ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯೊ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ

By

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್  ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್

1)            ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಆದ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಲೊಕಾ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ರಾಯ್, ರಾಣಿ, ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಆನಿ ಝುಜಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾ-ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುಗಾರ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.  ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇ ಎಚ್ ಕಾರ್ ‘ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನೀ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಕರಾಂ (Souಡಿಛಿes) ಮದ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭೂತ್‍ಕಾಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾ ಮಧ್ಲೊ ನಿರಂತರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕಾಲ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಫುಡಾಫುಡ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಭೋವ್ ಸೀಮಿತ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ.

1 ಅ.        ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಜಾನಪದೀಯ್/ಥೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಾಂಟೆ ಆಜೂನ್ ವಾಪರ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಲಾತ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫಾಯ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆÉ ವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಮಾಫಾಯ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬರ್ಪಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ ಕೆಲೊ ತರಿ ತ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಂಚ್ ಸುಮಾರ್ 1858 ಸುಮಾರಾಕ್ 54 ಪಾನಾಂಚೆಂ ‘ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಪಾಶಾಂವಾಚಿ ಕಥಾ’ ಮಣ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.   ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ರೋಮಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 1540 ಥಾವ್ನ್ (ಲಗ್ಭಗ್ 550 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್) ಬರ್ಪಿ ಸಾಹಿತ್ ಪರಂಪರಾ ವಾಡುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ 150 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಹಿ ಪರಂಪರಾ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ.

1 ಆ.       ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾ-ಆಲ್ತಾರಿ-ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂ ಭಂವ್ತಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ನೊವೆನಾಂ, ಕಂತಾರಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ದೊತೊರ್ನೆಚಿಂ, ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣೆಯೆಚಿ ಚರಿತಾ,್ರ ತಾಂಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಚಿಂ ತಶೆಂಸ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್  ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ತಿಕಾ ರಿತಿ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ಮಾಂತ್ಲ್ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

1ಇ.         ತ್ಯಾ ಮದೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕರಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಚಾಲ್ತಿಂ ಪೊದಾಂ (ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ), ದುಮ್ಗಾ-ದುಮ್ಗೆಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಪೆದ್ರು ಜುವಾಂವ್ ಸೊಜ್, ಜುಜೆ ಸಲ್ದಾಞ, ಜುಜೆ ರೇಗ್, ಆಲೆಸ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲವ್ಕಿಕ್ ಅಭಿರುಚೆಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ವರ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತರೀ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ಕಾಳ್ ರಾಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ.

1 ಈ.       ಗೋಂಯಾಂತ್ ಎದ್ವಾರ್ದೋ ಬ್ರೂನೊ ದೆ ಸೂಜಾನ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕ್ರಿಸ್ತುವಾಂವ್ ಘರಾಬೋ’ ಮ್ಹಣ್ಲಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚೆಂ, ಸತಾ-ನಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ್ಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆ ಬರೆಂ ಜಿಕ್ತಾ-ವಾಯ್ಟ್ ಸಲ್ವಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸಂದೇಶ್

 

2)             ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಪಾರ್ಲಲಿ  ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಸ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೊಕಿಮ್ ಸಂತಾನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸಾಕ್ ವೆತಾ. 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನವಾಲ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ವಿಡಂಬನಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್, ಭಾಶಾಂತರಿತ್ ವಾ ಸ್ವಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಸೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಉಣೊವ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಭೊಳ್ಯಾ ‘ಮಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೊಣೆಚ್ಯಾಂಕ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಜೊಸ್ಯಾಚಿ ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. ಹಿ 368 ಪಾನಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್‍ಜಯ್ತ್ ಕಾದಂಬರಿ ತವಳ್ ಫಕ್ತ್ ಪಾಂಚ್ (5) ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಲಿ.

2ಅ.         ಖರ್ಯಾನ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜೊಸ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮಿ ರಾಂವ್ಚೊ ‘ಪಾಂಚ್‍ಪೆÇಂಡ್ವಾಂ’ ಮಧ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಖಡಪ್.  ಖಡಪಾನ್ (ವಿಶೆಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಪೆದ್ರ್ ಸಲ್ದಾಞõï) ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಪಿತಾಮಹ್’ ಜಾಂವ್ಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಎಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಖಡಪಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಕಾಜಿತೊರ್ ಕಾಣೆ’ ತವಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ರುಪಿಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲಿ. ಆನಿ 1950 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಕೆರಿ ವೆಳಿಂಚ್ ತೀ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕರ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ರುಪಾರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.

