ಸಮಾಜಾಚಿ ಚಲ್ಣೂಕ್

By

“ಸತ್ಯಮೆವ್ ಜಯತೆ ” ಹೆಂ  ಬ್ರೀದ್ ವಾಕ್ಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಸಂವ್ಕಾಳೀಚೆಂ  ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಸತ್ಯಾಚೊಚ್ ವಿಜಯ್ ಜಾತಲೊ ಹೆಂ ಗೃಹೀತ್ ಧರಪ್ ಹಾಚಿ ಟಕ್ಕೆವಾರಿ ಸಾಮ್ಕಿ ಕಮಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ . ಕೊಣ್ ಕೊಣಾಚೊ ಅಪ್ಮಾನ್ ಕರತ್ ಹಾಚಿ ಶಾಸ್ವತಿ ನಾ. ಋತು  ಬದ್ಲತಾ ತಸೊ ಮನೀಸ್ ಬದ್ಲತ್ ರಾವ್ತಾ. ತಾಕಾ  ಭೀಡ್ ಮುರವ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ ಆತಾಂ ಉರೂಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ  ಆಯ್ಕೂನ್ ಘೆನಾಸ್ತನಾ ಮನೀಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉತ್ರಾಕ್ ಧರ್ತಾ. ಆಪೂಣ್ ಚುಕೀಚೆಂ ವಾಗ್ತಾ ಹೆಂ ಖಬರ್ ಆಸೂನ್ ಲೆಗೀತ್  ವಾದಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಮಾಗೀರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ ಪಾವಯ್ತಾ ಹಾಂತೂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಛಳ್, ಶಾರೀರಿಕ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಹಾಚೊ ಆಸ್ಪಾವ್ ಆಸಾ. ಶಾಬ್ದಿಕ್ ಬಾಚಾಬಾಚಿ ಜಾವ್ಪ್ ಹಾಣೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಚೆರ್ ಖೂಬ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ . ತೆನ್ನಾ ಮನೀಸ್  ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾತ್ ಪುಲಿಸಾಕಡೆನ್  ಧಾಂವ್ ಘೆತಾ. ಮನಾಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹೂಣ್ ಸಾದೆಂ ಪ್ರಕರಣ್  ಪಸೂನ್ ವ್ಹಡಾರ್  ಪಾವಯ್ತಾ .

