ಅಸಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂವರ್ವಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆಯ್ಚೆ ಕವಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್.  ಬೋವ್ಶಾ ಕಾಳ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಬರೊಂವ್ಚೇಂಯ್ ತೆ ರಾವಯ್ತಿತ್.

(ಹ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವೀನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ವಾಪರಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾರೀತ್‍ಚ್ ಆಮೀ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ–ಸಂಪಾದಕ್, “ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ” ಶಣ್ಮಾಸಿಕ್)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More