2ಆ.         1950 ತೇಂ 1980 ಂಚೊ ಕಾಳ್ ಪಾಂಚ್ ಪೊಂಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸೊನ್ಯಾಳೊ ಕಾಳ್. ಜೊಸ್ಯಾ, ಖಡಪ್, ಎಟ್ಯೆಲ್, ಗಬ್ಬು ಆನಿ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಎಕಾನ್‍ಏಕ್ ಉಂಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್À ಉಜ್ವಾಡ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಜೊಸ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲ್ಹಾರಾಂಚ್ ಉಟಯ್ಲಿಂ. ‘ಆಗ್ನೆಸ್ ಮಾವ್ಶಿ’, ‘ತೆರೆಸಾ ಚತ್ರಾಯ್’ (1951) ‘ರಿತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್’, ‘ಆಬೊಲೆಂ’,  ‘ಆಲೆಸಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್’, ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಯ್ರಿಕೆಚಿ ಕಥಾ’ (1952), ‘ನೊವ್ರೊ ಜಾಯ್’, ಆವಿಲಾಚೆಂ ಝಯ್ತ್ (1954), ಕವಿ ಆನಿ ರೋಜ್‍ಮೇರಿ (1956) ಬೆಜಿಲಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ (1957), ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಚೆಡುಂಚ್ (1960) ಹಾಂವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾಂ (1961) ಜುಜೆ ಆನಿ ಸೆವ್ರಿನ್ (1966), ಮತ್ಲಾಬಿ ಮೊನಿಕಾ,  (1969) ಹಿಲ್ಡಾಚಿ ಕಥಾ, ಬೊಂಬೈ ಮೇರಿ (1970) ನವ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲಿ ಖುನ್, ಜಲ್ಮಾಚೊ ಘುಟ್ (1975) ಈವಾಕ್ 13ವಿ ಸಯ್ರಿಕ್, ಮದೆಂ ರಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪರ್ಕೊ  (1976) ಗುಡ್ಗುಡಿ ಫುಲಾಬಾಯ್, ಚೊಟ್ಟೊ ಬರವ್ಪಿ (1979), ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ ಚಲಿ, ತುಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಸ್ಚೊನಾಂಯ್ (1980) ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾದ್ರ್( 1981) ಕಮಲಾಚೆಂ ಘರ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಆಜೊ (1982), ಮ್ಹಾಲ್ ಧೆಡ್ಯಾಚೊ ಉಮೊ (1985) ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೊವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ವರ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಸ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕೃತಿಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಸ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ವರ್ತಿ.  ಜೊಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಬರ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಜೊಸ್ಯಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬರ್ಯಾಕ್ ಸತ್ರಿ ಧರ್ತಾ. ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್‍ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚೆಂ ರಿತಿನಿತಳ್ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಧರ್‍ಧರ್ ಮ್ಹಣುನ್  ದಿಸ್ತಾ.

2 ಇ.       ಖಡಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾ ತೆಕಿತ್ ಖಡಪ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ತಾಣೆ ಜಶೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಚಾರ್ ಕಾಳ್ ಉರ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಸದಾಂ ಜಿವಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟೊಂವ್ಚ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಖರ್ಯಾನ್ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಎಕಾಚ್ ಪಾತ್ರ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಕಾದಂಬರ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಶಯ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ ಖರ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ದೀವ್ನ್, ಪಾತ್ರ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಲಾವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಚೆ ಕಾದಂಬರಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ, ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಇನ್‍ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ತಿ ಭಂವಾರಿಂ ಲಿಕ್ಲಲ್ಯೊ. ‘ಸಾಯ್ಭಾ ಭೊಗೊಸ್’ (1970)  ‘ಪುರ್ವಜ್ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್’ ( 1971 ) ವಾಂಜೆಲಾಚೆ ವಾಟೆರ್ (1979)  ಜಿವೊ ವ ಮೆಲ್ಲೊ (1980)  ಯಾ ತರೀ ಮಂಗಳಾಪುರಿ (1982)  ಹ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಮುಳಾನ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ರುಪಿಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಲ್ಯೊ

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಕಾಯೆಕ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ  ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ‘ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ’ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್, ಸರ್ದಾರಾಂಚೆಂ ಸನ್ನಿದಾನ್, ಬಚಾವೆಚಿ ಚಾವಿ,   ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ, ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್, ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  ದಿರ್ವೆಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ  ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಪಿತುಳ್, ತೊರಿಚಿ ದಾಳ್, ಪೇಟ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ಣೆಂ, ಮೊಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್, ರುಜ್ವಾತ್, ಕುಡಿಚಿ ನಾಡ್ ತಾಚೊ ಹೆರ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ  ಕಾದಂಬರಿಯೊ. ವಿ ಜೆ ಪಿ ಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಸಾಹಸಾಕ್, ಸಾಧನಾಂಕ್, ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ (ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ) ಘನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ವಿಶೇಸ್ ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ದಾಞಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಭಿದಾನ್ ದಿಲಾಂ ತೆಂ ಅರ್ತಾಭರಿತ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೇಂ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ದಾಕ್ಲೊಚ್ ಸಯ್.

2 ಈ.       ಪಾಂಚ್‍ಪೊಂಡ್ವಾಂ ಮದೆಂ ತಿಸ್ರೊ  ಅಪೊಲೊ ತೋಮಾಸ್ ಲೋಬೊ. ಎಟ್ಯೆಲ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್  ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಜಾಲಾ. ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಧೊಸ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯೊ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಆನಿ ತುಂ ಬರೊ ಜಾ ಕಾದಂಬರಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಥಿಕಾಂ ಜಶೆಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಸೊಂಪ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಸೊಭೊಂವ್ಚಿ ಹಾಚಿ ಶಾಥಿ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ನಾಂ. ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಬ್ತಾ ತೇಂ ವರ್ಣನ್ ಆನಿ ವಿವರಣ್ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ. ವಾಪಾರ್ಲಲಿ ಭಾಸ್ ಅರ್ಥಾಗರ್ಭಿತ್, ಮುಕಾಂವೊರಾಂ, ವೊವ್ಳಾಂ,ಗಾದಿ, ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಾಸಾಭರಿತ್ ಸಬ್ದಾಂ ವಾಪಾರ್ಣಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಕ್ ಎಟ್ಯೆಲ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಟ್ಯೆಲ್ ಅತಿಭಾವುಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತಾ ಖಂಡಿತ್.  ‘ದಾದಾ ವಾ ಕೇಡಿ’, ‘ರೀದ್’, ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’,  ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ.