ಎಕಾದ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಕರ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಲಿ ಆಸ್ತನಾ ತಿ ಬಳ್ಯಾ ಕರೂನ್ ದಾಖೊವ್ಪ್ , ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ತನಾ ಅಶಿಕ್ಷಿತಾವರಿ ವಾಗಪ್ . ಎಕ್ ಸೆವಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಆಡ್ನ್ಯಾಯಾನ್ ಚಲ್ಪಾಕ್ ಫಾಟೀಫುಡೆಂ ಸರನಾ ವಿದ್ಯಾದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಲೆಗೀತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಉಜು ವಾಟ್ ದಾಖೊವ್ಪಾಚಿ ಸೊಡೂನ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ವಚ್ಪಾಖಾತೀರ್  ಸ್ಫುರ್ತ್ ದಿತಾ. ಶಿಕೂನ್ ಸವ್ರೂನ್ ಲೆಗೀತ್ ಜನಾವರಾಚ್ಯಾ ಪಾಶ್ಟ್ ವಾಗೂಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ . ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನೀಸ್ ಎಕ್ ಅಸೊ ಎಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸುವಿಧಾ ಜಲ್ಮಾಸಾವನ್  ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಗೊಂಫ್ ವಿಣೀಲ್ಲೆವರಿ ವಿಣೂನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ . ಪೂಣ್ ಗೊಂಫ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್  ಕಸೊ ವಿಣ್ಪಾಚೊ ಹೆಂ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾರಾವ್ಪಾಚೆಂ  ಆಸ್ತಾ.  ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚೆಂ ಎಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಆವರಣ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಜಲ್ಮಾಸಾವನ್ ಪೊಸವ್ಣ್ ದಿತಾ . ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ನ್  ಜರ್ ಬರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ರುಜಯ್ಲೆ  ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಫಳ್ ಬರೆಂ ಮೆಳ್ಟಾ . ಪೂಣ್ ಕಾಯ್ವೆಳಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ಎಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಆಯಾಮ್  ದಿವ್ಪಾಕ್ ಜಾತಾ . ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಆಕಾರ್ ದಿವ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸ್ವತಾ  ಆಪೂಣ್ ಲೆಗೀತ್ ಕರೂಂಕ್ ಶಕ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಧಕಾಧಕೀಚ್ಯಾ ಜಿವೀತಾನ್ ಮನೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾರ್ಥಾಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಮುಖಾವಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತೀಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾಚಾರ್ತಾ. ಹಾತಾಬೊಟಾರ್ ಮೆಜ್ಪಿ ಅಶೆ ಶೆಜಾರಿ ಮೆಳ್ಟಾತ್  ಜೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಹಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್.  ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಸಂಗಾರ್ ಆದರಸ್ತಂಭ್ ಕಶೆ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾತ್ . ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತೆವಾಯಕಾಪರಸ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಜಾಚೊ ಮಾನ್ ದಿತಾತ್. ಚಡಾವ್ತ್ ಲೊಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ಕುತ್ರಿ ಚಡೊವ್ಪಿ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾತ್ . ತೆನ್ನಾ ತಾಂಕಾಂ  ಶಿಕ್ಷಣ್ ಲಾಗ್ನಾ. ಅಮ್ಕಿ ಪದ್ವಿ ಲಾಗ್ನಾ, ಉಚ್ಚ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಆಸೂನ್ ಲೆಗೀತ್  ದುಸ್ರ್ಯಾಲ್ಯಾ ಕಂಪಾವ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಿಧಿ ಕರ್ಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್. ಅಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಿದೆಂ ಮ್ಹೂಣ್ ವಿಚಾರಪಾಚೆಂ! ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಠಾರ್ ನಿತಳ್ ದವ್ರೂನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಲಾವ್ಪ್. ಮಾನ್ ಅಪ್ಮಾನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಿತಾರಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕಾಳಸಾಂವನ್ ಸಾಂಜ್ಮೆರೆನ್ ಸರ್ರಾಸ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾ. ಜಿವೀತ್ ಸರಳ್ ಆಣಿ ಸೊಪೆಂ ವತಾ ಆಸ್ತನಾ  ಮದೀಂಚ್ ಗತಿರೊಧಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮನೀಸೂಚ್ ಕರ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾ ಸುವಾರ್ಥ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ. ತೆನ್ನಾ ಮನೀಸ್ ಮನೀಸಪಣ್ ವಿಸ್ರೂನ್ ಜನಾವರಾ ಭಾಶೆನ್ ವಾಗೂಂಕ್  ಲಾಗ್ತಾ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್  ಜಿವಾಭಾವಾಚೆ ಇಶ್ಟ್ ಲೆಗೀತ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತಾತ್ . ಪ್ರಕರಣ್ ಕಾಂಯ್ವೆಳಾ ಖೂನಾಮೆರೆನ್ ಲೆಗೀತ್ ಪಾವ್ತಾ. ಎಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ . ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಕಾಂಚೆಚೆಂ  ಆಸ್ತನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಲ್ಯಾ  ಘರಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ಪೂಣ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತನಾ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಲೆಗೀತ್ ಕರ್ತಾ . ಆಪ್ಲಿ ಲಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೆಗೀತ್ ಜಾತಾ . ಪೂಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ದಿವ್ನ್  ಕಾಂಯ್ಜಣಾಂಕ್ ರಾತ್ಚಿ ನ್ಹಿದ್ ಬೆಸ್ಬರಿ ಪಡ್ಟಾ. “ ಕೊಣಾಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ತೊ  ಹಾಂವ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಘೆತಾಂ ” ಅಶಿಂ ಸುಬೆಜಪಣಾಚಿಂ  ಉತ್ರಾಂ ಸಹ್ಜತಾಯೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್. ಕಾಗಾಳ್ ನೊಂದ್ ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶ್ನಾಚೆರ್ ವಚೂನ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲಿಂ ಗುನ್ಯಾಂವಕಾರ್ ಆಪೂಣ್ ಪುಲಿಸ್  ಸ್ಟೆಶ್ನಾಚೆರ್ ವಚೂನ್ ಜಣೂಕಾಯ್ ಗುನ್ಯಾಂವಕಾರ್ ಆಪೂಣ್ ನ್ಹಿಂ ಹೆಂ ಭಾಸೊವ್ಪಾಚೊ  ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ . ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ಡೊ ಘಾಲ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ . ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ ಪುಲಿಸ್ ಗುನ್ಯಾಂವಕಾರಾಕ್ ಅಶಿ ಸಂದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ ? ಅಶೆ ತರೆನ್  ಸತ್ಯಾನ್  ಚಲ್ಪಿ ಮನ್ಶಾಚೊ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಮಾತ್ಯೆಭರವಣ್ ಕರ್ತಾ. ಸತ್ಯಾಚೊ ಆದಾರ್ ಘೆವ್ನ್  ಚಲ್ಪಿ ಮನ್ಶಾಚಿ  ಮಾನ್ಸಿಕತಾಯ್ ಬದ್ಲತಾ . ಜರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾನ್ ಚಲೀಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜರ್ ಅಪ್ಮಾನಾಚಿ ವಾಗ್ಣೂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಆನಿ  ಗುನ್ಯಾಂವಕಾರ್ ಜರ್ ಮೆಕ್ಳೆಂಪಣಾನ್ ಭೊಂವ್ತಾ . ಪುಲಿಸ್ ಜರ್  ಗುನ್ಯಾಂವಕಾರಾಕ್ ದೊಶಿ ಥಾರಾವಂಕ್ ಶಕ್ನಾ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಸ್ಲೊಚ್ ದಂಡ್ ಫಾರೀಕ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ನಾ . ಅಶೆವೆಳಾರ್ ಸಾವ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಮಾನ್ಸಿಕತಾಯ್ ಬದ್ಲತಾ ಆನಿ ತೊ ಮಾಗೀರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವ್ಹಡಾರ್ ಪಡೂನ್ ಮಾಗೀರ್ ದುಸ್ಮಾಕಾಯೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಧಾರಣ್ ಕರ್ತಾ . ಆನಿ  ಎಕಮೆಕಾಂಕ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚಿ ಶೀರ್ ತಾಣೂನ್ ಘೆತಾತ್.