2ಉ.        ಚಾಫ್ರಾ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಘರ್‍ದಾರಿ ನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಕೋಸ್ತಾಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕವಿ, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾಂವ್ ತರೀ ತಾಣೆ. ‘ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್’, ‘ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್’,  ‘ಮೆಲ್ಲೆಂ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ  ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ತಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

2ಊ.      ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‍ಪೊಂಡ್ವಾಂ ಯುಗಾಂತ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ  ಗಬ್ಬುಚೆಂ ತಾಕಾ ಶ್ರೀ ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾ ಮ್ಹಣುನ್‍ಯೀ ವಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಆಸಾ. ಗೆಬ್ರಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್‍ಯೀ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ನಾಸ್ತಿಕ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚೊ. ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲಲ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ವೆಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಣಿಯೊ. ಪೊಟಾಚೆ ಭುಕೆಕ್ (1956) ಮೊಗಾಚಿ ಮಸ್ತಿ (1962),  ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ (1966) ತುಜಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ (1967) ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಸಿವ್ರಿ ಸಿಮಿತ್ರೆಂತ್, ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ (1968), ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಸತ್ (1969) ಮೊಗಾಚೊ ಉಲೊ (1975) ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಸತ್ (1977) ಲಗ್ನಾ ಬಾಂದ್(1978) ಗಬ್ಬುಚ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ. ಗಬ್ಬು ಆನಿ ಜೊಸಾ ಮದೆಂ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬೆದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬೆದ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂಸ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಮಂಡನ್ ಶಯ್ಲೆಂಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

2 ಎ.        ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಲೇಕಿಕಾ ಎವ್ಲಾಲಿಯಾ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂರಚನ್ ಕಾದಂಬರಿ ರುಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  ತಿಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಲೊಕಾನ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಬ್ತಾ. 1956 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಫ್ಲೋರಾಚಿ ಕಥಾ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆನಿ ಕ್ಲಾರಾ (ಸಬಾರ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಆಯ್ಲಾ) (1957) ಫೊಕಿಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ (1958) ಡಾಯ್ನಾ (1964) ಆನ್ನಿ ಕಿಟ್ಟಿ , ಪೆಟನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಣ್, ಕಾಂಟೆ ಆನಿ ಫುಲಾಂ (1969) ಜಾಕಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ (1970) ತಿಚ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಜನನ್, ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತೋಫರ್ ಆನಿ ರೋಬ್-ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಿಷ್ಟೆನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ವರೂಪಾನ್ ಬರಯ್ಲಲಿ ಕೃತಿ. ಹಿಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್ ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ದಿಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಪಕತ್ತ್ ಕೃತಿ ಅನುಕರಣ್ (ಂಜಚಿಠಿಣಚಿಣioಟಿ) ರುಪಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

2 ಏ.        ಜೊಸ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕೃತಿಕಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಶಯ್ಲೆಚ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ಆಮಿ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಎಮ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಮುಂಬಯ್,  ಆಡ್ವಾರ್ಲಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಲೋಬೊ ಬೆಂದುರ್, ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ ಲಿಕ್ಲಲೊ ಎಸ್ ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಿನ್ನಿಕಂಬ, ಜಿವಿತಾಚೊ ಆದಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕರ್ತø ಅನಿರುದ್ದ್ ಕುಮಾರ್, ಲಿಲ್ಲಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ಕೋಣ್? ಲಿಕ್ಲಲೊ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಧೀರ್ ಯುವಕ್, ವಿದ್ವಿಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಲಿಕ್ಲಲೊ ವಿ ಎಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾದ್ರಿಂಗೆಲಿ ಚಲಿ, ಲಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ರವಿ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಇಜಯ್ಚೊ ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿರೇರ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ , ನೊರಾಚೆಂ ನೊವೆನ್, ಸಯ್ತಾನಾಚಿ ಸಲ್ವಣ್(ಭಾಷಾಂತರ್) ಕಾದಂಬರಿಕರ್ತø  ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಿರಾಂದ್, ಕೋಣ್ ಬಾ ತೆಂ? ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ಲಿಕ್ಲಲೊ ಎಮ್ಟಿ ಅಜೆಕಾರ್, ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತೇಂ ರಡ್ಲೆಂ- ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್, ಜಿವಿತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲಲೊ ಎವ್ಜಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಳಿಯೆ ಹೆ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಜೊಸಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆಚ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಬರ್ಪಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಎಡ್ಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಜೊಸ್ಯಾ ಶಾಕ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಮತಿಚೆಂ ದೂಕ್ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಜಾತಾ. ತಾಚಿ ‘ವೊನಿ’ (1959) ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ. ‘ವಾದಾಳ್ ಆನಿ ಮೋಗ್’, ‘ಗುಪ್ತ್ ಧನ್’, ‘ನವೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’, ‘ಅಮರ್ ಜಿವಿತ್’ ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ. 1954 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ವಲೆರಿಯನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ತಾಚೆಂಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಫಕ್ತ್ 79 ಪಾನಾಂಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜೀ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾ.

2 ಒ.        ಹ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಬೆಳೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಿಶೇಸ್. ಹಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತಿ ಪಾನಾಂಚೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾಚೆಂ ಸಂರಚನ್ ಕರ್ನ್ ತಿಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ರುಪಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕರುಂಯೆತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಸುಟಾವಳ್ (ಜಿಡಿee ಣime) ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾದಂಬರೆಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

3)            1970 ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಪತ್ರಿಕಾಂನಿ ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಕಾಣ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ವಾಚಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‍ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆಕರ್ಷಕ್  ಕಾದಂಬರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಪತ್ರ್ ಭರ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ.  ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆ ವಾಂಟೊ ದಾಡ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವತ್ತಾಯಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಲ್ ಪಾತಳ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾದಂಬರಿ ದಾಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸೊಂಕಿ ಪುರೊ.

3ಅ.         ವೊಡಾಂಗೆಲೊ ವೊಡೊ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ದಿರ್ವೆಂ,  ಸತ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ ನಾ, ಆಶೀರ್ವಾದ್, ಆಂಧ್ಕಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ರುಜ್ವಾತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರ್, ವಿಧಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ಬರಯ್ಲಲೊ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಧುಂವ್ರಿ, ಕಿಟಾಳ್, ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕ್ಲಲೊ ಲ್ಯಾನ್ಸ್‍ಲೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್, ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ, ಸತಾಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆರ್,  ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್, ಶೈಲಾಚೊ ಫುಡಾರ್, ಎಸ್ಟೇಟಿಚೊ ರೈಟರ್ , ವೊನಿ ದೆರಾಚಿ, ಧಾಂಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಬಾರೆಬಯ್ಲ್,  ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ, ಏಕ್ ಆಧುರೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಹೆರೊಲ್ಫಿಯಸ್, ಘಾತಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸತ್,  ಸಾವ್ಳೆ ಪಾಟ್ಲಿ ದಾವ್ಲಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಡೋಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಲಿಕ್ಲಲೊ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?, ರೈಟರಾಚ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಜೆರ್ರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕೃತಿಕಾರಾಂನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಕ್ ವರ್ತಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

4)            ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಡವಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಇಜಯ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕಾದಂಬರಿ ವಿಷಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ನಿರೂಪಣಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚಿ ವ್ಹರ್ತಿ ಸೆವಾ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಸಾ, ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜವಾಬ್ಧಾರೆನ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ಪಣಾನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧರ್‍ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

4ಅ.         ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಮಾಣಿ ಶೆಳಿ’, ‘ಜೊವ್ಳಿ ವಜ್ರಾಂ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿನಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಂಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತಾತ್ ತರಿ ‘ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪರ್ಮಾಣ್’ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಅಶೆಂ ಹಾಮವ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ಹಿ ಘುಂವ್ಡಿ 1972 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಸಮ್‍ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ. ವಾಸ್ತವ್‍ವಾದಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‍ವಾದಾಚ್ಯಾ ತಳಾರ್ ರಾವುನ್ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಚೆರ್ ಕೃತಿಕಾರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್’,  ‘ಜುದಾಸಾಂಕ್ ಕುರೊವ್’, ‘ಜೆರಿಕೊಚೆ ಪಾಗೊರ್’, ‘215, ದಾರುವಾಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್’, ‘ರೆಂವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’, ‘ಖುರ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್’, ‘ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ’, ‘ಶ್ಹೆತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ’, ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್’, ‘ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲಿ ಪರ್ಜಾ’,  ‘ಜಾಂಬಿಯಾ-ದಹಶತ್’, ‘ತೇ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. 1972 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲಿ ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ಪಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ತೀನ್ ತಕ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆರ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನಾಂಚಿ ಸರ್ ಧರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್’ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಗೆಕ್ ಮಾನುನ್ ತಾಕಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿಚೊ 2017 ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಉರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ.

4ಆ.         ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕ್ಲಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಇಜಯ್ಚಿ. ತಿಚಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ‘ಸ್ತ್ರೀ’, ‘ಬಲಿದಾನ್’, ‘ಪಾಳ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್’, ‘ಹಾಂವ್ ಚುಕುನ್ ಪಡುಂಕ್ ನಾ’, ‘ತುವೆಂ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂಯ್’, ‘ಆಶಾ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ’, ‘ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ’, ‘ಮೆಲ್ಲೆಂ’ ಹಿಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ಹಿಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಬರ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಚೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಚಲ್ತಾ. ಸಡಾವತ್ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಚಲಯ್ತಾ ತರಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ತ್ಯಾಗ್, ಬಲಿದಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಉದಾತ್ತ್ ಮೊಲಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಸಲ್ವಣಿ ದಿತಾ.

4ಇ.         ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ  ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’, ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಚಿ ‘ಶನಿ’, ಲಿಯಾಬಾಚಿ ‘ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’, ಜೆರೊಮ್ ಎಮ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆಚಿ ‘ಫುಡಾರಾಚೆ ವಾಟೆರ್’, ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮಧುಚಂದ್ರ್’, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚಿ ‘ಬಾಯ್’ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ‘ಭೆಸಾಂ  ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್’,  ವಿನೋದ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚಿ ‘ತಾಂಬ್ಡೊ ಗೀದ್’ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳಾಚಿ ‘ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ’,  ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ರೇಗೊಚಿ ‘ಜುಗಾರ್’, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ‘ಜಿನ್ನಿ ಕೊಣಾಚೆಂ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

5)            ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಅಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬರ್ ರಾವುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ ಉಪ್ಜುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖಂಡಿತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ. ನವೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾದಂಬರಿ ಶೆತಾಕ್ ನವೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟೊಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಸಂಘ್‍ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂಡಳೆಂನಿ, ಅಕಾಡಮಿನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತುರ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