ಮಾನಸಿಕ್  ಛಳ್ ಹಿ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ವಯೊಗಟಾತ್ ವಾ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ಅಶಿ ನಾ. ಶಿಕ್ಷಣಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್, ವೆವ್ಸಾಯ್ , ಖೆಳಾಮಳಾರ್, ಗರೀಬ್ – ಗಿರೆಸ್ತ್  ಹಾಚೆರೂಯ್ ಜಾತಾ . ಶಾಳೆತ್ ವಚ್ಪಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸಾವನ್ ತೆ ಜಾಣ್ಟೆ ಪಿರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮೆರೆನ್ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಳಾರ್ ತರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಣ್ಕಣಿ ಛಳ್ಣೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾ . ಜಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್  ಬರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ್ ಸುವಾತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಧಾಕ್ಧೂಕ್ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿವ್ನ್ ಕೊಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಾಕ್ ಪ್ರವೆಶ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಟಕ್ಕೆವಾರಿ ವಾಡೊವ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್ .ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗೊ ತಾಚೆ ತಾಕ್ದಿ  ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್ನಾ  ಆನಿ ಸರಾಸರೀಪ್ರಮಾಣ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡ್ಟಾತ್ . ಕಾಂಯ್ ಕೊಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಾನ್ ಅಶೆಂಯ್ ದಿಸೂನ್ ಯೆತಾ , ಆವಯ್ -ಬಾಪಾಯ್ಲೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ದರ್ಜೊ ಪಳೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್  ಬರಿ ದೆಖ್ರೆಖ್  ದವ್ರತಾತ್ ತಾಚೆರೂಚ್  ಲಕ್ಷ್ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ . ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಭರ್ ದಿತಾತ್ . ಜರ್ ಭುರ್ಗೊ ಚಡ್  ಹುಶಾರ್ ಆಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆನೀಕ್ ಸ್ಫುರ್ತ್ ದಿತಾತ್  . ವರ್ಗಾತ್ ತಾಕಾಚ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ವಿಚಾರಪ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾದಾರಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಛಳ್ಣೂಕ್ ಜಾತಾ . ಆನಿ ತಾಚೆಭಿತರ್  ನಿರ್ಶೆವಣಿ ಯೆತಾ . ಎಕೆಕಾ ಮಾರ್ಕಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾನ್ಸಿಕ್ ತಣಾವಾ ಖಾಲಾ ವಾವೂರತಾ. ಶಿಕ್ಷಣೀಕ್  ಮಳಾರ್ ಜಾವ್ಪಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪಿಳವ್ಣೂಕ್ ಜಾತಾ