5ಅ.         ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಗಿದಾ ನದರ್ ಚರಯ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಸಭಾರ್ ಉಂಚಿ ಸ್ಥರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ತಗ್ಸಣ್ಯೊಯಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಆಶಯ್, ವಿಷಯ್, ಪಾತ್ರ್ ಚಿತ್ರಣ್, ಭಾಸ್, ನಿರೂಪಣ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನಾಂ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಪಾನಾಂ ಭರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಾಶೆ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಗುಣಾತ್ಮಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಉಣೆಂ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಬರಯ್ಲಲೆ ದಾಕ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಕ್ಲಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಝರಿಂಚೆರ್, ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ತಳಾಂಚೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿಕೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಯೆವ್ಯೆತ್ಯೊ ಯೇಂವ್ಕ್‍ನಾಂತ್, ತಶೆಂ ತರಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ ಎದೊಳ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಷರೊ: ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆಂತ್ ವಾಪಾರ್ಲಲೆ ವಿಶೇಷಣ್ (ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಪಾಂಚ್ ಪೊಂಡೊವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸೊಬಾಯೆಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಬಳಾಚೆ ಅಶೆಂ ಘೆಂವುನಾಂಯೆ)

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

1)               ಸರ್ದೇಸಾಯ್, ಮನೋಹರ್‍ರಾಯ್: ಎ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲಿಟರೇಚರ್; ಪ್ರ_ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ, ರಬೀಂದ್ರ ಭವನ್, 25, ಫಿರೋಜ್‍ಷಹಾ ರೋಡ್, ನವದೆಹಲಿ-110001; 2000                          ಪು315, ರೂ 160/

2)              ಗೋಮ್ಸ್, ಡಾ ಒಲಿವಿನ್ಹೊ: ಓಲ್ಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏಂಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್- ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರೋಲ್- ಪ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ಪ್ರಕಾಸನ್- ಚಾಂದೋರ್ ಗೋವಾ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 1999                    ಪು 923, ರೂ 850/

3 )            ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ : ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ, ಪ್ರ; ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂಗಳೂರು  2003 ,ಪು 199 + 6, ರೂ 100/

4)             ರೇಗೊ, ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಗ್ರಂಥ್ ಸೂಚಿ(1858-2010), ಪ್ರ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್(ನೊ) ಮಂಗಳೂರು , ನವೆಂಬರ್ 2011, ಪು 256, ರೂ 250/

5)              ಪಿಂಟೊ ಡಾ. ಜೆರಾಲ್ಡ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್(ಸಂ): 20 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ (ಭಾಗ್-1) ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿ ಮಂಗಳೂರು 2007                                             ಪು 444, ರೂ 200/

6)              ಮೊರಾಸ್, ಪಾವ್ಲ್ : ಕೊಂಕಣಿ ಚಳ್ವಳ್- ಪ್ರ: ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು  2002  ಪು 319 + 20, ರೂ 500/

7)              ಮೊರಾಸ್, ಪಾವ್ಲ್ : ಜಾಗರಣ್ – ಪ್ರ: ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು  2005  ಪು 416 + 25 , ರೂ 500/

8)              ಮೊರಾಸ್, ಪಾವ್ಲ್ : ಮೊಗ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ – ಪ್ರ: ಪಡ್ವಳ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಬಿಜೈ, ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಮಂಗಳೂರು  2008   ಪು 455+ 68,  ರೂ 1500/

9)              ಉಪಾಧ್ಯ, ಮುರುಳೀಧರ ಹಿರಿಯಡಕ,(ಸಂ): ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರ: ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ 576 102                                        ಪು 179 + 19, ರೂ 75/

10 )           ವೇಗಸ್, ಸರಿತಾ ಕ್ಯಾರಲ್(ಪ್ರ):ಸಿರಿವಂತಾಚಿಂ ಲಿಕ್ಣೆ ಮೊತ್ಯಾಂ :- ಪ್ರ-ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವೇಗಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಹಿಲ್‍ವೇ, ಮಂಗಳೂರು-575002 , 2007, ಪು 10 +545,  ರೂ 200/

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ

* ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಪರ್ನೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚೊಯಿ ನ್ಹಂಯ್. ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾದಂಬರೆಚೊ. ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ‘ನವಾಲ್’ ‘ನೋವೆಲ್’ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಭಾಣಭಟ್ಟಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ಕಾದಂಬರಿ’ ಸಂಸ್ಕøತಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೀರ್ಘ್ ಚಿತ್ರಣಾಚಿ ಭೋವ್‍ಪಾತ್ರಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಧ್ಯಯುಗಾಂತ್ ವಾಡ್ಲಲೊ ರೋಮಾನ್ಸಿ ತಳ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ್ ಗದ್ಯ್‍ಪ್ರಕಾರ್. ಪಾತ್ರ್, ಘಟನಾಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಾಸ್ತವ್‍ಭೂಮಿಕಾ, ಮನೋಭೂಮಿಕಾ ಆನಿ ಕಲ್ಪನಾಭೂಮಿಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ತಳಾಂಚೆರ್ ಜಶೆಂ ಘಢ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಕತಾಶುದ್ದತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ಘಟನಾಕ್ರಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದವರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಬ್ದಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಅದ್ವಿತೀಯೆನ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾತಾ. ಹೇಂ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ಯಾಂ. ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್? ತೀನ್ ಸಂಗ್ತಿ

1)  ಪಾತ್ರ್ ವಾ ಕಿರ್ದಾರ್ (ಹಾಂಕಾಂ ಥೊಡೆ ರೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್)

2) ಘಟನಾಂ (ಇವೆಂಟ್ಸ್) ಆನಿ

3)  ಕ್ರಿಯಾ (ಏಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏಕ್ಶನ್ಸ್)

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್  ಘಟನಾಂತ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ತಾ ಹಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಗದ್ಯ್ ವಿವರಣ್ ಕಾದಂಬರಿ.