ಬಾಯ್ಲ್ ಜರಿ ಶಿಕ್ಲಿ ಆನಿ ಸವ್ರಲಿ ತರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ನದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ . ಕಾಂಯ್ವೆಳಾ ಸ್ವತಾ ತಿ ಜಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಪ್ಡಟಾ ವಾ ಕಾಂಯ್ವೆಳಾ ತಿಜೆರ್ ಬಳ್ಜಬರಿ ಜಾತಾ . ಸಾಧ್ಯಾ ನೊಕ್ರಿ ಸಾವ್ನ್ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಲೆಗೀತ್ ತಿಚೆಂ ಶೊಶಣ್ ಜಾತಾ . ಅಸುರ್ಕ್ಷಿತಾಯೆಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ತಿಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಲಾಗಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾ . ಘರ್-ಸಂವ್ಸಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ನೊಕ್ರಿ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ತಾಠ್ ಮಾನೆನ್ ಜಗ್ಪಾಚೊ ತಿ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್  ವಾಯ್ಟ್ ನಜ್ರೊ ತಿಜಿ ಫಾಟ್ ಸೊಡ್ನಾ . ಬಾಯ್ಲ್ ಮನೀಸ್ ಕೆನ್ನಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜೀಣ್ ಜಗ್ತಲಿ ಕಾಯ್ !!!.  ಹೊ ಎಕ್  ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಸಮಾಜಾತ್  ಉಪ್ರಾಸತಾ .

ಆತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ವಯೊಗಟಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಛಳ್ಣೂಕ್ ಜಾತಾ ಅಶಿ ನಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೊ ನದ್ರೊ ಆತಾಂ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್ . ಸೊಶಲ್ ಮಿಡಿಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಹುಶಾರ್ ಕೆಲಾಂ . ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಮನಶೆಕಡೆನ್ ಪಳೊವ್ಪಾಚಿ  ನದರ್ ಆನೀಕೂಯ್ ಬುರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮನೀಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಯೊಗ್ಯ್ ಸಂಧೀಚೊ  ಫಾಯ್ದೊ ಘೆವ್ನ್ ತಿಚೆಕಡೆನ್ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಕರೂಂಕ್ ಸೊದ್ತಾ ಆನಿ  ತಿಚೆಕಡೆನ್ ಸಂವಾದ್ ಸಾದೂನ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲೆವಟೆನ್ ಒಡ್ಪಾಚೊ ಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್  ಹಾಂಗಾಂ ಸುವಾರ್ಥ್ ದೊಳ್ಯಾಮುಖಾರ್ ಯೆತಾ .

ಶಾಬ್ದಿಕ್  ಛಳ್ಣೂಕ್ ಹಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಳಾರ್ ಪ್ರಖ್ರಪಣಾನ್ ಜಾಣ್ವೂನ್ ಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಚಾಳೊವ್ಪ್ , ಶಾರೀರಿಕ್ ವ್ಯಂಗಾಚೆರ್ ನಾಂವಾ ದವ್ರಪ್ ಕಾಳೊ , ಮೊಟ್ವೊ , ತಿರ್ಸೊ – ವರ್ಸೊ ಆಣಿ ಘಾಂಟಿ ಮ್ಹೂಣ್  ಚಳೊವ್ಪ್ ಹೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಾಟೆ  ಪಾವ್ಲಾಕ್ ದಿಸೂನ್ ಯೆತಾತ್ . ಆಪ್ಲ್ಯಾಪರಸ್  ಕಮಿ ದರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್  ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಿ ಛಳ್ಣೂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಾನ್  ಜಾಣವ್ತಾ. ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನ್  ಪಳೊವ್ಪಾಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಮೆಳ್ಟಾ . ಶಿಕ್ಷಿತೂಚ್ ಅಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ , ಅಶಿಕ್ಷಿತ್ ಲೊಕ್ ಲೆಗೀತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಬಳಿ  ಪಡ್ಟಾತ್ . ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಾಮ್ ಕರತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಮಾನಾಸ್ಪದಕ್ ವಾಗ್ಣೂಕ್ ದಿತಾ.