ಕಾದಂಬರೆನ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್? ಎಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರೆನ್ ‘ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಳ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ವ್ಹಡ್ ವಾದ್ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಿಯೆ-ರುಂದಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ‘ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಾನಾಂ ಎಕಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ತ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತನಾಂಕ್, ಥಂಯ್ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣತಾಯೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರೀ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಕಥಾ, ನೀಳ್ಗಥಾ ಆನಿ ದೀರ್ಘ್ ಕಥಾ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಕೃತಿಕಾರಾನ್ ಖರೊ ಸಂಸಾರ್ (ವಾಸ್ತವಭೂಮಿ), ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ (ಸ್ವಪ್ನಭೂಮಿ) ಆನಿ ಮನೋ ಸಂಸಾರ್ (ಮನೋಭೂಮಿ) ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಹಂತ್ ಉಬೆ ಕರ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತೀನ್‍ಯೀ ಹಂತಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಪ್ರತಿಸಂಸಾರಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಾಹಸ್. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಯಶಸ್ವಿ.

ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಕಸಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೀಂ ಸಮಾಜೆಮುಖಿ (ಪ್ರೊ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ), ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಮುಖಿ (ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್) ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಕಾದಂಬರೆಂ ದ್ವಾರಿಂ ವ್ಹಡ್‍ವ್ಹಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿವರ್ತನಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಭರ್ಲಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮನ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಂಯೆ.

ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂರಚನ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಹಂತ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಹರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್  ತೊ ಸಂವಹನ್ ಚಲಯ್ತಾ ವಾ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾ ಹಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಕಾದಂಬರೆಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಕಸಲಿಂ ಮೊಲಾಂ ತೊ ವಾಂಟ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತೊ ವಾಂಟುನ್ ಆಸಾ?  ತಾಚ್ಯಾ ವಿವರಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ವಿಷಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಣ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂವಹನ್ ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಣಿ ಮುಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲಲಿಂ ಸಂವಹನಾತ್ಮಕ್ ಸಂರಚನಾಂ ಆನಿ ಪರಿನಿರ್ಮಾಣಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ರೂಪ್‍ರುಪಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಂ ಕಾರಣ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಕ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ಣೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ವಿವಿದ್ ರಿತಿಂನಿ ವರ್ಗೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತೀನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ್ ಕರ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸಾ ತಸಲೆಂ ವರ್ಗೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಖಡಪಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆಂ ಆಧ್ಯಯನ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾಂಡ್ತಾಂ.

ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರೆಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ ‘ಖಡಪ್’. ಖಡಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಜೊನ್ ಪೀಟರ್ ಸಲ್ದಾಞ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ದಾಞಚೆಂ  ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಖಡಪ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖರೆಂ. 1950 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂ ತೋ ಬರಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಖಾಲ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್  ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್-ಸಂಕಷ್ಟ್ ವರ್ಣುನ್ 12  ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಸ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ್ ವೆವಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ (ಇನ್‍ಕ್ವಿಜೇಸಾಂವ್) ಕಠೊರಾಯೆ ವಿಶಿಂ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅನಾಚಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಗೋಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆಚೆ ವಿಶಿಂ  ‘ಸಾಯ್ಭ ಭೊಗೊಸ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಬರಯ್ಲಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ. (ಹೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾತಳ್ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಹರ್ಯೇಕ್ 250-300 ಪಾನಾಂಚ್ಯೊ)

ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾಂತ್ ಬ್ರಿಟೀಷಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ದಾಕಯ್ಲಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್‍ಯೀ  ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಕೀತ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತ್ತ್ , ಶಿರೋಲ್ ಅಸಲೆ ಸಾಮ್ರಜ್‍ವಾದಿ ಕೃತಿಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ಣುಕ್‍ಶಾಹಿ ರಾಜ್‍ಪಾಟಾಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಬಳ್ ಕರಿತ್ತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತೇಂ ಸಂರಚನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಜಯಸ್ವಾಲ್ (ಹಿಂದೂ ಪಾಲಿಟಿ)  ಆರ್. ಜಿ. ಭಂಡಾರ್ಕರ್ (ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಕನ್), ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ(ಚೋಳಾಸ್) ಅಸಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚರಿತ್ರಾಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂನಿ ಆನಿ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯ್ಪಾಟಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುರ್ವಿಂಚ್ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಶೋಕ, ಕಾನಿಷ್ಕ, ತಸಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೋಕ್‍ವಾದಿ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಾಯ್ಪಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಸಾರ್ತಾತ್. ಬ್ರಿಟಿಷಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಅಜಂತಾ, ಎಲ್ಲೋರಾ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ್,  ತಸಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಾಸ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಸಿಂಧು ಸಭ್ಯತೆಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್, ವೇದೋಪನಿಷದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾತಾತ್. ‘ಬ್ರಿಟಿಷಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಮಿ ವರ್ತೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವಾದಾಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್ ‘ದೆಶಾ ಭಿತರ್‍ಚ್  ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ಥಳಿಕ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಂನ್ ಆಪುಣ್  ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್’ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಅಸಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್  ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ವಸಹತೋತ್ತರ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಂರಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿಂ (Posಣ ಅoಟoಟಿiಚಿಟ ಊisಣoಡಿiಛಿಚಿಟ ಈiಛಿಣioಟಿ Wಡಿiಣiಟಿgs) ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಪಂಡಿತಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಂನಿ

1) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಥಳಾ ವಿಶಿಂ ಲೆಕಾವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್.

2) ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ಸ್ಥರಾಂನಿ ಬಹುಭಾಷಿಕ್‍ಪಣ್.

3) ಅಧಿಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾ ಸವೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ.

4) ಸ್ಥಳೀಕ್ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಥಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ.

5) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಸಂಘರ್ಷಾಂಕ್, ಸುಕಾ ದುಕಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ. ಅಸಲಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸಾಜೆ. ಹೀಂ ಚಡ್‍ಶಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್.

ಖಡಪಾಚಿ ‘ಸಾಯ್ಭಾ ಭೊಗೊಸ್’, ಸಾಂಕಳ್ ಪಾಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ. (‘ಸಾಯ್ಭಾ ಭೊಗೊಸ್’ ‘ಪುರ್ವಜ್ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್’, ‘ವಾಂಜೆಲಾಚೆ ವಾಟೆರ್’, ‘ಜಿವೊ ವ ಮೆಲ್ಲೊ’, ಆನಿ ‘ಯಾ ತರೀ ಮಂಗಳಾಪುರಿ’,)  ಗೊಂಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ  ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್‍ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ವೆವಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ (ಇನ್‍ಕ್ವಿಜೇಸಾಂವ್) ಕಠೊರಾಯೆ ವಿಶಿಂ, ತ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ನಿತಿದಾರಾಂಚೊ  ಅನಾಚಾರ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ವಿವರಿತಾನಾ ಖರೊ ಕಥೊಲಿಕ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮರ್ಯೆಚೊ ವರ್ತೊ ಭಕ್ತ್ ಖಡಪ್ ಸತಾನಿಷ್ಟ್ ಜಾತಾ, ಸತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೊಡು ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಟಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚಿಂ ಸುಮಾರ್ 1500 ಪಾನಾಂ ಗೋಂಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್, ಅಲ್‍ಜುಬೆಂತ್, ಬಂದ್ರಾಂನಿ, ತಾರ್ವಾಂನಿ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮದೆಂ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೇವ್‍ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ, ರಾವ್ಳೆರಾಂನಿ ಗೋಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಪರ್ಯಾಂ ವಾಟೆಂನಿ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ದಾಂವ್ತಾಂನಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಲ್‍ಜುಬೆಚ್ಯಾ , ಇನ್‍ಕ್ವಿಜೇಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕಠೋರಾಯೆ ವಿಶಿಂ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಪಟ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕಪಿತಾನ್ ಜುವಾಂವ್ ದೆ ಫರ್ದಿನಾಂದಾಚ್ಯಾ  ಸಾಹಸಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೊ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ‘ಆಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚೆಂ ರಾಯ್‍ಶ್ಹೆರ್ ಗೋಂಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಭೋವ್ ವರ್ತೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಖಡಾಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ವೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾ.  ಕಾಣಿ ಕಶೀ ಕಶಿ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ತರ್ನಾಟೊ ವೀರ್ ಕಪಿತಾನ್ ಜುವಾಂವ್ ದೆ ಫರ್ದಿನಾಂದ್ ಸಾಧನಾಂಚೊ ವೀರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಖಡಾಪಾಕ್ ಇತಿಹಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ತರೀಪುಣ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಚಡ್ ವಿಷಯ್‍ನಿಷ್ಟತಾ ಆಸಾ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಖಾಟ್ಕಾಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ  ಸಾಯ್ಭಾ ಭೊಗೊಸ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ ತೀ ಸತ್ಯನಿಷ್ಟತಾ ಜಾಂವ್ ವಿವರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತಾ ಜಾಂವ್ ದಿಸುನ್ ಯೇನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’, ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’, ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ರುಜ್ವಾತ್, ಬಚಾವೆಚಿ ಚಾವಿ, ತಾಂಬ್ಡಿ ಪಿತುಳ್,  ತೊರಿಚಿ ದಾಳ್, ಸರ್ದಾರಾಂಚೆಂ ಸನ್ನಿದಾನ್, ‘ಮೊಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್’, ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್’ ‘ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ  ‘ಬಂದಡೆಂತ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್’ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ವಿಷಯ್ ಕಾದಂಬರಿಗಾರಾಕ್ (ಖಡಾಪಾಕ್) ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧಿತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ನೀತ್ ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾವನಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಪಯ್ಲಿ ಕರ್ತಾ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಿವರ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾಂ ಸತಾಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. (Iಟಿ ಚಿಟಿ ಚಿmbiಣious ಠಿಡಿogಡಿಚಿmme oಜಿ ಚಿಡಿಣiಛಿuಟಚಿಣiಟಿg ಣhe ‘Pಚಿsಣ’ ಣhe ಂuಣhoಡಿs eveಟಿ ಜisಣoಡಿಣeಜ ಣhe sಛಿieಟಿಣiಜಿiಛಿ hisಣoಡಿಥಿ. ಖಿhe hisಣoಡಿiಛಿಚಿಟ ಚಿಟಿಜ ಛಿuಟಣuಡಿಚಿಟ sಣuಜies ತಿeಡಿe ಜisಣoಡಿಣeಜ bಥಿ ಣhe iಟಿಣeಡಿesಣ gಡಿouಠಿs eveಟಿ ತಿiಣh ಣhe ಠಿಚಿಣಡಿoಟಿಚಿge oಜಿ sಣಚಿಣe ಚಿಟಿಜ soಛಿieಣಥಿ ಜಿoಡಿ sಣಡಿeಟಿgಣheಟಿiಟಿg ಡಿevivಚಿಟism.-ಏuಡಿuಠಿ-3)

ಖಡಪಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕೆನರಾ ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್, ಕೆನರಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಾದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್. ತೆ ತಾಚೆಚ್ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಚೊ. ಸುಟ್ಕೆ (1947) ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಮುದಾಯ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಮುಳಾಂ (ಕೆನರಾ) ಸಾಂಡುನ್ ಪೊಟಾ ಭುಕೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡುನ್ ವಚುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ವಯ್ಬವೋಪೇತ್ ಪೂರ್ವ್‍ಕಾಳ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣ್ ಖಡಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆತಾ. ಕುಮೆರಿಂತ್, ಗಾದ್ಯಾಂತ್, ಬೇಟ್, ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ನ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಎವ್ರೋಪಿ ತೊಟಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಯೆ, ಎಳ್ಯಾ ತೊಟಾಂನಿ ರಾಯ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಸರ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾ, ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ತಾ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನವಾಲ್ ಕಾಳಾಚಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ನ್ಹಂಯ್ ನವಾಲ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸಮಕಾಲೀನ್ ದಾಬಾವಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಜರೂರ್ ಸತ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಖಡಪಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಲಾಗ್ಚಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ (ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಖಡಾಪಾನ್  ಮಾಗಿರ್ ನಾಟಕ್ ರುಪಾರ್‍ಯೀ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ) ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕೆನರಾಂತ್ಲೆ  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್  ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋದ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ 1784  ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಂಗೊಂವ್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಂಕೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಸ್ದುರ್ಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 60000 ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿರೋದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಗುಪ್ತಿಂ ಕಾಟ್ಕಾಯೊ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯೊ, ತಸಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದಾನ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‍ಗಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುನ್ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ. ಹೀ ಕಾಣಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಿನೊಲ್ ದಿತಾ, ತೀ ಸಿನೊಲ್ ಎಕಾ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ದ್. ಹ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆ ಭಂವ್ತಿಂ, ಸರ್ದಾರಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಆನಿ ಗುಪ್ತಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಭಂವ್ತಿ ಹೀ ಕೃತಿ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸಂಬಂಧಿಚ್ಯಾ ಖಡಪಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಹೆಚ್ ವಿವರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಲಾಬ್ತಾತ್.

ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂ ತೆಕಿತ್ ಖಡಪಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆಂಕ್ ಆಮಿ ಪಳೆಯಾಂ.

1) ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿಸಾಲಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಚಾರಾಚೆ ವಿವರ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಆಜೂನ್ ಸತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ನಾಂ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ವಿವರ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.

2) ಕಾಟ್ಕಾಯೆ ವೆಳಿಂ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಚುಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ, ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್, ಟಿಪ್ಪುನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹೆ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಜಾತಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

3) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜಾಚೊ ಜಿಮ್ಮಿ ತಾಕಾ ಖಡಪಾಚೊ ಟಿಪ್ಪು ನಿತಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸಯ್ತಾ, ಹೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಸಾದ್ಯ್? ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ್, ಕೊಣ್‍ಂಯಿ ತೊ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪರ್ಜೆ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ನಿತಿದಾರ್ ಜಾತಾ ಕಶೆಂ? ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಿವರ್ ಲಾಭಾನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

4) ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ (ವೆರೋನಿಕಾ) ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಂಚ್ ದೀವ್ನ್ ತರಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್‍ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಹೇಂ ಕಶೆಂ?

5) ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಝುಜಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಯ್ಬ್ ಜಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಎಕಾನ್‍ಏಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಫವ್ಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋದ್ ದಂಗ್ವಾಳ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಲೆಂ? ಜಾಂವ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ಯಾಂ! ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ವಿವರ್ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ನಾಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅಸಲೆ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್ ತರಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಪುರೊ.

ಖಡಪಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ ತೀ ಭಾಸ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಭಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಸಂರಚನಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ಬಳಾಚಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನರ್ಗಾಜಯ್ ಮಣುನ್ ನಾ. ದೋಮ್ ಫಿದಾಲೀ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸರ್ದಾರೀ-ಸುಲ್ತಾನೀ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಗಾರಾಂಚಿ ಥಳಾವಿ ಭಾಸ್ ತಾಣೆ ಸಮ್ಜುನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಆಪುಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ವಳಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ರೊಂವ್ಕ್ ಖಡಪಾನ್ ಖರಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಖಡಪಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಆಸಾತ್, ಅವಯ್‍ಜ್ಞಾನಿಕ್ ವಿವರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ದಾಕ್ಷಿಣೆವಿಣ್ ಒಪುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರಿ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೃತಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಣ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚರಿತ್ರಾಯ್ ಆಸಾನಾ ಸಾಹಿತ್‍ಯಿ ಆಸಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ  ಖಡಪ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಭೋವ್ ಉಂಚಾಯೆನ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಕ್ ಶಯ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಖಡಪಾಚಿ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ತೊ ಖರೊ ತರಿ  ತಾಣೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವರ್ತಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್  ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡ್ ‘ವಿಷಯನಿಷ್ಟ್ (ಎಂಫಿರಿಸಿಸ್ಟ್) ಚರಿತ್ರೆಕ್ [ಜೀ ಮೊಳ್ಬಾ ಪಂದಾ ಎದೊಳ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ ತಿ]  ಸೊಧಿನಾಶೆಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಡಪಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚುಸ್ಚೊ  ರೋಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಯ್ತ್

(ಗೋಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Latest Posts

post-image
Reviews

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ – ಏಕ್ ನದರ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಂದೇಶಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್...
Read More