ಕಾಂಯ್ಕಡೆನ್  ನೊಕ್ರಿ  ಕರತ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ವಯ್ ಲೆಗೀತ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಜಾವಂಕ್ ಶಕ್ತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತನಾ ಜರ್ ಕಾಮಾಚೊ ವೆಗ್ ಕಮಿ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ “ಆಜಿ ” ವಾ “ಆಜೊ ” ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿಂ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾತ್ . ಕಾಂಯ್ಕಡೆನ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಜಾವಂಕ್ ಶಕ್ತಾ . ಜರ್ ಎಕಾದ್ರಿ ವಯ್ಸ್ಕರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ್ಣಾಟ್ಯಾ ಭಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮಾನಾಚೊ ದರ್ಜೊ ಮೆಳ್ಪಾಕ್ ಶಕ್ತಾ. ಜಾತೀವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನೊಕ್ರಾಂಕ್ ಅಪ್ಮಾನಾಸ್ಪದಕ್ ವಾಗ್ಣೂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ನಾತ್ ಪೂಣ್ ಹಾವ್ಭಾವಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ತಿಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಟಾ ಜಾತೀಯ್ ವಾದ್ ಹೊ ಸರ್ಸಕಟ್ ಚಾಲೂಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಬೆಕಾಯ್ದೆಶೀರ್ ಕಾಂಮಾಂ ಕರೂನ್ ಲೆಗೀತ್  ತೊಂಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕರೂನ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಮಿ ನಾ. ಕೊರ್ಟಾಚೊ ನಿಕಾಲ್ ಕಸೊಯ್ ಲಾಗುಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ವೆಳ್ ಲಾಗುಂ . ತಾಂಕಾಂ ಕೊರ್ಟಾನ್ ವಚಪ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಮಾನಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾ . ಬೆಕಾಯ್ದೆಶೀರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಒತೊ ಆಯ್ಲಾ  ಸತ್ಯಾಚಿ ತೊಂಡಾಂ ಬಂದ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಪ್ರಥಾ ಹಾಲೀಸರಾಂ ಚಾಲೀಕ್  ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ . ಮನಾತ್ಲ್ಯಾನ್  ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತೀಕ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ತಾ , ಆಪೂಣ್  ಚೂಕೀಚೊ ಮಾರ್ಗ್ ಆಪ್ಣಯತಾ ಮ್ಹೂಣ್ . ಪೂಣ್ ಆಡ್ವಾಟೆನ್ ವಚೂನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸತಾವ್ಪಾಚೆಂ  ತಾಂಕಾಂ ಖೂಬ್ ಆವ್ಡಟಾ . ಜಳಾಮಳಾಂ ಭೊಂವ್ನ್ ಫಟೀಚೆ ಪುರಾವೆ ಹಾಡೂನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಚಿ ಲೆಗೀತ್ ದಿಶಾಭೂಲ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಚಾಲ್ ಸರ್ರಾಸ್  ಚಾಲು ಆಸ್ತಾ.

ಖೂನ್ – ಮಾರಾಮಾರಿ , ಅಪ್ಮಾನ್ ಚೊರಿ  ಹಿಂ  ಪ್ರಕರಣಾಂ ಹಾಲೀಂಸರಾ ಖೂಬ್  ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ . ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರಣಾಂ ಹಾತೂಂತ್ ಅಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಹಾತಾಳ್ಪಾಕ್ ಅಪೆಶಿ ಥಾರ್ತಾತ್ . ಖೂನಿ ಕೊಣ್ ಹೆಂ ಖಬರ್ ಆಸೂನ್ ಲೆಗೀತ್ ತಾಕಾ ಬೆಗೀನ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಮೆಳ್ನಾ . ವರ್ಸಾಂನಿಂ  ವರ್ಸಾಂ ವತಾತ್  ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊವ್ಪಾಕ್ . ಆಪ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಗೆಲೊ ಹ್ಯಾ ಪಶ್ಚಾತಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಸಾರ್ತಾ , ಆನಿ  ಖೂನಿ ಕಾಂಯ್ವೆಳಾ ನಿರ್ದೊಶ್ ಸುಟ್ತಾ .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More